MC och moped exkluderas i vägutformning

2019-02-06
För 20 år sedan beslutade riksdagen att Nollvisionen ska vara en utgångspunkt för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Ledstjärnan är att vägmiljön ska vara utformd så att misstag inte ska leda till allvarliga skador och dödade. Tyvärr är utgångspunkten den som sitter i en bil - inte oskyddade trafikanter. Att inkludera de som sitter på MC och moped är därför livsviktigt för SMC. Idag finns inget som tyder på att Nollvisionen kommer att omfatta MC och moped i en överskådlig framtid eftersom inga krav ställs som omfattar tvåhjuliga motorfordon i de regler som bestämmer hur vägar och gator ska byggas och underhållas. Dialog pågår mellan SMC och måldirektör på Trafikverket i frågan!

Alla som kör motorcykel i Sverige är väl medvetna om att vägmiljön är utformad utifrån dem som kör personbil. Det är denna utgångspunkt som gör att vägräcken ser ut som de gör, att vägräcken är installerade direkt i vägkant, att vägräcken ersätter förlåtande sidoområden, att cirkulationsplatser förses med föremål som ökar skaderisker och så vidare. 

Att förändra det regelverk som styr vägar och gators utformning har därför varit en central fråga i den samverkan SMC haft med Vägverket och Trafikverket under 20 år. Det har gång på gång framförts i remissvar från SMC, i möten, i kontrakt som skrivits under av SMC och myndighetens generaldirektörer.  SMC har påtalat behovet att inkludera MC-säkerhet i regelverket på samma sätt som man gör i andra länder, något som Trafikverket lovat. Regering och riksdag har i Nystart Nollvisionen sagt att fokus på säkerheten nu är på de oskyddade trafikanterna, där ingår motorcyklister.

I den översyn av regelverket som bestämmer Vägar och Gators Utformning, VGU finns inga tvingande krav för ökad MC-säkerhet.  Moped klass II är exkluderade från allt som rör GCM-vägar där de enligt lag ska köra.  SMC har skrivit 322 kommentarer på Trafikverkets förslag. 

SMC har också kontaktat måldirektören som ansvarar för trafiksäkerhet. Dialog pågår, SMC återkommer. 

SMCs svar på remissen är delat i fyra delar. 
Generellt om förslaget. 
Synpunkter Krav
Synpunkter Råd
Synpunkter Begrepp och grundvärden. 


Att motorcyklar får köra i bussfiler nämns inte - inte heller att det funkat utan olyckor under 40 år. Däremot skrivs mycket om cykel i bussfll. SMC har påtalat att detta är ett kostnadseffektivt sätt att öka säkerheten för MC/moped.


Det finns krav på släta räcken utan utstickande delar på GCM-vägar för att minska skaderisken för cyklister medan detta krav inte ställs för MC. Det finns krav på sidoavstånd till räcke på GCM-vägar för att minska skaderisken för cyklister - detta krav finns inte för MC på vägar med 100-120 km/h som laglig gräns. Detta har SMC givetvis påtalat och krävt släta räcken utan oskyddade stolpar överallt + minst 1,5- 2 meter säkerhetszon utan hinder. 


Underglidningsskydd ska sättas på alla kurvor och helst på alla vägar. Skyltar som visar hur kurvan ser ut i verkligheten bör alltid användas !