Betalningsvillkor och avbokningsregler

 Villkor för SMC-Schools fortbildningar och kurser

Gäller från och med 2018

Avbokning

Avbokningsavgift på 200 kronor tas ut vid avbokning mer än 30 dagar före kursens genomförande. Vid avbokning 15-30 dagar före genomförandet av kursen återbetalas halva kursavgiften. Vid avbokning 0-15 dagar före genomförandet görs ingen återbetalning.

Bokning och betalning

För att boka kurs med SMC fyller du i bokningsformulär på hemsidan samt betalar en anmälningsavgift inom anmodad tid. Avgiften försäkrar dig om en bokad plats på den valda kursen. Är kursen fullbokad placeras den som vill på en väntelista.

Kursplats ska vara betald vid kurstillfället. Vi ser gärna att du betalar med kort. Vi accepterar VISA och MasterCard och vi använder 3D Secure. Väljer du att få faktura gäller att faktura ska vara betald senast 30 dagar innan kursdatum. Vid anmälan senare än 30 dagar före kurs gäller omgående betalning. Bokar du din kursplats mer än 60 dagar före kursdag har du möjlighet att delbetala din faktura enligt för den aktuella kursen gällande regler. Det gäller endast flerdagars kurser. Dock gäller att fakturan ska vara fullbetald 30 dagar före kurs, i annat fall kan vi inte garantera din kursplats. Faktura som vid kurstillfället är obetald kan komma att lämnas till inkasso, vilket medför ytterligare kostander för dig.

Deltagaren ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta deltagaren.

Avbokning

Avbokningsavgift på 200 kronor tas ut vid avbokning mer än 30 dagar före kursens genomförande. Vid avbokning 15-30 dagar före genomförandet av kursen återbetalas halva kursavgiften. Vid avbokning 0-15 dagar före genomförandet görs ingen återbetalning.

 

Deltagarens allmänna skyldigheter

Deltagaren ansvarar för att han/hon innehar giltigt A-körkort och att motorcykeln som används på kursen är en landsvägsregistrerad motorcykel. Motorcykeln ska vara besiktigad och godkänd av ett svenskt besiktningorgan, typ Bilprovningen, OPUS, etc. Motorcykeln ska vid kurstillfälle vara påställd och i trafik. Motorcykeln ska minst ha en giltig trafikförsäkring. Motorcykelns registreringsskylt ska vara väl synlig på MC:n. Om det är en ren endurokurs som genomförs på en godkänd endurobana kan en enduroregistrerad motorcykel användas.

Deltagare ska ha godkänd motorcykelhjälm, kläder, ryggskydd, stövlar och handskar avsedda för motorcykelkörning. Bröstplatta och heltäckande hjälm rekommenderas men är inget generellt krav. Om särskilda regler finns för en kurs gäller dessa. Särskilda regler framgår på hemsidan under information om aktuell kurs eller kurstyp. Personlig skyddsutrustning ska vara i gott skick.

Deltagaren ska alltid uppträda så att övriga deltagare och arrangör inte blir besvärade. Grova överträdelser och grov vårdslöshet vid MC-körning som medför fara för eget eller andras liv och för hög ljudnivå på motorcykeln kan leda  till att deltagaren avvisas från vidare deltagande i kursen. Deltagare avvisas omedelbart om han/hon framför sin motorcykel under påverkan av alkohol och/eller droger.

I vissa fall kan deltagare som inte innehar giltigt körkort, men som övningskör med handledare, delta i en del av SMC:s kurser. SMC:s Villkor och avtal för övningskörning på SMC:s kurser finns på SMC:s hemsida. Villkoren i  särskilt avtal för detta ska uppfyllas och undertecknas av både handledare och övningskörare.

Deltagaren ska löpande hålla sig uppdaterad om och följa lokala regler, tider och annat för aktuellt kurs. Exempelvis gäller olika regler för buller på olika kursplatser.

Avtalets ingående

Avtalet blir bindande för parterna när SMC skriftligen har bekräftat deltagarens bokning och deltagaren inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela kursens pris enligt SMC:s anvisningar.

Erlägger deltagaren inte betalning i enlighet med avtalet, har SMC rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har SMC rätt till betalning av det belopp som deltagaren skulle ha betalat, om deltagaren hade avbeställt kursen i enlighet med SMC:s avbokningsvillkor.

Ändringar efter avtalets ingående

Om SMC  måste ställa in kursen eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska deltagaren snarast möjligt informeras härom. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för deltagaren. Om ändringen medför att kursens ekonomiska värde blir mindre, har deltagaren rätt till nedsättning av priset.

Är de av SMC gjorda ändringarna betydande eller om kursen ställs in utan att deltagaren är skuld till detta kan han/hon häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat eller delta i en annan kurs, om SMC kan erbjuda detta.

 Deltagaren ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att kursen ställts in, meddela SMC om sitt val. Har ersättningskurs ett mindre värde än den ursprungliga kursen, ska SMC betala tillbaka prisskillnaden till resenären.

 

SMC:s rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure

SMC har full rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller före kursen inträffar naturkatastrof, översvämning, strejk eller annan händelse som väsentligt påverkar förhållandena på kursplatsen vid den tidpunkt då kursen ska genomföras och därmed förhindrar kursens genomförande. Vid sådan oförutsedd, extraordinär händelse och då SMC:s utgifter för aktuellt arrangemang kvarstår, är SMC inte skyldig att återbetala erlagd kursavgift. 

 

Tvister

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av allmän domstol.