SMC kan få ta del av olycksstatistik

2020-05-05
Efter ett beslut i februari stängdes Sveriges MotorCyklister, SMC, och många andra organisationer och företag som arbetar med trafiksäkerhet ute från olycksstatistik i Strada. Det fick stora konsekvenser eftersom SMC använder statistiken dagligen i trafiksäkerhetsarbetet. SMC överklagade Transportstyrelsens beslut och Kammarrätten har nu gett SMC delvis rätt. Vad som lett fram till att olyckan skedde är inte längre sekretessbelagt. SMC hoppas att detta leder till att myndigheten får i uppdrag att se över möjligheten till att dela olycksdata om trafikolyckor med trafiksäkerhetsorganisationer som SMC.

Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är en databas som innehåller alla olyckor i vägtrafik som rapporteras från polis och sjukvård. Tidigare har SMC och hundratals andra användare i organisationer och företag kunnat gå in och ta del direkt av alla uppgifter. Transportstyrelsens utestängning innebär dels att SMC måste begära ut uppgifter via myndighetens handäggare, dels att mängder av uppgifter inte lämnades ut. SMC begärde ut uppgifter för olyckor under 2019 och insåg då att händelseförloppet som ledde fram till att olyckan skedde inte fanns med. Dessa uppgifter skulle kunna leda till enskilda eller deras anhöriga lider skada eller men enligt Transportstyrelsen.

SMC överklagade beslutet till Kammarrätten och framförde att uppgifterna som SMC begärt har endast informativ och undersökande karaktär på systemnivå, inte på individnivå. Att inte längre få kunskap om varför MC-olyckor sker gör att vi måste upphöra med delar av verksamheten. SMC kommer inte längre att känna till varför vissa vägar är olycksdrabbade, varför det sker oförklarligt många olyckor i en korsning eller cirkulationsplats och varför dödsolyckor sker gång på gång på samma plats. SMC åberopade också ett liknande fall från Högsta Förvaltningsdomstolen och pekade på att ett liknande synsätt bör gälla avseende utlämnande av uppgifter från STRADA avseende händelseförlopp då omständigheterna är likadana. 

Kammarrätten höll med SMC och hänvisade i domslutet till SMCs argument ovan. Beslutet innebär att SMC kan dela information med våra distrikt om var olyckor sker och vad som orsakade olyckan.  Flera riksdagsmän har engagerat sig i frågan efter kontakt med SMC och frågan debatterades i riksdagen med infrastrukturminister Tomas Eneroth (s).  SMC kommer att meddela dem det glädjande beslutet och begära att man ser över det kommande lagförslaget utifrån domstolens beslut. 

Transportstyrelsens beslut att inte lämna ut händelseförlopp

SMCs överklagande, bilaga händelseförlopp

Beslut i Kammarrätten


Var det dieselspill som gjorde att motorcykeln gick omkull? Det skulle SMC aldrig få veta eftersom händelseförloppet belades med sekretess. Kammarrätten ändrade dock detta beslut.Var det halka som gjorde att motorcykeln kraschade in i vajerräcket? Det är en uppgift som SMC inte fick ta del av och som ledde till överklagandet. Kammarrätten gav SMC rätt att få ta del av vad som ledde fram till olyckan.