Annonser

 

Räcken dödar motorcyklister

2014-08-29
Sveriges MotorCyklister, SMC, är övertygade om att antalet MC-olyckor med dödlig utgång kunnat vara ännu lägre om inte vägmiljön utformats livsfarligt för oskyddade trafikanter. Aldrig tidigare har andelen motorcyklister som dödats i räckesolyckor varit så hög som 27 procent i Sverige, vilket var fallet 2014. Farliga vägräcken kostar inte bara liv, de kostar samhället miljardbelopp.

I Trafikverkets djupstudier av singelolyckor, med dödlig utgång, på motorcykel konstateras att var tredje motorcyklist dödas i kollision med en räckesstolpe eller räcke. I år är andelen betydligt högre. Det kan ha flera orsaker. Allt fler vägar förses med mitt- och sidoräcken vilket ökar skaderisken för motorcyklister. Inga krav ställs att de räcken som används är säkra för andra än dem som färdas i personbil. Räcken får stå väldigt nära vägbanan och sidoräcken ersätter förlåtande sidoområden, dvs diken utan stolpar, stenar, och andra fasta föremål.

Fem av 2014 års sex räckesolyckor med dödlig utgång har skett på Europavägar där säkerhetskraven är höga och därmed högre tillåtna hastighetsgränser, 100-120 km/timme. Samtidigt är det på dessa vägar som flest motorcyklister dödas i räckesolyckor. 15 av 25 dödsolyckor på motorcykel mot räcken har nämligen skett på Europavägarna under de senaste sex åren.  SMC efterlyser ett nytänkande. Släta mitt- och sidoräcken utan oskyddade stolpar måste placeras längre från vägbanan än vad som sker idag. För SMC är det självklart att förlåtande sidoområden alltid ska användas istället för sidoräcken så långt det är möjligt

SMC förutsätter att den höga andelen MC-dödsolyckor mot räcken, och att så många av dessa olyckor sker på Europavägar, blir en väckarklocka för alla väghållare.

 -  Som representant för svenska motorcyklister är jag förfärad över de höga dödstalen. Alla vet att räcken och motorcyklister är en dålig kombination, ändå görs alldeles för lite för att göra vägmiljön säkrare för motorcyklister då det gäller räcken, säger Jesper Christensen.

 -   Samhällets kostnader för motorcyklister som dödats och skadats svårt mot räcken de senaste sex åren har med råge passerat en miljard enligt Trafikverkets beräkningsmodell (1 255 275 000 kronor*). Genom en annan utformning av vägmiljön, skulle samhället inte bara rädda liv och undvika livslångt lidande, utan även spara pengar. Vi vet att 5,5 miljarder kronor är avsatta för att installera fler mitträcken på våra vägar. Vi hoppas att dessa pengar används klokt, att man tar fram säkrare räcken och placerar alla räcken där de inte utgör livsfara, avslutar Christensen.

 

* SMC har valt Trafikverkets olycksvärdering för dödade och skadade utifrån ett 10-årsperspektiv. Om beräktningen görs utifrån ett 40-årsperspektiv är olycksvärderingen högre för dödade och svårt skadade. Slutsumman hamnar då på 1.634.075.000 kronor. SMC har inte inkluderat kostnader för lindrigt skadade i räckesolyckor. 

Mer om vägräcken och motorcyklister finns på denna sida. 

Ett vanligt förekommande vajerräcke på svenska vägar. Oskyddade trafikanter kan skadas mot fristående stolpar och vajrar.

Ett vägräcke med underglidningsskydd som hindrar oskyddade trafikanter att glida under räcket och skadas mot stolpar.

Fakta och källor

Hur beräknar Trafikverket val av åtgärder? Beräkningsmodell från 1 april 2014

Ett axplock ur underlaget: 

Bygg om eller bygg nytt? Trafiksäkerhet

Drift och underhåll av belagda väga
r


Skydds- och vägledningsanordningar samt sidoområden 
- viktig del som handlar om räcken. 


Om räcken på sidan 6: 
"Skyddsanordningars effekt för trafiksäkerhet är väl dokumenterad. Räcken kan motiveras av flera skäl:
- avkörningsskydd för att mildra skadeföljderna för avkörande fordons förare och passagerare
- avkörningsskydd för att hinda påkörning av verksamhet utanför vägen
- räcken i mittremsa för att hindra mötesolyckor"

Varför väljs sidoräcken istället för förlåtande sidoområden? Se sidan 6:
" Att sätta upp ett sidoräcke är det enklaste och snabbaste sättet att förbättra säkerhetsstandarden för biltrafiken när vägsträckningen har ett sidoområde som skulle medföra farligt krockvåld vid avkörning.

Alternativt kan man utföra andra åtgärder i sidoområdet, som att anlägga flacka slänter, rensa sidoområdet från farliga fasta föremål mm. Detta kräver ofta längre planeringstid, särskilt i fall när vägområdet inte räcker till, så att ytterligare mark måste tas i anspråk."

Komfort (sidan 6): 
Skyddsanordningar har effekt på trafikanternas komfort i det avseendet att förekomsten av väg- och broräcken ger en känsla av trygghet.  

Uttalandet om komfort stämmer inte överens med SMC.s bild! Motorcyklister har i flera studier framfört motsatt åsikt och väljer andra vägar än det mötesfria vägnätet om det finns alternativ. 

Undersökning om motorcyklisters beteende och inställning till trafiksäkerhet - SMC/NTF 2010