Hur mäts buller på besiktningen?

2018-04-18
Nu är våren här och många MC-ägare ska besöka ett besiktningsorgan för kontrollbesiktning. En viktig del som ska kontrolleras är bullernivå. Det är en av de vanligaste orsakerna till att motorcyklar underkänns. Hur mätningarna ska genomföras är något SMC får många frågor om. Är det OK att besiktningsmannen använder öronen som mätmetod? Vilket varvtal gäller på en äldre MC? Det finns klara och tydliga regler från Transportstyrelsen som säger vad som gäller. Här kommer svar på vanliga frågor om bullermätning från SMC.

 Vad säger Transportstyrelsens föreskrifter om bullermätning?

Ljudkontroll vid kontrollbesiktning sker normalt vid provkörning. Är ljudet påtagligt högre än normalt ska mätning ske. Har du en helfordonsgodkänd MC gäller slaglängd och varvtal som finns på tillverkarskylten. Till detta värde ska 5 dB (A) läggas för att få motorcykelns gränsvärde. Har du en äldre MC gäller uppgift om slaglängd och varvtal med gränsvärde >103 dB (A). 

Var och hur ska mätning ske vid kontrollbesiktning? 
Transportstyrelsens föreskrift beskriver noga hur området ska vara utformat och hur själva mätningen ska gå till vid förenklad ljudnivåkontroll enligt kraven stationär mätning av motorcykel. Här är bilaga 5, TSFS 2010:84. 

Denna föreskrift ersätts 20 maj 2018 med TSFS 2017:54. Här hittar du kommande text med krav på bullermätning och bilaga 5, där det framgår hur mätning ska ske. 

Motorcykeln saknar varvräknare
Citat från Transportstyrelsens föreskrift, bilaga 2, 3.1.3.4: "Om motorcykeln saknar varvräknar får subjektiv bedömning ske genom avlyssning. Motorcykeln ska underkännas om det är uppenbart att ljudnivån är mycket högre än vad som accepteras i stationär mätning, t ex att fordonet saknar konventionell ljuddämpare, är försedd med raka rör eller s k megafon." 

Tips från SMC
Saknar din MC varvräknare och du kör en MC med fungerande originalsystem så bör du klara en mätning med besiktningsmannens öron utan problem. Du kan också fråga om besiktningsorganet har en separat varvräknare som kan användas för att genomföra en stationär mätning. 

Har din MC varvräknare och du kör med originalsystem/godkänt utbytessystem bör du kräva en stationär mätning där ljudnivån kan fastställas.

Har du en äldre MC och inte känner till vilken slaglängd och vilket varvtal som ska användas vid bullermätningen? Här finns en sammanställning från Bilprovningen där uppgifter om äldre MC finns. 

Här hittar du aktuellt regelverk:
TSFS 2017:54, bilaga 2, Kapitel 3.1.3.4 - om bullermätning samt TSFS 2010:84. bilaga 5, Förenklad ljudnivåmätning. 

Ljud eller buller?
Ett mycket vanligt klagomål från allmänheten på motorcyklar är att de låter för mycket. Nu pågår diskussioner i EU där beslutsfattarna vill skärpa kraven, d v s begränsa nivån ytterligare på originalhojar. Det löser inte problemet, tvärtom kommer sannolikt ännu fler att köpa olagliga utbytessystem. Det finns två lösningar på detta. Dels att köra motorcykel med ljuddämpare som klarar bullerkraven, dels att köra på ett sätt som inte ger onödigt högt buller. 

Läs mer om buller här. 


Den här motorcykeln har ingen varvräknare, däremot originalljuddämpare. Passerade kontrollbesiktningen utan anmärkning.