EU vill ändra försäkringsdirektivet

2018-08-23
MC-försäkringarna har under hela SMC:s historia varit en viktig medlemsfråga. Det har inte bara handlat om kostnader utan även rimliga villkor. Nu föreslår EU att motorfordonsförsäkringsdirektivet ska ändras, något som oroar många i MC-sporten. Det ställs nämligen krav på att direktivet ska gälla alla fordon i alla sammanhang. Runt om i Europa diskuteras hur direktivet ska tolkas och vilka konsekvenser det får i EU/EES-länderna. SMC anser att vi ska få behålla de undantag som finns i Trafikskadelagen för dem som tävlar och tränar på inhägnat område. Vi befarar annars att försäkringsvillkor gör det dyrare att ägna sig åt MC-sport samt att kostnader för skador inom sporten kan drabba landsvägsmotorcyklister.

Många är oroade över vad förslaget kan betyda för framför allt motorsport. Kan de svenska undantagsreglerna genom Lag om motortävlingsförsäkring behållas? Kan alla aktiva inom MC-sporten fortsätta att tävla och träna och vara försäkrade genom sina licenser?  Under flera år har frågan om förändringarna i försäkringsdirektivet diskuterats inom FEMA, FIM och FIA där SMC är medlemmar. SMC har diskuterat frågan med Svemo utifrån svenska förhållanden. SMC har träffat Trafikförsäkringsföreningen, TFF och Svensk Försäkring. Frågan kommer att vara ha hög prioritet tills beslutet fattas. 

Förslag till ny omfattning av direktivet
Bakgrunden till att kommissionen beslutat att skriva om Motorfordonsförsäkringsdirektivet är beslut i EU-domstolen 2014 utifrån en personskada då en oförsäkrad traktor körde på en person som stod på en stege på privat gårdsplan i Rumänien (VNUK 2009).  EU-kommissonens tolkning av tre olika mål (Torreiro, VNUK och Andrade) har lett fram till det förslag som nu är ute på remiss. Kommissionen föreslår ett tillägg i artikel 1, som säger att alla olyckor under normal användning av fordonet, inklusive privat mark, inryms i direktivet genom artikel 1a:
all användning av ett fordon som normalt är avsett som transportmedel, som överensstämmer med fordonets normala funktion, oavsett vilka egenskaper fordonet har och oavsett i vilken terräng fordonet används och huruvida det står stilla eller befinner sig i rörelse”. 

Vad betyder förslaget för motorsporten?
Varje nation kan ge undantag för vissa fordon, t ex Segway och elcyklar om man anser att det är nödvändigt. Ett uttalat undantag för tävlingsfordon saknas dock i EU-kommissionens förslag. I Sverige har vi sedan länge ett fungerande försäkringssystem som tar hand om alla skador som uppstår i olika sammanhang. Trafikskadelagen, TSL (1975:1410), är obligatorisk för alla motorcyklar i trafik med tre undantag:
”1. motordrivet fordon som är avsett att föras av gående,
2. motordrivet fordon när det användes för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde,
3. motorredskap med en tjänstevikt av högst 2 000 kg som är inrättat huvudsakligen som arbetsredskap och som varken är eller bör vara registrerat i vägtrafikregistret.”

Det finns olika uppfattningar om vad förslaget kommer att innebära för motorsporten, både i Sverige och i andra länder. Betyder artikel 1 a att alla fordon måste omfattas av Trafikskadelagen i alla sammanhang utan undantag? Eller kan motorsporten leva vidare genom den ordning vi har i Sverige idag?  Måste minimibeloppet omfatta alla som tävlar inom motorsport (€6 070 000 för personskada och € 1220 000 för sakskada)? Alla som tävlar och tränar inom motorsport är medveten om riskerna och man förväntar sig därför inte samma kompensation som på landsvägen om en olycka sker. 

SMC anser inte att den föreslagna skrivningen angående om direktivet ska omfatta motorsport är tillräckligt tydlig samt om minimibeloppen vid person- och sakskada också ska gälla motorsporten. SMC föreslår därför att förslaget förtydligas genom att kompletteras med skrivningen ”gäller ej motordrivet fordon när det användes för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde". 

Oförsäkrade fordon
Direktivet tar upp frågan om körning med oförsäkrade fordon och föreslår att länderna ska kunna göra kontroller över gränserna.  I Sverige säger TFF att en procent av alla fordon är oförsäkrade. SMC har år efter år konstaterat att det i stort sett är inom gruppen körkortslösa som dödas och skadas svårt som MC-förarna framför ett oförsäkrat fordon. Denna grupp, som överhuvudtaget inte har rätt att köra MC, gör sig skyldig till en lång rad trafikbrott utöver olovlig körning. Tre fjärdedelar är påverkade av alkohol och/eller droger och en fjärdedel kör utan hjälm.  Dessutom kör 77 procent av  förarna i denna grupp ett olagligt fordon (fordonet kan vara oregistrerat, avställt, oförsäkrat eller stulet. Knappt hälften ägde motorcykeln som framfördes vid olyckan). Andelen körkortslösa personer som skadas svårt på tvåhjulig MC är en knapp fjärdedel. En kontroll i STRADA och Vägtrafikregistret 2017 visar att endast 30 procent av de svårt skadade körkortslösa MC-förarna framförde en försäkrad motorcykel i samband med olyckan jämfört med 90 procent bland körkortsinnehavarna. 

För SMC är statistiken från STRADA, Trafikverkets djupstudier och TFF ett tecken på att problematiken med oförsäkrade fordon är försumbar bland de svenska motorcyklisterna i allmänhet. Däremot är det mer regel än undantag i en liten grupp som skapar många olyckor som leder till allvarliga olyckor. Det betyder därmed att de oförsäkrade förarna drabbar MC-kollektivet ekonomiskt. Deras skador ersätts av Trafikförsäkringsföreningen, TFF, som drivs genom dels trafikförsäkringsavgifter, dels intäkter från trafikförsäkrings-bolagen.

Redan idag ger motorfordonsförsäkringsdirektivet Sverige rätt att göra inhemska systematiska kontroller men inte över landets gränser. För SMC är det självklart att detta arbete inte är tillräckligt effektivt i Sverige eftersom andelen dödade och svårt skadade motorcyklister på oförsäkrade fordon ökar. SMC har inget emot att mandat ges att genomföra kontroller utanför Sveriges gränser men framför allt måste berörda myndigheter börja göra kontroller i Sverige. Transportstyrelsen förfogar över Vägtrafikregistret och vet därmed vilka ägare som har körkort, vilka som köper fordon, vilka som ställer av fordon och vilka fordon som är försäkrade. Det bör vara möjligt för myndigheten att påbörja ett arbete kring detta snarast.

SMC:s remissvar till regeringen.

EU-kommissionens förslag om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet. 

SMC:s försäkringshistoria