Hög tid att se över körproven!

2014-09-25
Defensiv körstil gör att man överlever i trafiken, men det ger problem när man vill ta MC-körkort. Olycksstatistiken visar att kvinnor kör mer defensivt och försiktigt än män. Kanske är det därför de har svårare att ta MC-körkort. Dubbelt så många körlektioner räcker inte. Inte heller att de övningskör privat tre gånger mer än män. Kvinnor underkänns oftare än män vid uppkörning för MC-körkort. SMC vill att körprovet ses över och anpassas för ökad trafiksäkerhet. Detta är budskapet i en artikel i senaste numret av MC-Folket!

Många anser att allt för stor fokus läggs på manöverdelen där två tredjedelar underkänns. SMC anser inte att körprovet ska förenklas, men att det ska förändras och anpassas för att öka trafiksäkerhet. De allvarliga olyckorna i trafik sker på grund av bristande broms- och kurvteknik i hög fart samt bristande riskmedvetenhet, inte på grund av att man är osäker vid krypkörning.

För SMC är det självklart att både utbildning och prov är utformat så att det inte uppstår skillnader mellan kön, ålder, bostads- eller provort. Det beslutades vid årsmötet 2013 och det ingår i SMC:s jämställdhetspolicy. Regeringen har, efter uppvaktning från SMC, gett VTI i uppdrag att utreda mäns och kvinnors möjligheter att genomföra förarprov för körkort med godkänt resultat. Nu har SMC fått ta del av VTI:s rapport . 

VTI:s rapport visar att två tredjedelar (2091 av 3089 prov) av A-körkortstagarna underkänns redan i manöverdelen av körprovet. Störst problem är det med hög- och lågfartsdelen. SMC tycker att siffran är hög eftersom ett körprov bara ska avbrytas om eleven kör på ett sätt som gör att han eller hon kommer att vara en fara för sig själv eller andra trafikanter. Manöverdelen är en av flera obligatoriska delar som ska ingå i ett körprov där förarprövaren ska göra en samlad bedömning av hela körprovet. Körning i trafik, minst 25 minuter, får därmed inte genomföras av två tredjedelar av alla A-elever.

VTI:s studie tyder på att elever är mycket nervösa inför just manöverdelen.  Eleverna vet att manöverproven är avgörande för om hela provet får köras. För SMC är det förvånade att två tredjedelar av eleverna och särskilt kvinnor är så farliga att körprovet måste avbrytas redan i manövergården. SMC har därför föreslagit att Transportstyrelsen, som är tillsynsmyndighet både för trafikskolor och förarprov, ska undersöka den höga andelen, liksom om det finns regionala skillnader.


Källa: Trafikverket

Ju mer erfarenhet desto farligare trafikant?
VTI:s studie visar att kvinnor är betydligt äldre än män då de genomför sitt körprov för A. Sannolikt har kvinnor som kör upp för MC-körkort därmed längre erfarenhet än männen av bilkörning. Andelen godkända körprov minskar dock ju äldre kvinnorna blir. Erfarenhet, högre ålder och mognad verkar vara faktorer som inverkar negativt på att bli godkänd i körprov för A. Samtidigt säger all forskning att dessa faktorer är positiva för trafiksäkerhet. Äldre kvinnor ses, av försäkringsbolag, ha låg risk för att råka ut för olyckor. Samtidigt har de alltså svårast att bli godkänd i körprov.

Ålder på män och kvinnor som tar A-kort (2013)


Källa: Trafikverket

Andel (%) godkända körprov av första körprov för män/kvnnor efter ålder 2013
 
Källa: Trafikverket 

Förslag utifrån rapporten
VTI:s enda konkreta förslag till regeringen är att se över möjligheterna att tillhandahålla anpassade motorcyklar för kortväxta vid provet.  Kvinnor är i genomsnitt betydligt kortare än män (166 respektive 179 cm). SMC anser att det inte är tillräckligt – vi tror att körprovets utformning i kombination med krav på provfordon är orsaker till skillnaderna i godkännandegraden. Körprovet kan genomföras på en mängd motorcyklar men körprovets manöverdel bör ses över. Kan till exempel större ytor tillåtas för att vända i låg- och högfartsproven? Det gör att fler MC-modeller kan användas. SMC har också föreslagit att Transportstyrelsen ska få mandat att ge dispens från effektkrav på provfordon. Det skulle göra det möjligt att genomföra körprov på låga custom-motorcyklar som inte alltid uppfyller kravet 40 kW.

SMC har också ställt frågan om det är nödvändigt att upprepa samma manöverprov tre gånger om man börjar med A1, fortsätter med A2 och sedan går vidare till A. Tidigare kunde kortväxta välja A begränsad och med automatik få A-behörighet efter två år. SMC:s  körkortsenkät 2013 visar att kvinnor tar dubbelt så många lektioner i trafikskola och övningskör privat tre gånger mer.

SMC:s enkät visade också att kvinnor som tog A begränsad var dubbelt så gamla som män (36 respektive 18 år) vilket kan bero på provfordonskravet.  Statistik från Trafikverket och andra länder tyder på att ju större motorcyklar, desto svårare blir det för just kvinnor att klara provet.

Dödsolyckor sker inte i krypfart!
Manöverdelen är ett nålsöga som måste klaras för att man ska få fortsätta ett körprov. En effekt blir att manöverdelen också får allt för stor betydelse för hela körkortsutbildningen. Självklart anser SMC att fordonskontroll är en viktig del i utbildningen men det är inte i dessa situationer med låga farter som motorcyklister dödas och skadas. SMC anser inte att körprovet ska förenklas, men att det ska förändras och anpassas för att öka trafiksäkerhet. De flesta dödsolyckor beror på bristande riskbedömning, hög hastighet, bristande kurvteknik och kollisioner med andra fordon. SMC:s förslag är därför att man ser över föreskriften för innehållet i kursplanen och körprov för MC.

SMC har också föreslagit att regeringen och Transportstyrelsen lyfter frågan i EU-kommissionens expertgrupp för körkortsfrågor. De svenska reglerna är till stor del styrda genom krav i EU, till exempel då det gäller krav på provfordon. Statistik från Sverige, Nederländerna, Norge och Storbritannien visar att kvinnor underkänns oftare i manöverdelen samt att skillnaden ökar från A1 till A2 och A. De nya kraven på provfordon för A (minst 50 kW, minst 595 kubik och minst 175 kilo) som ska träda i kraft senast 2019 kommer sannolikt att öka skillnaden i godkännandegrad mellan könen.

För körkortsbehörighet B finns ingen skillnad i ålder mellan män och kvinnor. Statistik från Trafikverket visar att man tar körkort i stort sett i samma ålder, oavsett kön. 

Ålder på män och kvinnor som tar B-körkort (2013)
 
Källa: Trafikverket 


Körkortet blir dyrare för kvinnor eftersom de i genomsnitt genomför fler körprov än män. Varje körprov kostar 1 650 (2145 på kvällar/helger), till detta kommer hyra av MC. 

 


Den här västen får försiktiga MC-förare med defensiv körstil använda oftare och längre än de med mer aggressiv körstil.