Nytt utökat konsumentskydd 2022

2020-11-03
SMC har svarat på en remiss gällande en lag om konsumentskydd och andra avtal. Anledningen till att en ny lag ska införas är två direktiv som antogs på EU nivå under 2019. Dels varudirektivet som ska garantera ett ökat skydd för konsumenter gentemot företag. Regeringskansliets utredning har kommit fram till att revidera konsumentköplagen och introducera en ny lag som ska ha större omfattning.

. Likaså har man sett till ett ökat och mer harmoniserat konsumentskydd med varudirektivet framförallt vad gäller den omvända bevisbördan om det föreligger ett fel på varan eller inte.  Den kommer att förlängas från 6 månader till minst ett år. Direktivet ger dock möjlighet till att medlemsstaten får införa upp till två år, vilket utredningen inte har föreslagit att göra.

Även förbehåll som exempelvis att man säljer varan i befintligt skick kommer inte vara möjligt längre. Dessutom blir det en lättnad för konsumenten när säljaren återtar varan efter att konsumenten har använt varan i vanligt bruk. Det underlättar bland annat hävning av köpet för konsumenten. När man häver ett köp innebär det i grunden att båda parter ska hamna i det utgångsläget som om avtalet inte hade slutits från början. Om man exempelvis köper en motorcykel och kör den 200 mil innan man upptäcker felet så har den naturligtvis tappat i värde och det leder inte sällan till diskussioner. I sådana och liknande fall ger den nya lagstiftningen större rättigheter på konsumentens sida.

 SMC har svarat på remissen gällande implementeringen av dessa två direktiv i den nya lagstiftningen och är positiv gällande den utvecklingen. Däremot hade man kunnat gå ännu ett steg vidare i Sverige som andra medlemsstater har gjort för ett ökat konsumentskydd och en mer hållbar konsumtion. Läs remissvaret här. 

Vart vänder jag mig till i konsumentärenden?
Det blir ingen skillnad om vart man som konsument kan vända sig till. Grundförutsättningarna i denna punkt kommer vara samma. Som konsument kan du alltid vänder dig till ARN för att få ett vägledande beslut om hur ett ärende bör hanteras. Det krävs att man har ställt ett krav mot företaget och gett företaget en rimlig chans att reagera på kravet. Om man är missnöjd med företagets svar eller om svar uteblir helt kan man då göra en anmälan till ARN. Det är konsumenten, dvs. den som har gjort anmälan som har bevisbördan. Avtal, korrespondens, fakturor mm. är viktiga bevis för att styrka sitt krav.

ARN hanterar bara ärenden som gäller svenska företag, företag med anknytning till Sverige eller som har en marknad riktat mot Sverige. Om man servar sin MC exempelvis i Norge eller Danmark och något går fel kommer ARN inte att hantera ärendet. Däremot om man köper en vara på nätet, där även hemsidan är på svenska, men varan skickas från ett tyskt företag så är ARN rätt adress att vända sig till. Mer om ARN och vilka fler adresser som finns till stöd för konsumenterna finns här.

Som SMC medlem kan du vid behov alltid kontakta kansliet för rådgivning eller vid behov vända dig till en av våra samarbetsjurister.

Att köra MC innebär en rad köp av varor och tjänster. Även köp via internet har blivit alltmer populära bland mc-åkarna. För ett mer harmoniserat och utökat konsumentskydd i Europa har EU introducerat varudirektivet och direktivet om digitala tjänster som ska bli svensk lag 2022.