Protest mot MC-buller enligt EU-regler

2020-08-04
En medlem blev förbaskad över Österrikes beslut att förbjuda vissa mc i Tyrolen. Han klagade till EU genom Solvit då han menade att detta är ett solklart brott mot den fria rörligheten inom EU. Men, det går inte att ändra beslutet och åberopa fri rörlighet eftersom medlemsstaterna har rätt att ha egna regler som begränsar vilka vägar som fordon får användas på. Även om svaret inte var vad SMC hoppats på vill vi tacka för engagemanget i frågan och berätta om möjligheten för alla EU-medborgare att anmäla frågor till Solvit.

Solvit är en tjänst som regeringarna i EU bekostar Alla medborgare kan vända sig om det gäller 

  • dina rättigheter som EU-medborgare eller företag överträds av myndigheterna i ett annat EU-land och om
  • du (ännu) inte har vänt dig till domstol (men vi kan hjälpa dig om du bara har överklagat ett förvaltningsbeslut ). 

Svaret till medlemmen från Solvit - citat:
En EU-rättslig analys av ärendet visar att Solvit inte kan hjälpa till då förbudet du klagar på inte strider mot EU:s gemensamma regler på området.

Det finns en EU-förordning (168/2013) som reglerar vilka krav som får ställas på motorcyklar för att de ska få tas i bruk inom EU. Det betyder att medlemsstaterna inte kan ställa egna krav på hur en motorcykel ska vara utformad. Förordningen innehåller dock ett undantag, enligt vilket medlemsstaterna bland annat har rätt att ha egna regler som begränsar vilka vägar som fordon får användas på. Förordningen hindrar alltså inte att Österrike har regler om att vissa typer av motorcyklar inte får framföras på vissa vägar. 

 Detta förutsätter dock att reglerna inte strider mot allmänna EU-rättsliga principer om fri rörlighet för varor. När jag tittar på informationen på den hemsida du hänvisar till, samt den ytterligare sida som anges där, framgår att de lokala myndigheterna vidtar åtgärden mot bakgrund av en undersökning som har visat negativa effekter för lokalbefolkningen av buller från högljudda motorcyklar. Det finns alltså ett legitimt skäl, godkänt enligt EU-rätten, för att vidta någon form av åtgärd för att komma tillrätta med problemet. Vidare framgår att åtgärden inte är diskriminerande, utan gäller alla motorcyklar över en viss ljudnivå utan någon form av åtskillnad. Slutligen har man begränsat åtgärden till att endast avse vissa vägar samt en viss tidsperiod. Jag kan därför inte se att man tydligt åsidosätter de allmänna EU-rättsliga principerna som är tillämpliga här, vilket hade behövts för att vi med framgång skulle kunna angripa förbudet.

Solvits slutsats är att vi inte har tillräckliga grunder för att gå vidare med ärendet och lyckas få till stånd en ändring av regelverket.

Solvit är inte den enda möjligheten om man känner att man vill försöka driva denna fråga vidare. Ett möjligt alternativ är att klaga till EU-kommissionen och hoppas att de gör en annan bedömning och intresserar sig för frågan (mer information finns här, https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_sv/index.html).

Den här gången kunde inte Solvit lösa problemet eftersom Österrike har rätt att ha egna regler på området.