Årsmöte 2021 Dagordning

2021-05-05

Dagordning för SMC Värmlands digitala årsmöte 29/5 2021

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll

4. Fastställande av röstlängd

5. Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst

6. Godkännande av dagordningen

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

8. Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av över eller underskott i enlighet med balansräkningen

9. Föredragning av revisorernas berättelse

10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

11. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktets medlemmar och klubbar samt förslag från styrelsen eller Riks.

12. Fastställande av verksamhetsplan

13. Fastställande av budget

14. Val av ordförande till styrelsen för ett år

15. Val av halva antalet ledamöter till styrelsen enligt § 7.1

        Val av tre ledamöter på två år

        Val av kassör på ett år (fyllnadsval)

16. Val av eventuella suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1

17. Val av två revisorer samt eventuella suppleanter i enlighet med § 11.1

18. Val av minst två ledamöter till valberedningen i enlighet med § 6

19. Övriga ärenden. Inga för distriktet bindande beslut kan fattas under denna punkt

20. Mötets avslutande