Stockholms stad utreder MC i bussfiler

2019-06-05

Vid Trafiknämndens möte i maj 2019 beslutades att man ska studera effekterna av att MC trafikerar i bussfiler innan man kan besluta om motorcyklar kan tillåtas på fler platser. Samtidigt ska man se hur busstrafiken påverkas av taxi. Idag är MC tillåten i 16 av totalt 249 bussfiler. Frågan hade lyfts av Mikael Valier (kd), Cecilia Brink (m) och Patrik Silverudd (l). SMC Stockholm har självklart erbjudit vårt stöd i utredningen. Trafikkontorets utredare har också bjudits in till mobilitetstestet som genomförs 17 juni från Vallentuna till Stockholms city. Då kommer bland annat två motorcyklar att delta där en kör i bussfil medan den andre kör i köerna.

Motorcyklar har fått köra i bussfiler i Stockholms stad sedan början av 1980-talet, både på kommunens gator och Trafikverkets infartsvägar. .2011 stängdes en av filerna utan förvarning och utan att Trafikverket kunde ge någon rimlig förklaring till detta. SMC överklagade till högsta instans utan framgång. Enligt motorcyklisterna i staden är tillåten MC-körning i bussfil en av de viktigaste åtgärderna för ökad trafiksäkerhet. 

Körning i bussfil ökar trafiksäkerhet genom att man syns bättre, minskar risken för kollisioner och förbättrar framkomligheten. SMC har med jämna mellanrum och utan resultat försökt få tillåtelse för motorcyklister att köra i fler bussfiler som öppnas för taxi, färdtjänst, bussar i beställningstrafik med flera..Därför är det oerhört positivt att tre av majoritetspartierna i Stockholms stad föreslår att frågan ska utredas ännu en gång! SMC Stockholm har erbjudit våra tjänster i kommunens utredning och bjudit in Trafikkontoret till mobilitetstestet 17 juni sju färdmedel ska köra från Vallentuna till city, bland annat två motorcyklar. Beslutet i Trafiknämnden.

Trafikverket utredde hösten 2017 frågan om MC i bussfiler. Tyvärr utvärderades inte MC-körning i bussfiler i Sverige. Trafikverket sammanställde 20 utländska forskningsrapporter och artiklar för att utvärdera hur trafiksäkerheten påverkas när MC tillåts köra i kollektivtrafikkörfältet. Trafikverkets konklusion är att studierna inte ger någon tydlig bild av att trafiksäkerheten för motorcyklister förbättras eller försämras när de tillåts köra i bussfilerna. Att öppna fler bussfiler för MC ser därför inte Trafikverket som en prioriterad insats för att öka säkerheten för motorcyklister. Men, man säger samtidigt att det inte någon anledning att förbjuda MC i de bussfiler där man får köra idag ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Läs mer på Trafikverkets hemsida. 

Andra kommuner

Efter ett remissvar på kommunens förslag till trafiksäkerhetsplan öppnade Eskilstuna kommun en bussfil för motorcyklar. 

I Göteborg har SMC Västra Götaland föreslagit att motorcyklar ska få framföras på några infartsleder samt en kommunal väg på försök under två år. SMC har också föreslagit att försöket ska utvärderas i samarbete med t ex VTI. Ansökan skickades till Länsstyrelsen i Västra Götaland i slutet av april 2019. 

Varför vill motorcyklister köra i bussfiler?

Sommaren 2015 har SMC och SMC Stockholm genomfört en enkätstudie om MC-användning i Stockholm med hjälp av VTI. Över 1000 motorcyklister har svarat i enkätundersökningen. Studien visar att det är en betydligt högre andel stockholmare som har motorcykel som pendlarfordon jämfört med i övriga landet. Vanligaste orsakerna till att man pendlar med MC är att spara tid och slippa stå i kö.

Hela 78 procent har varit nära att krocka med ett annat fordon en eller flera gånger det senaste året på grund av att den andra föraren inte sett motorcyklisten. Problemet är betydligt större i stockholmstrafiken jämfört med övriga Sverige. Nästan lika många, 77 procent, har upplevt att man blivit trängd i en kö av andra trafikanter en eller flera gånger det senaste året.  Just nu pågår ombyggnad av mängder i Stockholms stad där man tar skapar breda bussfiler där även cyklister får köra samtidigt som körfält tas bort och smalnas av. Det betyder att MC- och mopedförare ska trängas på mindre ytor med övrig fordonstrafik. Frågan om att få köra MC i bussfil är därför högaktuelll.

Körning i bussfil med MC

SMC har tagit fram ett dokument som dels beskriver vilka regler som gäller för att få köra i bussfil, dels hur vi som förare bör köra i bussfilerna.  SMC:s uppförandekod för MC-körning i bussfil.  

Miljö

Genom att tillåta motorcyklar att köra i bussfiler bidrar man inte bara till ökad trafiksäkerhet utan även till förbättrad miljö. Det visar resultaten i London som öppnat flest bussfiler för MC i hela världen. Så här säger man på sin hemsida: ” Benefits include reduced journey times for motorcyclists and less carbon dioxide emissions. The safety of motorcyclists and other vulnerable road users is unaffected. It also helps achieve a key strand of the Mayor's transport strategy - helping to smooth traffic flow. “ Länk till MC in buslanes in London

Hur ser andra på MC i bussfiler?

SMC har träffat infrastrukturministern och Näringsdepartementet. Deras inställning är att det finns möjlighet att tillåta motorcyklar i bussfiler genom lokala föreskrifter. Det finns inga hinder varken i Trafikförordningen eller Vägmärkesförordningen.  

Försäkringsbolagen är positiva till MC i bussfiler och har inte sett någon ökning av olyckorna. Försäkringsbranschen ser positivt på att MC i ökad grad försvinner från de många gånger överfulla körfälten samt framför allt emellan dessa. Vi ser framför oss minskade reparationsskador på fordon och något minskad trängsel. Dessutom tror vi att trafiksäkerheten som sådan ökar, inte minst vad gäller för moped klass 1 (där även vissa motorstarka el-cyklar nu omfattas).

Stockholms Lokaltrafik, SL och Polismyndigheten i Stockholm varr positiva till motorcyklar i bussfiler generellt, dock med vissa undantag. Baserat på deras synpunkter om vilka bussfiler som är olämpliga för motorcykel enligt kollektivtrafiken och trafikpolisen har SMC tagit fram en uppförandekod för MC-körning i bussfiler. I och med att Transportstyrelsen avslog SMC och SMC Stockholms överklagande avbröts pågående samtal med SL.

Läs mer på SMC:s sida om MC i bussfiler