Annonser

 

MC saknas i kapacitetsutredningen

2012-02-24
<p class="SMCBrdtext" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Idag har SMC skickat remissvar på Trafikverkets kapacitetsutredning. Den konstaterar att kapacitetsbrister inte kan byggas bort och att kapaciteten ska användas och ökas på ett effektivt och hållbart sätt.SMC föreslår att Trafikverket inkluderar tvåhjuliga motorfordon i kapacitetsutredningen på samma sätt som man inkluderar personbil, fotgängare, cyklister och kollektivtrafik för kortare och längre resor.&nbsp; SMC föreslår också att Trafikverket stimulerar användningen av motorcyklar och mopeder inom ramen för kapacitetsutredningen. <o:p></o:p></p> <p class="SMCBrdtext" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">&nbsp;</p>

Så här ser hela SMC:s remissvar ut:
Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, SMC, har fått ta del av Kapacitets-utredningen som remissinstans. SMC konstaterar att motorcyklar och mopeder endast nämns i ytterst begränsad omfattning. I de framtida prognoserna har man valt att exkludera motorcyklar och mopeder. Det tycker SMC är förvånande eftersom utredningen konstaterar att kapacitetsbrister inte kan byggas bort och att kapaciteten ska användas och ökas på ett effektivt och hållbart sätt.

Motorcyklar och mopeder är fordon som på många sätt är överlägsna bilen, främst i storstäderna. Den enda nackdelarna med dessa fordon är lägre säkerhetsgrad och väderkänslighet. Motorcyklar och mopeder är också överlägsna gång och cykeltrafik om man har en längre sträcka att transportera sig till arbete och/eller skola.  Eftersom motorcyklar och mopeder är undantagna trängselskatt i Sverige (och andra länder) är det också ekonomiskt fördelaktigt att köra tvåhjuligt motorfordon. Antalet motorcyklar och mopeder har ökat dramatiskt det senaste decenniet men saknas ändå i prognoserna och som fordonsslag. Istället för att negligera tvåhjuliga motorfordon bör Trafikverket göra mer för att stimulera användningen av dem. 

SMC har under 2011 presenterat en rad studier på vår hemsida och vidarebefordrat dessa till Trafikverket inom ramen för vårt samarbete. Studierna visar att samhället tjänar på att människor väljer motorcykel eller moped för lokala transporter. I andra länder ses motorcyklar och mopeder som en del av lösningen på trängselproblematiken. SMC är förvånade över att man inte ser den möjligheten i Sverige och att kunskap och erfarenheter som finns på området i andra länder inte tas tillvara.  

Skulle samhället dessutom satsa medel på att öka säkerheten för de som kör ett tvåhjuligt motorfordon skulle kostnaderna för ökad olycksrisk minska, visar studien från Sorbonne. Det handlar om så enkla saker som att tillhandahålla särskilda MC-parkeringar, uppmärksamhetskampanjer mot andra trafikanter och att tillåta motorcyklar och mopeder i kollektivkörfält.

MC-tillverkarna utvecklar samtidigt modeller med tre hjul, automatväxel, eldrift etcetera som är särskilt anpassade för stadskörning. Nya miljökrav i kommande EG-direktiv gör att motorcyklar och mopeder blir allt renare. Motorcyklars och mopeders fördel är att de kan röra sig i en stillastående kö medan bilarna står stilla på tomgång.

SMC har vid flera tillfällen genomfört mobilitetstester i Stockholm och Göteborg som Trafikverket och SKL fått ta del av. De visar tvåhjuliga motorfordons fördelar i trängsel då man spar både tid och pengar genom att köra motorcykel eller moped.

Studier som Trafikverket bör ta del av i det fortsatta arbetet:

“The unpredicted rise of motorcycles: A cost benefit analysis”, dr Pierre Kopp, Sorbonne.

Commuting by motorcycle: Impact analysis, FEBIAC Belgien.

Transport for London, slutrapport av forsök med MC i bussfil:

Länk till sida där alla rapporter kan laddas ner.

SMC förutsätter att prognosen där motorcyklar och mopeder saknas inte innebär att Trafikverket tror att fordonen försvunnit från det svenska vägnätet 2030 och 2050.

 SMC föreslår att Trafikverket inkluderar tvåhjuliga motorfordon i kapacitetsutredningen på samma sätt som man inkluderar personbil, fotgängare, cyklister och kollektivtrafik för kortare och längre resor.  SMC föreslår också att Trafikverket stimulerar användningen av motorcyklar och mopeder inom ramen för kapacitetsutredningen.

SMC:s remissvar finns här.