Ny trafiksäkerhetsplan i Stockholm - Med MC?

2021-09-01

Stockholms stad har skickat en ny trafiksäkerhetsplan på remiss som besvarats av SMC Stockholm. Fokus ligger på gång- och cykeltrafik som utgör nästan hälften av alla olyckor. Däremot har man knappt nämnt motorcyklar och mopeder i trafiksäkerhetsplanen förutom i olycksstatistiken. Detta är ett bra tillfälle för SMC Stockholm att  uppmärksamma Trafikkontoret på behov av åtgärder för tvåhjuliga motorfordon. MC används ofta som pendlingsfordon i Stockholm. Försäljningen av MC och moped som alternativ eller komplement till kollektivtrafiken (speciellt nu under perioden med Covid-19) och bil ökar. 

SMC Stockholm svarade på remissen och Trafikkontorets frågor. Kortfattat kan man säga följande.

Är det rätt insatsområde eller saknas något perspektiv?
Det är rimligt att Stockholms stad lägger sitt fokus på gång- och cykeltrafik där flest trafikolyckor sker.
Men, i en trafiksäkerhetsplan för landets största stad måste alla trafikanter inkluderas. Alla transporter i
Stockholms stad kan inte ske till fots, med cykel eller genom kollektivtrafik. Det finns andra alternativ,
nämligen MC och moped klass I och II. För att inte försämra trafiksäkerheten för dessa trafikanter är det
viktigt att beakta dem då det gäller planering, utformning, drift och underhåll.

Det saknas helt insatser för oskyddade trafikanter på motorcykel och moped klass I och II. Det finns inte
heller någon statistik vilket däremot redovisas för fotgängare och cykel. Under perioden 2010-219 som
beskrivs i underlaget finns följande siffror för MC och moped: 18 dödade, 128 allvarligt skadade, 457
måttligt skadade och 1 469 lindrigt skadade, totalt 2 073 personer. Totalt omkom 86 personer i trafiken
under perioden vilket betyder att de omkomna på MC och moped utgör en femtedel. 

Hur ser SMC på de valda åtgärdsområdena?
Reglering och styrmedel: En ökad regelefterlevnad bland väghållare, systemutformare och
trafikanter är avgörande för att uppnå Nollvisionen. På detta område har vi två förslag.
1). Allvarliga trafikbrott
En majoritet av dem som är påverkade och dödas på MC saknar körkort. Statistik från olika studier visar
att körkortslösa utgör en stor andel även bland bil-, lastbils- och bussförare samt cyklister. De gör sig
skyldiga till flera allvarliga trafikbrott i samband med dödsolyckorna. Det är viktigt att den höga andelen
allvarliga trafikbrott bland körkortslösa i dödsolyckor och bland svårt skadade synliggörs för att dels
medvetandegöra olika aktörer, dels fokusera på rätt åtgärder för denna växande grupp. En naturlig
utgångspunkt för arbetet bör vara kravet på körkort för alla som kör ett motorfordon. Samarbete bör ske
med aktörer som andra kommuner, försäkringsbolag, Trafikförsäkringsföreningen, organisationer som
SMC, trafikskolor, myndigheter, domstolar, politiker, media, familj och vänner. Om kunskapen sprids
finns möjlighet för alla att både informera och vidta åtgärder. I trafiksäkerhetsplanen uttrycks önskemål
om samarbete med bland annat civilsamhället, här är ett bra exempel. SMC deltar gärna i detta arbete.


2. Tillåt mc och moped i bussfiler
Flera allvarliga olyckor som lett till både dödade och skadade på motorcykel i Stockholm har berott på
att andra trafikanter inte uppmärksammat dem. MC och moped är små fordon på samma sätt som
cykel. Det handlar om fordon som byter fil, fordon som svänger vänster, fordon som inte iakttar
väjningsplikt och fordon som faktiskt dödat MC-förare som stått stilla. Detta är orsaken till att den trafiksäkerhetsåtgärd som står högst upp på önskelistan bland regionens motorcyklister är att få köra MC i bussfiler. Stockholm var först i världen med detta då det infördes 1981 men nu har utvecklingen helt stannat av. Här kan Trafikverket och SMC samverka tillsammans med polisen, SL och Trafikverket för att utöka antalet bussfiler där MC, och i vissa fall moped klass I, får framföras. Detta är ännu ett exempel på hur samverkan kan öka säkerheten. Denna åtgärd är dessutom kostnadseffektiv, det handlar om att ta fram inventera, utreda, analysera, besluta, formulera föreskrifter och montera nya skyltar. SMC deltar gärna i detta arbete.

Fysisk utformning
Bristen på att inkludera MC och moped tyder på att få planerare och ingenjörer själva kör motorcykel och
moped och därför inte ser de unika egenskaperna i fordonen och de behov de har. En möjlig väg att
komma tillrätta med detta är att utbilda ingenjörer och planerare om behov hos mc och moped. Det är
viktigt att trafiksäkerhetshöjande åtgärder inte sker på bekostnad av andra trafikanter och leder till en
ökad olycksrisker. Detta är ingen omöjlighet och det handlar inte heller om stora kostnader för
skattebetalarna. Tvärtom är det en vinst för samhället om olyckor bland MC- och mopedförare minskar.
SMC deltar gärna i detta arbete.

Drift och underhåll
Alla nämnda faktorer som bidrar till fallolyckor bland gående och omkullkörningar bland cyklister är
också ett problem för dem som färdas på tvåhjulig MC och moped. Var fjärde allvarligt skadad
motorcyklist har kört omkull på grus. Hala vägmarkeringar, brunnslock med dålig friktion, blödande
asfalt, diesel- och oljespill är andra exempel som varje år leder till olyckor bland MC- och mopedförare.
Många olyckor sker när entreprenören har lämnat en vägarbetsplats med grus och andra hinder på
vägbanan. Åtgärderna är rimliga men behöver utökas och omfatta alla oskyddade trafikanter, även de
som kör en motoriserad tvåhjuling. Även här finns behov av att utbilda beställare på Trafikkontoret samt
entreprenörer som jobbar med drift och underhåll om behov hos dem som kör MC och moped klass I och
II. Det behövs oberoende kontrollanter som ser till att beställda arbeten görs i enlighet med gällande
regler och inte försämrar säkerheten för någon part. SMC deltar gärna i detta arbete.

Teknikutveckling och innovation
Geofencing har aldrig testats på MC och moped. Problemet med geofencing är att ingen vet effekten för
dem som kör ett tvåhjuligt fordon. Vad händer när en yttre kraft stryper gasen som är det som håller ett
tvåhjuligt fordon stabilit i balans? Här krävs betydligt mer forskning, teknikutveckling och tester som
visar om det överhuvudtaget är möjligt. SMC deltar gärna i detta arbete.


Har SMC:s verksamhet planer på att utveckla arbetet inom något av insats eller åtgärdsområdena – där vi skulle kunna haka i arbetet och få synergieffekter?
SMC arbetar med information, fortbildning, opinionsbildning, forskning och olika samarbeten för att öka
kunskaper och kompetens bland motorcyklister och beslutsfattare. SMC har arbetat med trafiksäkerhet
för motorcyklister och i viss mån mopedister sedan 1963. SMC hoppas att Stockholms stad ser potentialen
och möjligheten i att samarbeta med oss. Det handlar om alla slags frågor som rör motorcyklism, säkerhet
och en hållbar och tillgänglig stad för alla. Här bör staden se tvåhjuliga motorfordon som en del av
lösningen för ökad framkomlighet. Varje MC eller moped som används istället för bil är en vinst för
hållbarhet och framkomlighet. Några enkla åtgärder för att stimulera resande med MC och moped är att
återinföra gratis parkering och öka bussfiler där MC får färdas. SMC kan medverka i detta arbete.

SMC står gärna till tjänst för att informera planerare, ingenjörer och andra som arbetar med planering,
utformning, drift och underhåll av stadens vägar och gator om hur säkerheten kan öka för MC och moped.
I dokumentet Säkrare vägar och gator för motorcyklister och mopedister – en självklar del av
Nollvisionen” beskriver SMC detta. SMC kan medverka i tester rörande teknisk innovation.
SMC når de flesta MC-ägarna i landet genom medlemstidning, hemsida, sociala media och fortbildning.
SMC kan delta i informationsinsatser riktade mot MC-ägare.

Vad skulle SMC kunna bidra med för att uppnå målen i planen?
SMC har arbetat med MC-säkerhet sedan 1963. Varje dag arbetar vi i hela landet för att sänka olyckstalen
bland motorcyklister och ibland även mopedister. SMC och SMC Stockholm står sina medlemmar nära
och har regelbundna kampanjer i tidningar samt sociala medier som uppmärksammar om
trafiksäkerheten och regelefterlevnaden. SMC upplyser som det har nämnts ovan samt om vikten av rätt
utrustning, säkra fordon mm.
SMC bidrar gärna med kunskap och erfarenhet till Trafikkontoret för att se trafiken utifrån ett MC-o h
mopedperspektiv. SMC och SMC Stockholm efterlyser ett nära samarbete med både tjänstemän och
politiken och vi ser fram emot ett möte för att påbörja ett trafiksäkerhetsarbete så snart tid finns för
tjänstemännen på kontoret.

Svaret har skickats till Trafikkontoret samt till alla ledamöter i Trafiknämnden i Stockholms stad.