SMC Stockholm uppvaktar i P-frågan

2016-03-10
SMC Stockholm kämpar för att motorcyklister ska ha rimliga parkeringsmöjligheter i Stockholm. Stockholms stad vill införa världens högsta P-avgifter för motorcyklar. Detta skulle kunna få katastrofala följder för dem som pendlar i Stockholm med MC eller moped samt för trafikmiljön.

Vi har tidigare berättat om att Stockholms stad vill införa världens högsta parkeringsavgifter för motorcyklar och EU-mopeder. Kommunens tjänstemän menar att man är tvingande enligt en lag från 1957 att ta ut P-avgift av motorcyklar och mopeder klass I - vilket SMC inte håller med om. Lagen är inte tvingande - den är frivillig!

Till skillnad från resten av Europa ser Stockholms stad ingen potential i att öka MC- och mopedanvändning för att bättre framkomlighet och minskad trängsel. Istället har man helt enkelt låtit bli att utreda vad förslaget innebär för alla som kör och parkerar motorcyklar och mopeder. Därför har SMC Stockholm i kontakter med politiker och tjänstemän begärt att förslaget ska återremitteras.

SMC Stockholm har den senaste veckan träffat Jan Valerskog (s) som företräder majoriteten i Stockholms stad. Tidigare har man träffat oppositionen och tjänstemän från Trafikkontoret. SMC förklarade än en gång att det saknas en analys av hur förslaget påverkar MC- och mopedåkare samt trängselproblematiken för övriga trafikanter. Namnunderskrifter från SMC-medlemmar och andra motorcyklister som protesterar mot förslaget lämnades över tillsammans med bilder från MC-parkeringar i Stockholm.

Förslaget går stick i stäv med tidigare beslut då Trafiknämnden förklarat att man ska arbeta med att underlätta för tvåhjuliga motordrivnafordon genom att till exempel öka antalet p-platser, och att tillåta MC i bussfiler och cykelboxar. Beslut ska tas i Trafiknämnden 14 april och kommunfullmäktige 13 juni 2016.

Olle Henriksson och Andreas Kvarnängen representerade SMC Stockholm vid mötet med Jan Valerskog (s), Trafiknämnden. Nedan kan du läsa det brev SMC Stockholm skickade till Jan Valerskog efter mötet. Med brevet skickades också ett beslut från Trafiknämnden 2008, läs mer i högerspalten, och en sammanställning med bilder från olika P-platser i Stockholms city.

SMC Stockholms viktigaste invändning mot förslaget är att det saknas en analys av hur det påverkar MC- och mopedåkare samt trängselproblematiken för övriga trafikanter.

  •  Den avgift som föreslås i innerstan (ca 2500 kr/mån vid daglig parkeringen i taxa 2) och som omfattar hundratals mc-parkeringar omöjliggör dagsparkering helt och slår därmed undan benen på alla MC- och mopedpendlare. Inom taxa 1 blir det dessutom omöjligt att dagparkera då max en timmes parkering införs. Dessa konsekvenser för tvåhjulspendling tas inte upp alls i strategin. De kostnader som lades på bilister vid införandet av trängselskatten, och som det var stor debatt kring, når inte alls upp till de nivåer som nu diskuteras för mc-parkering.
  • De områden som enligt förslaget får avgifter på en helt orimlig nivå är främst taxa 1 och 2. Inom dessa områden finns idag ett mycket stort antal MC-parkeringar. Här finns också merparten av arbetsplatserna och därmed också arbetspendlarna.
  • Malmarnas MC-parkeringar kommer att översvämmas av MC och mopeder som inte vill eller kan betala avgiften inom taxa 1 eller 2. Vid en chockhöjning av avgiften i innerstaden kommer avsevärt fler platser behövas inom taxa 3 för att täcka behovet.
  •  Vi bedömer att den som idag har sin arbetsplats inom taxa 1 eller 2 sannolikt inte kommer att parkera på malmarna (med lägre avgift) och gå 15 minuter till jobbet morgon och kväll klädd i sin skyddsutrustning och med hjälmen på armen. Med överfulla parkeringar i taxa 3 på gränsen mot taxa 2 kan dessutom promenaden bli längre än så. Då blir det mer intressant att ta bilen och parkera på närmaste parkering i taxa 3. Kostnaden blir i stort sett densamma som att parkera med MC i taxa 2 (15 kr/tim med bil i taxa 3 och 13 kr/tim med MC i taxa 2).

 

  • Vi är angelägna om att trafiknämnden har klart för sig, innan beslut fattas, att parkeringsstrategin gör Stockholm till den troligen dyraste staden i Europa när det gäller pendling på moped och MC och att detta går stick i stäv med uttalanden från både EU-parlamentet och OECD, liksom internationell trafikforskning. Vi anser att parkeringsfrågan inte kan separeras från kommunens trafik- och miljöpolitik i övrigt. Parkeringsavgifter ingår som ett av flera styrmedel för trafiken. Därmed bör tvåhjulingarnas fördelar gällande både trängsel och miljö beaktas.

 

  • Om det trots allt införs avgifter för MC och moped måste hänsyn tas till dessa fordons ringa påverkan på trafikmiljön jämfört med bilar. Det ryms fem-fex tvåhjuliga fordon på en bilplats (vilket framgår av de bilder vi bifogar) och avgiften bör anpassas till detta. Som nämnt ovan finns fördelar för tvåhjulingar jämfört med bilar även på andra plan, utöver det ringa utrymme de tar upp på en parkering. Mindre utsläpp, mindre vägslitage, mindre plats i trafiken. Allt detta bör beaktas när avgiften bestäms.

  Sammanfattningsvis föreslår SMC:

1.       Förslaget avseende motorcykel och moped klass I bör lyftas ur strategin och omarbetas med en ny konsekvensanalys vad gäller trafikflöde, söktrafik, framkomlighet och trängsel där dessa fordons unika egenskaper beaktas. En sådan analys saknas helt idag. Ett omarbetat förslaget bör sedan återremitteras.

2.       Om  Stockholms stad under återremissen kommer fram till att avgift ska införas för MC och mopeder klass I anser SMC Stockholm att:

a.       Kommunen bör beakta motorcykelns och mopedens unika egenskaper jämfört med personbil, även då det gäller P-avgiften. Det är inte rimligt att moped klass II i parkeringshänseende betraktas som en cykel, när en närmast identisk moped klass I eller MC jämförs med en bil.

b.       Avgift för MC/moped, om den införs, bör sättas utifrån rimliga nivåer givet att parkering idag är avgiftsfri.

c.       Avgiften bör sättas olika beroende på om MC/moped parkeras på bilplats eller på särskild MC-parkering.

d.       Förslaget om max en timmes parkering i taxa 1 bör slopas för MC och moped klass I, i och med att behovet av omsättning inte finns på samma sätt för MC/moped. Söktrafik eller kö till parkeringarna förekommer mycket sällan för MC/moped klass I.

e.       Det bör vara avgiftsfrihet att parkera för MC och moped klass I i ytterområden (taxa 4-6). SMC Stockholm finner inte några motiv att ta ut avgifter utanför tullarna där parkering av tvåhjuliga fordon inte utgör något problem och där parkering annars skulle ske på alla tänkbara ställen utom i avsedda parkeringsrutor. Dessutom saknas ofta MC-rutor utanför tullarna, vilket inte beaktas i strategin.

Sammanfattningsvis hoppas SMC att Stockholms stad noga överväger konsekvenserna för trafikmiljön innan beslut fattas. Det krävs en djupare analys om hur det påverkar vardagen för flera tusentals MC- och mopedpendlare samt hur trenden med att färre väljer tvåhjuligt motorfordon.  De senaste åren har det sålts allt fler automatväxlade scooters och mopeder. Orsaken är deras positiva pendlaregenskaper. Den positiva trenden för framkomligheten i Stockholm riskerar att brytas.  

För oss handlar det inte om en liten justering av redan befintliga avgifter utan om att Stockholm som första stad i Europa eliminerar möjligheten att pendla till city på MC/moped. Vi tror inte att det är avsikten, men det utan tvivel blir konsekvensen om förslaget genomförs. Parkeringsstrategin går dessutom helt emot tidigare fattade beslut i Trafiknämnden den 20 maj 2008 då nämnden uttalade att tydlig ambition att i flera avseenden underlätta för trafik med tvåhjuliga motorfordon, bland annat vad gäller parkeringar, men också körning i kollektivkörfält. Beslutet bifogas.

Med vänlig hälsning Olle Henriksson
Ordförande SMC Stockholm


Läs mer om förslaget och skriv under namnlista mot världens högsta P-avgifter för motorcyklar och EU-mopeder klass I

 

Förslaget till parkeringsstrategi går stick i stäv med tidigare fattade beslut då man deklarerat att man vill underlätta användning av tvåhjuliga motorfordon!

20 maj 2008 beslutade Trafik- och renhållningsnämnden i Stockholm att arbeta för att underlätta för tvåhjuliga motordrivna fordon. Man framhöll att motorcyklar och EU-mopeder är bra då de många gånger är miljövänligare än bilar, de minskar trängseln såväl på gator som på parkeringar och de bidrar ytterst lite tillförsämrad luftkvalitet på grund av sin låga vikt och att de sällan framförs med dubbdäck.

Trafikkontoret fick i uppdrag att redovisa hur de arbetar med detta genom att till exempel gynnas genom att öka antalet P-platser  och att tillåta dessa fordon i bussfiler och cykelboxar. Läs beslutet. 

SMC Stockholm har efterlyst hur Trafikkontoret arbetat med frågan. 

Ett bildkollage med beskrivning från olika MC-parkeringar i City bifogades. Några av dem försvinner helt i och med förslaget. SMC Stockholm påvisar också skillnaden i hur man hanterar cykelparkeringar. 


Ordförande i SMC Stockholm, Olle Henriksson