Annonser

 

Friktionsmätning på väg bör anpassas till MC

2017-10-25
Goda nyheter - kan man minst sagt säga om det som VTI berättar i ett pressmeddelande idag. De har nämligen konstaterat att friktionsmätningar på asfalterade vägar måste anpassas till motorcyklisters behov av friktion. För en motorcyklist kan blödande asfalt på mindre än en meter vara förödande. Halka på en så liten del av vägen kan lätt missas vid nuvarande friktionsmätningar. I en ny studie av VTI rekommenderar forskarna därför en ny mätmetod.

SMC har en längre period uppmärksammat det allvarliga problemet med bristande friktion på belagda vägar. Bland annat blödande asfalt och hal beläggning efter snabellagningar och andra vägarbeten orsakar många tragiska MC-olyckor.

I maj 2014 antog Trafikverket en handlingsplan mot låg friktion på sommarvägar. Handlingsplanen var ett direkt resultat av SMC:s arbete och av de tragiska MC- olyckorna i Vagnhärad och Hagsta, som granskades av TV-programmet Uppdrag Granskning 2013. I handlingsplanen slog Trafikverket fast att kunskapen om friktionsmätningar och åtgärder vid låg friktion behöver förstärkas hos beställare, konsulter och entreprenörer. Ett treårigt forskningsprogram för att kvalitetssäkra friktion på vägarna inleddes hos VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Projektet finansierades av Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond. Nu är studien klar och resultatet visar tydligt att en ny mätmetod måste utvecklas.

I Sverige genomförs friktionsmätningar på vägnätet enligt detaljerade riktlinjer från Trafikverket. Riktlinjerna säger att friktionstalet ska räknas över 20 meter, vilket är anpassat för personbilar men inte motorcyklar. Detta innebär att mätavsnitt kan innehålla kortare delar av en väg med exempelvis blödande asfalt, utan att områdena uppmärksammas. Blödande asfalt är en felaktig asfaltsblandning vars oljehalt är hög. Med vatten på blir den mycket hal.

– För en motorcyklist kan blödande asfalt på mindre än en meter vara förödande. En sådan halka kan lätt missas vid mätning med dagens riktlinjer, säger Christopher Patten, forskare på VTI.

Resultaten tyder också på att vägmarkeringar har ett betydligt lägre friktionsvärde än torr asfalt, det vill säga de är halare och har ungefär samma friktionsvärde som våt asfalt. Även så kallade snabellagningar har ett relativt lågt friktionsvärde när de är torra och blir ännu halare om vatten kommer på.

– Vi rekommenderar att metoden för friktionsmätning vidareutvecklas så att friktion beräknas för sträckor om cirka en meter och att mätningar utförs för olika väglag, både torrt och vått. Metoden skulle kunna tillämpas vid exempelvis olycksdrabbade vägavsnitt eller tillfälliga lagningar av vägbanan, säger Christopher Patten, forskare på VTI.

Det är flera faktorer som samverkar till friktion. Exempelvis påverkar däcktyp, däcktryck, däcktemperatur, mönsterdjup, fordonets totalvikt och fjädringsinställningar friktionen mellan vägbanan och fordonet. Forskarna anser också att friktionsmätningar bör kopplas till förarens upplevelse av väggrepp.

– Vi ser att det är viktigt att göra en utvärdering av en ny typ av vägutformning. Viktigt att trafikmiljön utformas så framkomlighet och säkerhet fungerar för samtliga trafikantgrupper, säger Maria Wedin Trafikskadeexpert på Länsförsäkringar.

Studien ingick i ett större projekt om tre delstudier kring hjulburna oskyddade trafikanter på landsväg. De övriga två studierna handlar om cyklister.
Läs hela rapporten här:

Friktionsmätning på snabellagning. Mätningen utförd med portabel friktionsmätare.

 

SMC arbetar för motorcyklisters säkerhet

Läs mer om SMC:s arbete runt friktion, för att förbättra situationen för motorcyklister och andra trafikanter.