Effekt av vajerräcken ifrågasätts i Australien

2020-07-23
Det görs få oberoende analyser av vajerräcken. Nu har Riksrevisionsmyndighetens motsvarighet i delstaten Victoria, VAGO, studerat delstatens arbete med räckesinstallationer på 20 vägar. Revisionen visar att trafiksäkerhetseffekterna har överdrivits kraftigt och att installationerna blir mycket dyrare än budgeterat. Brister i underhåll av trasiga räcken gör att säkerhetsvinsterna minskar ytterligare. VAGO konstaterar att väghållaren inte utgår från trafikanter med särskilda behov som tex MC och tung trafik och att de underlag VicRoads utgått ifrån inte visar att säkerheten ökar för MC-trafiken med vajerräcken. VAGOs slutsatser stämmer väl överens med SMCs erfarenheter och kunskaper av vajerräcken.

VAGO, Victorian Auditor.General's Office, har genomfört en mycket grundlig revision av vajerräcken på 20 vägar i delstaten Victoria. Man har utgått från 20 vägar med högsta olycksrisken. man har utgått från de program och riktlinjer som finns i delstaten då det gäller att planera, installera, underhålla och utvärdera vajerräcken som installeras inom ramen för Topp-20-program. 

VAGOs slutsatser är att vajerräcken räddar liv men inte i den utsträckning som VicRoads (Trafikverkets motsvarighet i delstaten Victoria). Installationerna kostar 22 procent mer än vad som budgeterats vilket ytterligare minskar kostnadseffektiveten. VicRoads beräknignar var att dödsolyckor och allvarligt skadade vid frontalkollisioner skulle minska med 85 procent. Analysen visar att olyckorna minskat med 46,5 % 

VicRoads har också dålig kontroll på hur entreprenörerna följer upp trasiga vajerräcken vilket gör att säkerhetsvinsterna minskar ytterligare.

VAGO ifrågasätter planering och finansiering av instllationerna liksom det underlag som använts för att räkna fram siffran 85 procents olycksreduktion. Man påtalar att det inte finns något som helst tillförlitligt underlag som rör vajerräckens effekter på säkerheten bland MC och tung trafik. Tvärtom ses alla trafikanter som personbilstrafik. 

VAGO avslutar analysen med tio rekommendationer till VicRoads för att förbättra pkanering och utformning av infrasstruktur och underhåll samt till olycksutredarna att förstärka ansvaret för val av trafiksäkerhetsåtgärder. 

Givetvis önskar SMC att en liknande OBEROENDE revision görs i Sverige. 

Rapporten från VAGO är 82 sidor. 
Sammanfattning, 3 sidor.