Parkeringsfrågan i Stockholm överklagad igen!

2017-03-24
Många frågar vad som händer med P-avgifterna i Stockholm som fördröjts p g a överklagande. Nu har införandet av avgifter för att parkera motorcykel och moped klass I överklagats ännu en gång. Det är SMC-medlem Ingvar Olsson som, genom bidrag från SMC, fått hjälp av en advokat specialiserad på kommunal lagstiftning, att överklaga Förvaltningsrättens beslut. Nu väntar 60 000 MC-och mopedägare i Stockholms län med spänning på Kammarrättens beslut. Men, frågan rör samtidigt en halv miljon ägare av tvåhjuliga motorfordon eftersom Stockholms stads idé att avgiftsbelägga parkering är något som många kommuner följer med stort intresse. Därför har SMC lämnat bidrag till advokatkostnader.

Bakgrunden
Ingen har väl undgått den heta frågan om införandet av avgifter för motorcyklar och moped klass I i Stockholm. Förslaget hade överhuvudtaget inte utretts. Det fanns ingen analys eller konsekvensutredning för vad detta skulle innebära för MC-och mopedägare. Stockholms stad menade att det börjar bli trångt på MC-parkeringarna. Införandet av avgifter skulle öka omsättningen av motorcyklar på parkeringarna och därmed lösa detta problem. Ingen har lyssnat på SMC som förklarat att i stort sett alla parkeringar i Stockholms innerstad används av pendlare. Sex MC-ägare överklagade beslutet till Förvaltningsrätten som tyvärr avslog samtliga. 

Förvaltningsrättens beslut 22 mars 2017

Överklagandet och SMC:s medverkan
SMC har följt ärendets gång och när Ingvar Olsson, SMC-medlem bosatt i Stockholm, hörde av sig och bad om hjälp att överklaga Förvaltningsrättens beslut var svaret givet. SMC håller med Ingvar om att det finns tveksamheter i beslutet. Samtidigt är det en viktig fråga för alla MC- och mopedägare i hela landet, inte bara i Stockholm. Att införa avgifter för en viss trafikantgrupp utan någon som helst utredning visar att man inte följer likabehandlingsprincipen. Därför har SMC:s styrelse beviljat bidrag till advokatkostnader för att driva ärendet på uppdrag av Ingvar. Vi vill nå så långt som möjligt och inte lämna något åt slumpen. 

Ingvar sökte och hittade advokat Johan Linder Säverman, Wistrands advokatbyrå, som är expert på kommunalrätt. Johan har satt sig in i frågan på rekordtid och fått synpunkter från SMC och Ingvar. Överklagandet lämnades till Förvaltningsrätten 22 mars som nu undersöker om överklagandet inkommit i tid. Sedan skickas alla handlingar till Kammarrätten som gör en prövning av om prövningstillstånd ska medges (baserat på överklagandet och övriga handlingar i akten). Om det beviljas skickas Ingvars och eventuella andra överklaganden till kommunen för yttrande. Ingvar och hans advokat får då ta del av kommunens svar och yttra sig över svaret. Det kan ta tid innan besked om prövningstillstånd lämnas.  

Ingvar Olssons överklagande till Kammarrätten 22 mars 2017

Vad har SMC och SMC Stockholm gjort i frågan?

SMC och SMC Stockholm har uppvaktat politiker, tjänstemän, haft demonstrationer, deltagit på kommunfullmäktige utan resultat. Trafikborgarråd Daniel Helldén (mp) lovade då beslutet fattades att utvärdera förslaget under hösten 2016. Det har inte skett. SMC Stockholm har erbjudit Stockholms stad att inventera döda ytor i P-hus och i gatumiljön för att frigöra kantstensparkering utan att få något gehör. SMC-medlemmar har fotat MC-parkeringar morgon och kväll för att visa Stockholms stad att det är pendlare som parkerar på ytorna vilket bidrar till minskad trängsel.

SMC har påtalat att avgiftssystemet är djupt orättvist i förhållande till den yta vi använder. I vissa områden betalar varje moped klass I i delad ruta lika mycket som en personbil i en ruta av motsvarande storlek. Det förklarar Stockholms stad i yttrande till Förvaltningsrätten med att "med en allt för låg avgift, under 5 kronor per timme, uppnås ingen omsättning av parkeringsplatser. För att öka omsättningen krävs därför att parkering avgiftsbeläggs även för tvåhjuliga motorfordon.Avgiften för dessa fordon har i viss utsträckning anpassats till att de tar mindre plats. Det är emellertid inte rimligt att parkeringsavgifter i full utsträckning ska anpassas till det parkerade fordonets exakta storlek."

Läs mer om vad som hänt tidigare i frågan här. 

Stockholms stads hemsida om MC- och mopedparkering 24 mars:

Motorcykel

Avgift införs på parkeringsplatser reserverade för motorcykel och moped klass I. 10 kronor/timme i taxeområde 1 och 2 samt 5 kronor/timme i övriga områden. 50 procent reducering på boendeparkeringsavgiften för tvåhjulig motorcykel/moped klass I utan sidovagn.

Under tidplan 2017: Motorcykelplatser skyltas med avgift

SMC har mailat Stockholms stad och frågat om vad överklagandet kommer att innebära. 

Det kommer en ruta att kosta: SMC illustrerar orättvisan i beslutet

Beslutet klubbat - en sammanfattning av ärendet