SVT Rapport om allvarlig brist i vägsäkerhet

2014-03-28
Det är snudd på omöjligt att få rätt mot Trafikverket. Det visar de 162 skadeståndsansökningar från perioden 2010-2012 från motorcyklister och mopedister som råkat ut för olycka i samband med vägarbete, grus på väg, brist på friktion, eller andra brister som trafikanterna anser vara väghållarens ansvar. Endast tio av dessa 162 fick skadestånd. SVT:s Rapport sände fredag 28 mars ett inslag om detta.

SVT:s Rapport uppmärksammar ett problem som drabbar många motorcyklister varje år.

SMC har gått igenom samtliga skadeståndsärenden och konstaterar att mängder av trafikanter råkar illa ut på grund av vägarbeten och lagningar som utförs, inte utförts, inte kontrollerats eller utförts felaktigt av Trafikverkets entreprenörer. Trots att entreprenörerna inte följt regelverket får den som drabbas nästan aldrig någon ersättning. Det kan tyckas självklart att den som gjort ett uppenbart felaktigt och dåligt jobb borde få betala för detta men tyvärr gäller detta inte olyckor på grund av vägarbeten.

Motiveringarna till avslagen är i stort sett samma – det är trafikanten som inte anpassat sitt körsätt och hastighet efter rådande omständigheter och därigenom vållat olyckorna. Svaren från Trafikverkets jurister pekar på brist på förståelse för problemen. Man ställer sig i stort sett alltid på entreprenörens sida, oavsett bevismaterial från dem som drabbats. Fem av de tio som fick rätt hade vält på en färja.

Trafikverkets jurister och entreprenörer verkar inte förstå att löst grus på belagd väg och då särskilt i kurvor där de flesta MC-olyckor sker är livsfarligt. Det är tyvärr uppenbart att de överenskommelser som Trafikverket gjort med SMC inte följs av entreprenörer och att jurister och Kundservice inte bryr sig om den ökade olycksrisken för MC-förare.

Alla skadeståndsansökningar (162 stycken)

Problem Antal/ därav bifall
Grus 54*/3
Vägarbete 24/1
Grop/hål/sprickor 21/0
Hal asfalt 13/0
Färja 11/5
Rondell spill 9/0
Avfart/påfart spill 8/0
Avgrävd väg 6/0
Spikar etc 4/0
Slåtter/sten 3/0
Vägmarkering 1/1
Skylt 1/0

* Grus indelades i följande problem: 54 ansökningar, därav snabellagning 16, försegling/ytbehandling 16, grus på väg 7, stödremsa 6, rondell 5.   

Kontroll och åtgärd efter anmälan

I stort sett samtliga avslagsbeslut säger: ”det är inte möjligt att ständigt bevaka tillståndet på vägarna men Trafikverket kontrollerar regelbundet. Vi kan även få in anmälningar från allmänhet eller andra myndigheter. När vi får kännedom om trafikfarliga brister har vi skyldighet att varna trafikanterna och avhjälpa bristerna så snabbt som möjligt”.

Det är lögn att åtgärder vidtas när det handlar det om grus, vilket både SMC:s kansli och ett antal medlemmar kan intyga. Anmälningar om grus från motorcyklister ses inte som en risk. Exempel på svar från Trafikverkets kundtjänst  17 juli 2013 då en MC-förare larmat om grus som medför risk för omkullkörning: ”När man utför snabellagning så är det chauffören som avgör om det ska skyltas eller inte. Vid några enstaka hål brukar man inte skylta men om det är många hål som ska lagas skyltar man oftast. I det här fallet måste föraren gjort den bedömningen att ingen skyltning behövdes.”

Skyltar saknas

Det finns olika exempel på svar från juristerna till varför skyltarna saknades då olyckor skett.  Till exempel att förändringar kan uppstå snabbt efter besiktning eller att gamla lagningar släpper, trots att lagningarna i några fall bara var några dagar gamla.  Ett annat vanligt svar från Trafikverket är att  någon stjäl och/eller flyttar skyltarna när motorcyklisterna genom foto och film kan bevisa att skyltar saknats. Därför svarar juristerna: ”I de fall skyltar flyttats på eller på annat sätt osynliggjorts, är inte något som Trafikverket eller våra entreprenörer kan ansvara för. ”

Efter olyckorna som MC-och mopedförarna råkar ut för sätts ibland varningsskyltar upp vilket SMC ser som ett erkännande av att det faktiskt var ett problem på vägen som orsakade olyckan. Trots detta erkänns inte att entreprenören inte gjort sitt uppdrag och att den enskilde har rätt till skadestånd. ”Efter ett larm som inkom efter ditt skadetillfälle, placerades en varningsskylt upp. Vid tidpunkt för din skada hade entreprenören ingen kännedom om att en trafikfarlig olägenhet uppstått.”

Vägarbeten

24 personer har ansökt om skadestånd i samband med större vägarbeten. Det handlar om punkteringar, fälgskador och liknande vid gropar och höga asfaltkanter. Ingen har fått ersättning, inte ens när vägen varit oframkomlig. När bärlagret man ska köra på är så djupt att motorcyklarna fastnar och välter – då måste något vara fel. Tyvärr är detta helt normalt för svenska vägar enligt entreprenörer och juristerna.

Entreprenörerna har alltid skyltat enligt alla regler, man har vältat och kontrollerat och juristernas motivering till avslag är att ”som trafikant är det därför viktigt att iaktta stor försiktighet och att anpassa körsätt och hastighet efter förhållandena”.  Krypfart som gör att en motorcykel välter är alltså inte ett anpassat körsätt och hastighet.


V
i kan förvänta oss vad som helst när vi ser den här skylten.

 Ett stort antal skador består av punkteringar och fälgskador som uppstått på grund av vassa stenar då man kört igenom vägarbeten. Här säger juristerna: ”det kan inte uteslutas att enstaka partier av grövre sten har förekommit på vägbanan och därvid orsakat ditt missöde. Det går heller inte att utesluta att enstaka stenar har haft vassare kanter.” 
Fast det är helt uppenbart att olyckan uppstått på grund av ett vägarbete med grov sten får man ändå avslag med motiveringen att man inte anpassat sitt körsätt efter rådande omständigheter.

SMC har under en lång rad år framfört att man kan anvisa alternativa vägar eller stänga en vägbana för att minimera olycksrisken för motorcyklister. MC-förare vill inte utsätta sig och motorcykeln för skaderisk. Tyvärr vill inte Trafikverket leda om vägar. Man säger i samtliga avslag: ”Olägenheterna för den allmänna samfärdseln med en stängd väg är vanligtvis större än fördelarna”.

Olja- och dieselspill

21 motorcyklister och mopedister har kört omkull i cirkulationsplats. Nio fall berodde på olja- och dieselspill, sex på grus och resterande på hal asfalt. Ingen beviljades skadestånd. Åtta motorcyklister har kört omkull på av- och påfarter, i stort sett samtliga har berott på olja- och dieselspill. Ingen har fått ersättning.  SMC har kontaktat samtliga och informerat om möjligheten att söka skadestånd från Trafikförsäkringsföreningen, TFF då det handlar om skador som uppstått av okända fordon. 

Olyckor på färja

Elva personer har ansökt om skadestånd på grund av olyckor på färja. De flesta olyckor beror på kraftigt angörande av brygga varpå motorcykeln vält. Fem personer har fått rätt till ersättning, resten avslag.  Avslagsbesluten säger: ”att stötar och krängningar förekommer under resans gång eller vid tilläggning vid kajen måste ses som naturligt. Detta är något som passagerare rimligen får räkna med och kan inte i sig föranleda ett skadeståndsansvar för redaren”. 
Det är stor skillnad på en bil med fyra hjul och handbroms och en motorcykel med två hjul. Ska man alltid räkna med att fordonet riskerar att välta vid angörandet? Det finns ingen information på Färjerederiets hemsida om vad MC-förare ska tänka på. SMC ska efterlysa detta.


Hönöfärjan - ingår i Trafikverkets Färjerederi!

Stödremsan ligger på vägbanan

Sex motorcyklister har kört omkull i kurvor där stödremsan befunnit sig på vägen. Det beror på att bilar och tung trafik genar i kurvor och drar ut gruset på vägen. Detta är ett stort problem som SMC påtalat i många år. Resultatet blev en ny regel om materialet i stödremsan som ska göra att den ligger vid sidan av vägen. I kurvor där entreprenören vet att gruset ständigt dras ut på vägen finns en enkel lösning; man gör förstärkta stödremsor (t ex genom att blanda in bindemedel i gruset) så att de ligger kvar på sidan av vägen och inte på den.  Kontrakten med entreprenören är glasklara om att grus inte ska finnas på vägen.  Trots detta säger juristerna i avslagsbeslut som rör grus från stödremsor: ”grus och sten kan förekomma på vägbanan trots att sopning sker. På mindre vägar kan grus även dras upp från passerande fordon som skär kurvor genom att köra i stödkanten”.
Juristerna säger samma sak i avslag som rör grus i korsning.  Med andra ord är det MC-förarens fel vid omkullkörning på grund av att stödremsan ligger på vägen.

Gropar, hål och sprickor

21 motorcyklister och mopedister har kört ner i hål och sprickor som vållat skadorna – ingen har fått bifall. Även här finns klara regler om storlek i kontrakten på hål och sprickor. Sex motorcyklister har kört omkull på grund av att vägen grävts upp. Samtliga har sagt att det inte fanns någon varningsskylt innan markeringsskärmen – ingen fick ersättning.

Snabellagning

Lagningar av sprickor och hål, så kallade snabellagningar, ska vara bortsopade inom 24-48 timmar. Under tiden ska skyltar vara uppsatta. 16 motorcyklister har ansökt om skadestånd, endast två har fått ersättning. Sexton motorcyklister har fått avslag efter skador där fläckvis försegling genomförts. En hårresande avslagsmotivering för just snabellagning där det saknades skyltar var att det fanns från andra hållet. Man ska  titta på skyltarna i motsatt färdriktning, alltså i backspegeln! Juristen skrev: ”Att det finns skyltar utställda för trafikanter i motsatt färdriktning innebär inte i sig att faran är över”.
Med denna logik, skulle man kunna åberopa att hastighetsgränsen man ser på skyltar i backspegeln är det som gäller om man stoppas i fartkontroll!

SMC:s slutsats

SMC konstaterar att det finns oändligt mycket att göra då det gäller underhåll och att de överenskommelser som gjorts med Trafikverket inte gäller i praktiken. Det är inte reglerna som är felaktiga , problemet är att de inte efterlevs och att entreprenören är sin egen kontrollant. Här behövs opartisk kontrollfunktion vilket är en fråga SMC driver i alla sammanhang.
Dessutom måste väghållaren utreda skadeståndsansökningarna bättre, till exempel genom att höra vittnen och titta på insända foton. Det kan inte vara meningen att enskilda medborgare som skadar sig själv och sitt fordon med hjälp av SMC ska driva alla skadeståndsansökningar i domstol. Dessutom är det ju MC-ägarna genom försäkringar som betalar den största delen av kostnaderna. De summor som skadeståndsansökningarna handlar om är enbart självrisken.

Tommy fick rätt
- med SMC:s hjälp

En av få som fick rätt mot Trafikverket var Tommy Jensen, som med hjälp av SMC drev sitt ärende till Tingsrätt där han vann mot Trafikverket. Läs om Tommys kamp - David mot Goliat

 


 

En misslyckad stödremsa som ligger på vägen, inte bredvid. Augusti 2013.


Så här ser det ut i Norge! Särskild varningsskylt för MC-förare och längd på lagningen.