Distriktsstadgar 2017 och framåt

Här hittar du våra stadgar, riktlinjer m.m.


Våra stadgar finns här för nerladdning: Stadgar för SMC Västernorrland

Normalstadgar för SMC distrikt beslutade på SMC:s riksårsmöte 2017.04.22.

Antagna av distriktet SMC Västernorrland vid extra årsmöte den 18 Juni 2017.

Verksamhetsidé

SMC Västernorrland , organisationsnummer 802420-4151, i dessa stadgar kallad Distriktet, är en
distriktsorganisation inom riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, i dessa stadgar kallad Riks. Distriktet
är en på demokratisk grund byggd, allmännyttig ideell förening. Distriktet är partipolitiskt och religiöst
obunden och öppen för alla som är beredda att stödja såväl distriktets som Riks stadgar.
Värdegrund
Distriktet är en organisation som är öppen för alla oavsett, kön, ålder, religion eller annan trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning (såväl psykiskt som fysiskt), sexuell läggning
eller etnisk tillhörighet och ingen särbehandling skall göras.
Andan inom distriktet skall präglas av ömsesidig respekt, hänsyn och en positiv människosyn och ge alla som
deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.
Allmänna bestämmelser


§ 1. Ändamål
Distriktet har till uppgift att verka för motorcyklismens sunda utveckling i samhället och i trafikmiljön, bl.a.
genom aktiviteter riktade särskilt till ungdomar, samt aktiviteter som påvisar motorcyklisternas särskilda utsatthet i olika trafiksituationer. Distriktet skall verka för att tillgodose motorcyklisters intressen vad avser
ägande och brukande av motorcykel samt de faktorer som påverkar dem i trafikmiljön. Distriktet är också
kontakt- och serviceorgan för medlemmar i Riks och Riksanslutna klubbar inom distriktet.

§ 2. Organisation
mom. 2.1 Distriktet
Distriktet består av de fysiska personer som har upptagits som medlemmar i Riks och som har sin adress
inom distriktets gränser samt de medlemmar som också är medlemmar i en Riksansluten lokal klubb med
adress inom distriktets gränser.
Distriktet omfattar som huvudregel ett län. Dock kan annan distriktsindelning beslutas av Riks styrelse efter
samråd med berörda distrikt.
mom. 2.2 Beslutande organ
Distriktets beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse. Årsmötet väljer en styrelse som utgör
beslutsorgan under tiden mellan årsmöten.
mom. 2.3 Lokalavdelningar/klubbar
Lokal klubb inom distriktet är till Riks anslutna motorcykelklubbar, med adress inom distriktets gränser och
som vid varje tillfälle har minst åtta medlemmar anslutna till Riks.
mom. 2.4 Kommittéer, arbetsgrupper
För verksamhet som ej regleras av dessa stadgar gäller föreskrifter från distriktets beslutande organ i
enlighet med § 2.2.

§ 3. Medlemskap
mom. 3.1 Medlem
Medlem i distriktet är:
● Riksmedlem som är medlem i lokal klubb med adress inom distriktets gränser.
● medlem i Riks med adress inom distriktets gränser
● hedersmedlem i Riks med adress inom distriktets gränser.
Sid 1 av 5
mom. 3.2 Rättigheter och skyldigheter
Medlem har rätt att delta i de sammankomster som anordnas för medlemmarna. Varje medlem har
förslagsrätt till, rösträtt och yttranderätt vid årsmöten samt övriga rättigheter och förmåner som tillkommer
medlem om ej annat anges i dessa stadgar. Till styrkande av medlemskap uppvisas gällande medlemskort i
Riks eller om det kan styrkas genom kontroll i medlemsregister. Medlem har rätt att få information om
distriktets verksamhet.
Medlem skall följa distriktets stadgar och de beslut som fattats av beslutande organ. Medlemsavgift erläggs
direkt till Riks och fastställs i enlighet med Riks stadgar.
mom. 3.3 Lokala klubbar
Varje svensk klubb, lokalt begränsad med adress inom distriktets gränser, vars aktivitet faller inom distriktets
område och som valts in av Riks styrelse, tillhör distriktet.
Lokal klubb skall föra kassabok, protokoll samt medlemsförteckning. Av klubbs stadgar skall framgå att
klubben är ansluten till Riks.
mom. 3.4 Riksklubb
Intresse/märkesklubb med rikstäckande verksamhet inom motorcyklism, och som av Riks styrelse
associerats till Riks, kallas Riksklubb.

§ 4. Årsmöte
mom. 4.1 Tid och plats
Ordinarie årsmöte äger årligen rum tidigast 15 februari och senast 15 april vid en tidpunkt som beslutas av
styrelsen. Plats för årsmötet beslutas av styrelsen.
mom. 4.2 Kallelse
Kallelse skall ske senast fyra veckor före mötet genom meddelande via Riks tidning eller annat organ som
når ut till samtliga medlemmar samt Riks eller distriktets webbplats.
mom. 4.3 Motioner, förslag
Förslag till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före mötet.
Samtliga medlemmar, hedersmedlemmar, lokala klubbar som tillhör distriktet samt Riks styrelse har rätt att
lämna förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag föreläggs årsmötet tillsammans med styrelsens yttrande samt redovisas på Riks eller distriktets
webbplats senast 2 veckor före årsmötet.
mom. 4.4 Röstning, rösträtt
Varje, vid årsmötet närvarande medlem eller hedersmedlem, som är minst 15 år mötesåret, antecknas i
röstlängden och äger en röst. För att antecknas i röstlängden krävs att medlemmen kan styrka sitt
medlemskap genom att uppvisa ett giltigt medlemskort i Riks eller att det kan styrkas vid kontroll i
medlemsregister.
Alla frågor avgörs med enkel majoritet om ej annat anges. Omröstning genomförs med handuppräckning.
Vid lika röstetal har årsmötesordförande, om medlemskap finns, utslagsröst utom vid personval då lotten
avgör. Lotten avgör även vid lika röstetal då årsmötesordförande inte är medlem. Om medlem begär det
skall sluten omröstning hållas vid omröstning i person- och/eller förtroendefrågor. Till protokollförare för
årsmötet kan endast medlem väljas.
Vid personval är beslut omedelbart justerat.
mom. 4.5 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmötet skall minst följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
4. Fastställande av röstlängd
Sid 2 av 5
5. Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
8. Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av över- eller
underskott i enlighet med balansräkningen
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
11. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktets medlemmar och klubbar samt förslag från
styrelsen eller Riks.
12. Fastställande av verksamhetsplan
13. Fastställande av budget
14. Val av ordförande till styrelsen för ett år
15. Val av halva antalet ledamöter till styrelsen enligt § 7.1
16. Val av eventuella suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1
17. Val av två revisorer samt eventuella suppleanter i enlighet med § 11.1
18. Val av minst två ledamöter till valberedningen i enlighet med § 6
19. Övriga ärenden. Inga för distriktet bindande beslut kan fattas under denna punkt
20. Mötets avslutande

§ 5. Extra årsmöte
Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen, på begäran av revisor eller Riks styrelse. Begäran från revisor
eller Riks styrelse skall ske skriftligen med angivande av skäl. Kallelse inklusive dagordning till extra årsmöte
skall ske senast två veckor före mötet genom meddelande via Riks tidning eller annat organ som når ut till
samtliga medlemmar samt Riks eller distriktets webbplats. Vid extra årsmöte får beslut endast fattas i
ärenden som upptagits i annonserad dagordning.
Kallar inte styrelsen till begärt extra årsmöte i Riks nästkommande tidning/-ar och samtidigt på Riks eller
distriktets webbplats, dock senast inom sex (6) veckor, äger revisor rätt att utfärda kallelse. Om inte heller
detta sker inom tid för tidningsutgivning och/eller tidsrymd enligt ovan, har Riks revisor eller styrelse rätt att
kalla till extra årsmöte. Röstning och rösträtt gäller enligt § 4.4.

§ 6. Valberedning
Valberedning väljs av årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte. Den skall bestå av minst två
medlemmar. Årsmötet beslutar om sammankallande. Ledamot som är sammankallande har utslagsröst.
Valberedningen har rätt att närvara vid distriktens möten och övriga aktiviteter.

§ 7. Styrelsen
mom. 7.1 Sammansättning, mandatperioder
Styrelsen, till vilken endast myndig medlem är valbar, väljs av årsmötet och består av ordförande samt sex
ledamöter. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten.
Ordföranden väljs för ett år. Ledamöter väljs för en tid av två år. Udda år väljs vice ordförande, sekreterare
samt en ledamot och jämna år väljs kassör, vice sekreterare samt en ledamot. I den mån så erfordras för att
uppnå den föreskrivna valordningen, skall, oavsett vad som stadgas om mandatperiodens längd, val ske för
kortare tid än två år. Årsmötet kan även välja suppleanter för ett arbetsår.
mom. 7.2 Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande vid styrelsemöte. Ledamot får ej utöva
sin rösträtt genom fullmakt. Ej närvarande ledamot kan ersättas av närvarande suppleant, om sådan valts på
årsmötet, i den ordning som bestäms av styrelsen. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.
Sid 3 av 5
mom. 7.3 Åligganden
Styrelsen handhar distriktets verksamhet i enlighet med dessa stadgar samt årsmötesbeslut och är ansvarig
inför årsmötet och Riks.
Styrelsen avlägger till årsmötet och Riks verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året samt
presenterar för årsmötet verksamhetsplan och budget för innevarande år. Det åligger styrelsen att genom
t.ex. protokoll och fortlöpande information hålla klubbar och medlemmar som tillhör distriktet samt Riks
underrättade om verksamheten. Styrelsen är ansvarig för distriktets anställda.
mom. 7.4 Arbetsformer
Styrelsens arbete leds av ordföranden, som också är sammankallande. Styrelsen sammanträder minst en
gång i kvartalet. Till styrelsemöte kallas även eventuella suppleanter.
Det första mötet under arbetsåret skall hållas inom två veckor efter årsmötet. Vid detta möte skall styrelsen
besluta om vem/vilka som skall teckna firman samt övriga funktioner och utse huvudansvariga för olika
delar av distriktets verksamhet, samt om så anses erforderligt, ett arbetsutskott. Styrelsen äger också rätt
att utse kommittéer eller arbetsgrupper för särskilda uppgifter. Det åligger styrelsen att utfärda direktiv och
instruktioner för dessa. Valberedning och revisorer skall hållas underrättade.

§ 8. Representation vid riksmöten
Styrelsen utser minst två representanter att närvara vid Riks årsmöte samt utser minst en representant att
närvara vid distriktsordförandemöte. Distriktet svarar för kostnader för dessa representanter.

§ 9. Räkenskaper och förvaltning
mom. 9.1 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till
två styrelseledamöter gemensamt och/eller till en eller flera särskilt utsedda personer.
mom. 9.2 Verksamhets och räkenskapsår
Distriktets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31 december.
mom. 9.3 Medlemsregister, mm
Riksorganisationen för medlemsregister över klubbar och medlemmar som tillhör distriktet. Riks och
distriktets namn, märke och medlemsregister får inte användas i kommersiell verksamhet utan skriftligt
medgivande från Riks styrelse.
mom. 9.4 Egen kommersiell verksamhet
Distriktet får ej bedriva skattepliktig kommersiell verksamhet utan skriftligt tillstånd från Riks styrelse.
mom. 9.5 Garantiförsäkring
Styrelsemedlemmar och anställda som handhar distriktets medel skall garantiförsäkras.

§ 10. Protokoll
Protokoll skall föras vid årsmöte, extra årsmöte samt styrelsemöte. Protokoll skall vara undertecknat av vald
protokollförare och justerat av mötesordförande. Protokoll vid årsmöte eller extra årsmöte skall dessutom
justeras av valda justeringspersoner. Protokoll skall vara tillgängligt för medlemmarna och Riks styrelse
senast två månader efter mötet.

§ 11. Revision
mom. 11.1 Val av revisorer
För granskning av styrelsens verksamhet och förvaltning väljer årsmötet två revisorer för tiden fram till
nästa årsmöte. Valbar till post som revisor är även icke medlem.
mom. 11.2 Tidpunkt för granskning
Distriktets räkenskaper, kassa och handlingar skall hållas tillgängliga för granskning av revisorerna närhelst
de så begär.
Sid 4 av 5
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet och skall,
efter verkställd revision tillsammans med revisionsberättelse, vara styrelsen tillhanda senast två veckor före
årsmötet.
mom. 11.3 Riks granskning av distriktet
Riks styrelse kan begära revision av distriktets förvaltning om särskild anledning uppkommer. Revision skall
då utföras av distriktets valda revisorer, eller av revisor utsedd av Riks styrelse.

§ 12. Ändring av dessa stadgar
Dessa stadgar skall överensstämma med de distriktsstadgar som riksorganisationens senaste årsmöte
beslutat. Om så ej är fallet skall distriktet vid årsmöte eller extra årsmöte besluta om nya stadgar. Beslut
skall tas med enkel majoritet. Beslutad stadgeändring träder omedelbart i kraft om inget annat beslutas.
Ändringar i enstaka paragrafer kan ske genom beslut av årsmöte eller extra årsmöte med kvalificerad 2/3-
dels majoritet (dvs minst 2/3-delar av röstberättigade enligt röstlängden). Innan en sådan ändring kan träda
i kraft skall det godkännas genom beslut av riksorganisationens styrelse. Godkänd stadgeändring träder
omedelbart i kraft om inget annat sägs i beslutet.

§ 13 Upplösning av distriktet
Styrelsen i distriktet har ekonomiskt ansvar till dess årsmöte beviljat den ansvarsfrihet. Har årsmöte ej
avhållits inom föreskriven tid (§ 4.1) kan Riks styrelse utlysa årsmötet. Innan detta hållits skall distriktets
samtliga tillgångar förvaltas av Riks. Samtliga tillgångar återförs till distriktet när ny styrelse tillträtt.
Om ny styrelse ej tillträder, eller om andra skäl uppkommer, kan Riks årsmöte eller extra årsmöte besluta att
en eller flera distrikt sammanförs till ett större distrikt, varvid dessa stadgar upphör att gälla. Om så sker
övergår distriktets tillgångar till det nya distriktet.
Medlem har inte rätt att ta del av distriktet behållning eller egendom vid upplösning av distriktet.

§ 14 Tvist
Tvist i fråga rörande dessa stadgar får ej föras i allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras enligt svensk lag om
skiljeförfarande och skall genomföras i Stockholm. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för
skiljeförfarandet: Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man
utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.
Sid 5 av 5