Avbeställningsskydd, gäller vid sjukdom

SMC erbjuder möjligheten att teckna ett Avbeställningsskydd. Det avser deltagande i Avancerade kurser. Kostnaden är 150 kronor.

Avbeställningsskyddet sköts av SMC och alla som använder sig av det anmäler detta till SMC. 0243-66970

Villkor

Avgiftsbetalning
Samtidigt som inbetalning för kursen ska även avgiften för avbeställningsskydd betalas. Avgiften återbetalas inte vid avbeställning eller annullering.

När och var gäller avbeställningsskyddet?
Skyddet gäller för alla kurser som SMC anordnar och som SMC erbjuder avbeställningsskydd för. Skyddet gäller från och med dagen för inbetalning fram till aktuellt kursdatum.

När lämnas ersättning?
Om den kursdeltagare som redan betalat kursavgift och avbeställningsskydd inte kan delta på grund av akut sjukdom, olycksfall eller på grund av dödsfall återbetalas hela kursavgiften. Samma sak gäller om närstående person till kursdeltagaren råkar ut för akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Som närstående person avser SMC make/registrerad partner, sambo eller barn. Orsaken för avbeställningen ska således vara plötslig och oväntad samt okänd det datum inbetalning sker. Rätt till ersättning ska kunna styrkas med läkarintyg som ska vara utfärdat av legitimerad läkare.

Ersättningsbelopp
Ersättningsbeloppet motsvarar kursavgiften som kursdeltagaren betalat till SMC. Högsta ersättningsbelopp per år och deltagare är sammanlagt 8000 kr.

 Med ersättninngsfall menas:

  • Akuta sjukdomar som kräver sjukvård och som inte är att betrakta som olycksfallsskada.
  • Olycksfallsskada uppkommen genom oförutsedd plötslig yttre händelse som orsakat kroppsskada
  • Dödsfall som drabbar kursdeltagaren.

Självrisk
Avbeställningsskyddet gäller utan självrisk.

 

Åtgärder vid avbeställning
Om kursdeltagaren som tecknat avbeställningsskydd tvingas avstå från deltagande och önskar ha kursavgiften återbetald ska det snarast och senast inom en månad efter kursen anmälas till:

SMC
Gamla Tunavägen
784 60  BORLÄNGE
eller per e-post till info@svmc.se telefon 0243-669 70

 

Kursdeltagaren ska också skicka in läkarintyg i original som styrker sjukdom eller skada. Kvitto på inbetald kursavgift och avbeställningsskydd ska kunna uppvisas om SMC efterfrågar detta.