Naturvårdsverkets förslag ett hot mot bilhobbyn

2012-07-31
Många kontaktar SMC angående Naturvårdsverkets redovisning "Uttjänta bilar och miljön". Förslaget berör i dagsläget inte motorcyklar, därför ligger SMC lågt i frågan. För bilar finns dock åtgärdsförslag som kan göra den fordonshistoriska kulturgärningen brottslig. Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF, har lämnat ett mycket bra remissvar på förslaget.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur omhändertagandet av uttjänta bilar och bildelar fungerar i praktiken samt föreslå åtgärder för att uppnå målen för producentansvaret och förbättra efterlevnaden av reglerna.

Bland åtgärderna finns förslag som i värsta fall kan innebära att det kan bli brottsligt att ta emot och demontera en bil för att kunna återanvända reservdelar.

I dagsläget berörs inte motorcyklar i redovisningen i mer än allmänna ordalag. Utredningen skrev :

Punkt 90.119 rör övriga fordon, dvs. de som inte faller in under producentansvaret för bilar (lastbilar, motorcyklar m.m.). Även där är verksamheten kopplad till yrkesmässighet. Inom detta uppdrag har vi inte haft möjlighet att närmare undersöka om även denna punkt bör ändras, men vi anser att man i samband med en ändring av 90.120 även bör se över punkt 90.119 i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.”

MHRF,  bevakar denna och övriga frågor i Naturvårdsverkets redovisning mycket noga. MHRF förstår allvaret och de risker detta innebär för den fordonshistoriska hobbyn i Sverige. Dialog förs med politiker och representanter för berörda myndigheter samt Miljödepartementet som i höst väntas ta beslut. Förslagen får inte godkännas i sin nuvarande utformning menar MHRF och Naturvårdsverket bör öppet redovisa vad illegal bilskrotning står för samt utreda konsekvenserna av förslaget.

Många har reagerat på förslaget och ett folkligt uppror har skapats, Stoppa skrotbilsberedningen.nu. Där kan du skriva på en protestlista som kommer att skickas till berörda i regeringen senast 10 augusti, cirka 10 400 har redan skrivit på listan.
Ett uppror har också skapats via Facebook med drygt 15 600 medlemmar.

SMC stödjer givetvis MHRF i frågan. Eftersom motorcyklar i dagsläget inte omfattas av förslaget kommer SMC inte att agera i frågan i övrigt. SMC har inte heller tagit del av och besvarat remissen.

Läs mer på MHRF:s hemsida, där även Naturvårdsverkets utredning finns att läsa.