Riksdagsmotioner i MC-frågor

2020-10-26
En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner om alla frågor som riksdagen beslutar om. 2020 började allmänna motionstiden den 8 september och slutade den 6 oktober. Preliminärt lämnade ledamöterna in 3 665 motioner. Som alltid finns det ett antal motioner som handlar om motorcykelfrågor, till exempel körkortfrågor, säkrare vägmiljö och inkluderande av MC i transportpolitiken. Motionerna behandlas i utskotten och beslutas senare av riksdagen.
Som alltid har både enskilda riksdagsmän men också partigrupper lämnat in motioner som handlar om olika MC.-frågor. Vanligast är motioner om körkort och trafiksäkerhet. 
Motioner om körkort
 • Modernisera regelverket för uppkörning på motorcykel, Patrik Jönsson (SD)
  Motionären vill att regelverket för uppkörning på motorcykel ses över för att inte belasta den som vill ta mc-körkort mer än vad som behövs. T.ex. menar motionären att uppkörningen för mellantung mc, vid 18 år, borde göras på en tung mc och att behörigheten sedan automatiskt gäller för tung mc efter två år.

 • Rätt att framföra lätt motorcykel med körkortsbehörighet B, Björn Söder (SD) Som skäl för detta anger motionären att det skulle minska trängseln i storstäder samt minska miljöpåverkan.
 • Lätt motorcykel på B-körkort, Lars Beckman (M) Trängseln vid hårt trafikerade vägar inne i städer skulle kunna minska med ökad motorcykelanvändning. Pendlingen till och från jobbet skulle underlättas. Därför bör man få köra lätt MC på B-kort. 
 • Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik”, Markus Weichel m.fl. (SD)
  Motionärerna anför att det bör vara möjligt att få behörighet för lätt motorcykel på B-körkort. Det skulle innebära mindre biltrafik, främst i städerna. Det skulle även minska avgasutsläppen om man väljer lätt MC istället för stor bil. 

 Motioner om trafiksäkerhet, miljö och MC

 • Motorcykeln – till nytta och nöje”, Johan Hedin (C) En motion om förutsättningarna för motorcyklism i Sverige. Motionären tar bl.a. upp räckes- och underhållsfrågan, rätten att framför mc i filer avsedda för kollektivtrafik och vill att det ska tillsättas en utredning som ser över hur ansvarslagstiftningen gällande motorcyklisters säkerhet kan förstärkas
 • Klimatpolitik för hoppfulla”, Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Kommittémotion från Moderaterna i Miljö- och jordbruksutskottet där de bl.a. anför att kommuner bör få laglig rätt att reservera parkeringsplatser för delningsfordon, bl.a. motorcyklar, på allmän platsmark.
 • En hållbar transportpolitik för jobb och tillväxt”, Maria Stockhaus m.fl. (M) Kommittémotion från Moderaterna i Trafikutskottet som bl.a. tar upp att motorcyklisterna behöver beaktas i högre grad i det övergripande trafiksäkerhetsarbetet samt att Sverige bör driva på EU att förenkla kraven för MC-körkort.

Skatt

 • Slopa vägtrafikskatten för tävlingsfordon”, Runar Filper (SD)  
   Motionären anför att vägtrafikskatten borde slopas för registrerade tävlingsfordon, bl.a. motorcyklar, eftersom de bara körs på vanliga vägar till eller från träning eller tävling.

Läs mer på Riksdagens hemsida


Foto: Camilla Svensk, Sveriges Riksdag