Annonser

 

Ministern uttalar sig inte om fordonsskatt för MC

2017-04-26
I början av april fick finansminister Magdalena Andersson en fråga om vilka vinster hon ser med att höja skatten på ett fordon som har små utsläpp och minskar trängseln i trafiken. Sten Bergheden (m) ställde frågan. Ministern svarar att det är rimligt att höja skatten till samma nivå som övriga lätta fordon upp till 3,5 ton men hon säger också att hon inte vill föregripa det arbete som kommer att göras efter remisstidens slut. Vad den slutliga fordonsskatten blir för MC återstår att se.

Här är Sten Berghedens (m) fråga i sin helhet:

Fråga 2016/17:1214 Höjning av skatten på motorcyklar

Regeringen planerar att kraftigt höja skatten för motorcyklar. Förslaget innehåller bland annat en fördubbling av fordonsskatten, vilket innebär att grundavgiften för en motorcykel blir densamma som för bilar och lätta lastbilar. Utöver höjningen av grundbeloppet vill regeringen även införa en koldioxidbaserad skatt på nya motorcyklar. Sammantaget innebär höjningen och den nya koldioxidskatten en mångdubbling av skatten för många motorcyklister. Motorcyklar straffbeskattas, trots att de tar upp mindre plats i trafiken, kräver mindre parkeringsplatser och drar mindre bränsle än personbilar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson: Vilka vinster ser ministern med att höja skatten på ett fordon som har små utsläpp och minskar trängseln i trafiken?

Svar på frågan från finansminister Magdalena Andersson (s): 

Sten Bergheden har frågat mig vilka vinster som jag ser med att höja skatten på ett fordon som har små utsläpp och minskar trängseln i trafiken.

Frågan är ställd mot bakgrund av att Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om ett bonus–malus-system för nya lätta fordon. Promemorian innehåller även förslag som omfattar de fordon i det koldioxidbaserade och i det viktbaserade fordonsskattesystemet som redan är i trafik. Bland annat föreslås att fordonsskatten för motorcyklar ska ändras från 180 kronor till 360 kronor för ett skatteår. Av promemorian framgår att anledningen till att denna höjning föreslås är att det är rimligt att motorcyklars fordonsskatt uppgår till samma nivå vad gäller grundbeloppet som för övriga lätta fordon. Det är i nuläget inte aktuellt att inordna motorcyklar i det koldioxiddifferentierade systemet men det bör enligt promemorian övervägas i ett senare skede.

Remisstiden för promemorian går ut i dag (19 april). Jag har inte för avsikt att uttala mig i fråga om regeringens kommande förslag eller bedömning kring beskattningen av motorcyklar och därigenom föregripa det arbete som kommer att följa inom Regeringskansliet efter att remisstiden gått ut.

Länk till riksdagens sida med frågan. 


Sten Bergheden (m) ställde frågan

 


Finansminister Magdalena Andersson (s) svarade.