Nya räckesregler i Sverige

2015-07-07
I slutet av juni ändrades reglerna för vilka krav som ska ställas på räckens släthet och var underglidningsskydd ska installeras vid nybyggnation av vägar. Ett vajerräcke uppfyller inte kraven på släthet. SMC:s påtryckningar har gett resultat och vi tackar Trafikverket för de nya reglerna!

VGU, eller Vägars och Gators Utformning styr regler för nybyggnation av vägar och gator. Vid nybyggnation ställs från och med 26 juni krav på släthet samt Motorcycle Protection System, MPS i vissa fall. Idag uppfyller vajerräcken inte kraven på släthet. 

Så här står det i VGUs kravdokument sidan 58. 

1.3.4.6 Hänsyn till oskyddade trafikanter
1.3.4.6.1 Allmänt
Ett gång- och cykelbaneräcke ska uppfylla krav på släthet enligt avsnitt 1.3.4.6.2.
Ett vägräcke
− i anslutning till gång- och cykelbana,
− på väg som ingår i TEN-T vägnätet,
− i ytterkurva på avfartsramp samt
− på övriga vägar med betydande motorcykeltrafik ska uppfylla krav på släthet enligt avsnitt 1.3.4.6.2.

Med betydande motorcykeltrafik avses ≥ 100 motorcyklar per genomsnittligt dygn under sommarhalvåret.

 Ett räcke
− i ytterkurva på avfartsramp samt
− i ytterkurva på tvåfältsväg med radie mindre än minsta godtagbara horisontalradie enligt avsnitt 3.1.6. ska uppfylla krav på skydd mot underglidning enligt avsnitt 1.3.4.6.3.

1.3.4.6.2 Släthet
Räcken ska vara fria från utskjutande delar och skarpa kanter.

Räckesståndare ska ha minst 9 mm hörnradie på åtkomliga hörn och kanter vända mot trafiken. Hörn på element till betongräcken ska vara avfasade.

Ytor vända mot trafiken inklusive horisontella följare ska vara släta. Klippkanter på plåt får inte vara vända mot trafiksidan eller uppåt.

En överlappsskarv ska vara utformad med överlappet i trafikens riktning (avser inte övergång till vägräckesändar eller till öppningsbara räckesdelar).

En ståndartopp, tvärbalk eller distans får inte sticka upp över horisontella följares överkant.

En åtkomlig skruv vänd mot trafiksidan ska ha skalle av kupoltyp om skruvens dimension är M8 eller större. (En skruv betraktas som åtkomlig om den kommer i kontakt med ett klot med 165 mm diameter som förs mot anordningen).

1.3.4.6.3 Underglidning

Ett räcke som är utformad med helt slät sida mot trafiken och uppåt samt är fri från utskjutande delar och skarpa kanter, exempelvis räcken utan ståndare, godtas som skydd mot underglidning/skydd av räckesståndare.

Ett underglidningsskydd ska vara av kontinuerlig typ och minst uppfylla krav för hastighetsklass 60 enligt SIS CEN/TS 1317-8.

Trafiksidan på ett underglidningsskydd får inte sticka ut framför trafiksidan på ett räckes navföljare eller motsvarande.

Ett underglidningsskydd ska monteras enligt tillverkarens anvisningar, dock får avståndet mellan underglidningsskydd och markyta/kantbalk eller motsvarande inte understiga 0,05m.

En ände på ett underglidningsskydd ska vara utformad på ett trafiksäkert sätt och utan klippkanter vända mot trafiken eller uppåt.

Ett underglidningsskydd som är provat på ett räcke enligt SS-EN1317-2 får monteras på ett annat räcke inom samma familj.

SMC:s kommentar
Självklart är SMC mycket positiva till att VGU förändras och blir tydligare avseende nyinstallation av räcken.  Vi vågar inte tro på att vajerräckets historia är över på de allra flesta vägarna i Sverige ännu. 

Det är ett stort steg för Trafikverket där reglerna blir tvingande. För Sverriges kommuner och Landsting är VGU en rekommendation, därför är det viktigt att alla som arbetar för ökad MC-säkerhet försöker förmå kommunerna att följa de nya reglerna. 

Självklart hade SMC hellre sett krav på släthet på alla räcken utan krav på att minst 100 motorcyklar ska trafikera vägen varje dag. Ingen kan förutse var en olycka kommer att ske, oavsett hur många av ett visst fordon som kör på vägen.  SMC hoppas också att räcken med MPS sätts upp på fler platser än kurvor med viss radie och avfartsramper, till exempel på räcken där det skett MC-olyckor. 

Vilka räcken som stämmer in på krav om släthet har vi inte fått svar på men det kommer att följas upp efter semestern. SMC kommer då att använda klassificeringstabellen i litteraturstudien som presenterades tidigare i vår. 

Hela VGU hittar du här. 
Trafikverkets flödesmätningar där mätningar görs över MC-flöden.  
Definition av ett säkrare räcke för motorcyklister - med klassificeringstabell.  


Vajerräcken uppfyller inte de nya kraven på släthet i VGU. 

 


Detta är ett räcke med underglidningsskydd, MPS, installerat på en avfartsramp. 

 


Ett rörräcke uppfyller sannolikt kraven på släthet.