Det är inte okynne att kräva ordentliga utredningar

2016-06-20
Stockholms Stad vill införa höga P-avgifter för motorcyklar och mopeder. Man har inte gjort någon som helst analys och konsekvensutredning. Man har heller inte lyssnat tillräckligt på de inkomna remissvaren från SMC. I samband med kommunfullmäktige 13 juni begärde oppositionspartierna att förslaget skulle tas tillbaka för ytterligare utredning. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp) kallade oppositionens begäran för ”okynnesåterremiss”. Allt tyder på att majoriteten, på kommande fullmäktigesammanträde 27 juni, lägger fram exakt samma förslag igen, utan några som helst ytterligare utredning. Majoriteten struntar därmed fullkomligt i vad berörda remissinstanser och vad politiska oppositionen vill.

Sveriges MotorCyklister ser allvarligt på hur den politiska majoriteten i Stockholm struntar i vad berörda remissinstanser och vad den politiska oppositionen anser om viktiga samhällsfrågor. Nästa vecka ska frågan om ny parkeringsstrategi tas upp i Stockholms kommunfullmäktige. Idag skickar SMC ut nedanstående debattinlägg till nyhetsmedia i landet.

Det är inte okynne att kräva ordentliga utredningar

Förslaget till parkeringsstrategi är varken genomtänkt eller rimligt

 

Politiska majoriteten i Stockholm inser inte att de ökar trängselproblematiken istället för att minska den. Om de verkligen vill skapa mer yta och mindre trängsel i trafiken måste de tänka om. Små fordon tar mindre plats. Gynna dem som kör MC och moped istället för att straffa dem med avgifter. Tyvärr vill inte styrande politiker lyssna på varken berörda remissinstanser eller på den politiska oppositionen. Begäran om återremiss och ordentlig utredning av parkeringsstrategin, innan beslut fattas, kallar trafikborgarråd Daniel Helldén för ”okynne”.


Att hitta en ledig parkeringsplats är inte enkelt. I synnerhet inte i landets större städer. Ofta måste trafikanter köra runt länge och söka ledig plats. Hur stor del av trafiken i storstad som är sådan typ av söktrafik vet vi inte, men allt fler uppger att de ägnar lika lång, eller mer tid åt detta än själva restiden. Denna söktrafik bidrar inte bara till ökad trängsel och sämre miljö. Den skapar även mycket irritation och stress – faktorer som påverkar både hälsa och livskvalitét på ett negativt sätt. I Stockholm tror man sig kunna lösa detta genom att avgiftsbelägga dem som skapar minst problem, motorcyklister och EU-mopedister. Den rimliga lösningen för att ska utrymme i staden vore istället att öka antalet avgiftsfria parkeringsplatser för mopeder och motorcyklar.

I Stockholm finns det cirka 400 parkeringsrutor där motorcyklar och moped klass I idag får parkera gratis. I en vanlig parkeringsruta får det plats upp till fem, sex MC och mopeder. Det innebär att 400 sådana P-rutor räcker till ungefär 2200 tvåhjulingar. Sveriges MotorCyklister, SMC:s, förslag är att gynna denna trafikantgrupp så att fler väljer bort bilen till fördel för små och ytsmarta fordon, istället för att avgiftsbelägga dem som tränger ihop sig på liten yta och bidrar till minskad trängsel. Att fler väljer MC och moped istället för bil skulle ge mer utrymme, minskad söktrafik och bättre livskvalitét för alla!

I Stockholmsregionen finns cirka 55.000 motorcyklar och EU-mopeder. Det är en fördubbling under de senaste femton åren. Det finns stor potential att få dem som redan äger ett sådant ytsmart fordon att välja detta istället för bilen när de pendlar till och från arbete. Men det förslag som presenterats riskerar precis motsatt effekt – att dem som idag tar minst plats, mopedister och motorcyklister, kommer att välja bilen istället.

Det finns dock en del som inte har valmöjlighet. För många låg och medelinkomsttagare är moped eller motorcykel nämligen det enda alternativet för att kunna ta sig till och från arbete och skola. För den som bor och pendlar med MC och moped klass I i Stockholm innebär förslaget till parkeringsstrategi en kostnadsökning från noll till 2000 kronor i månaden i parkeringsavgifter. I yttre förorter blir parkeringskostnaden för en liten moped samma som för en stor personbil trots att det får plats fem, sex mopeder och motorcyklar på samma yta. Detta får förödande ekonomiska konsekvenser för familjer där föräldrar och/eller barn pendlar med tvåhjuliga motorfordon.

Den politiska majoriteten fick inte sin vilja igenom när förslaget lades fram i kommunfullmäktige den 13 juni. Oppositionen har nämligen insett att förslaget varken är ordentligt utrett eller rimligt. Majoriteten har inte presenterat några konsekvensanalyser eller underlag som visar att förslagen leder till önskat mål. Därför krävde den politiska oppositionen att förslaget skulle återremitteras för att utredas bättre. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp) kallade oppositionens begäran för ”okynnesåterremiss”. Allt tyder på att majoriteten, på kommande fullmäktigesammanträde, lägger fram exakt samma förslag igen, utan några som helst ytterligare utredning. Majoriteten struntar därmed fullkomligt i vad berörda remissinstanser och vad politiska oppositionen vill.

När ärendet ska behandlas på fullmäktigesammanträde den 27 juni hoppas SMC att man klubbar igenom ett beslut som leder till förbättringar – inte att man antar en parkeringsstrategi som leder till en försämrad livskvalitet, bestraffning av utsatta medborgare och ett ökat trafikkaos i Stockholm.