Glöm inte bort motorcyklarna i Stockholm

2017-12-05

SMC Stockholm har besvarat Trafikkontorets remiss om Offentliga rum som är ett komplement till Framkomlighetsstrategin. Precis som tidigare saknas MC och moped helt i underlaget. Man ser inte MC och moped som ytsnåla fordon, till skillnad från cykel. Trafiksäkerhet finns överhuvudtaget inte i underlaget vilket självklart borde ingå. SMC ger flera förslag till samverkan med Stockholms stad för en tryggare och säkrare stad.

Så här löd vårt svar:

Är det rätt planeringsprinciper eller saknas något perspektiv?
Underlaget innehåller fem principer.  SMC Stockholm anser att trafiksäkerhet saknas helt i underlaget. All planering, utformning och genomförande av offentliga rum måste ske på ett sätt som inte försämrar säkerheten för någon trafikantgrupp och framförallt inte de oskyddade trafikanterna. Satsningar som görs för cykel och fotgängare får alltså inte betyda ökad olycks- och skaderisk för de som färdas på motorcykel och moped.

SMC Stockholm konstaterar vidare att motorcykel och moped saknas helt i underlaget. I Framkomlighetsstrategin pekades både motorcykel och cykel ut som ytsnåla fordon (se nedan). Det är därför märkligt att varken MC och moped finns med i några sammanhang i framtidens Stockholm. I Stockholms stad finns drygt 16 000 MC och moped klass I i trafik. I hela Stockholms län finns 56 000. Många pendlar in och ut ur staden med MC och moped på grund av att de är ytsnåla, ger god framkomlighet och förkortar pendlingstiden för att få vardagspusslet att fungera.  Det kommer allt fler fossilfria alternativ på MC-och mopedsidan. I regeringens budget fastställdes att den som köper en elcykel, elmoped och elmotorcykel efter 2017-09-20 kan söka bidrag med 25 procent av priset på fordonet, dock max 10 000 kronor per fordon. Det är ett grundläggande krav att även MC och moped finns med i det Offentliga rummet. MC och moped bör självklart återfinnas på den översta raden med gång och cykel.

Bild ur remissversion ”Det offentliga rummet sidan 5 och 9.

Hur ser SMC Stockholm på de valda åtgärdsområdena och aktiviteterna i handlingsplanen?
Som nämnts ovan finns inga delar som rör MC och moped klass I. SMC Stockholm har inte bjudits in till dialog med Trafikkontoret – något SMC Stockholm gärna medverkar i. SMC har erbjudit Stockholms stad att medverka i en inventering för att skapa P-platser i P-hus och i gaturummet för att frigöra kantstensparkering. Vi har inte fått svar på detta. Erbjudandet kvarstår.

Det är viktigt att skapa trygga offentliga rum dit medborgarna vågar gå och vistas. Det är viktigt i hela staden och det krävs krafttag i de särskilt utsatta områdena.  Detta är ett område där Stockholms stad måste tänka i nya banor och samverka med organisationer, som till exempel SMC.  SMC har under det senaste året kontaktats av polis i Stockholms stad. Man har efterlyst samarbete med SMC för att komma till rätta med buskörning på olagliga motorcyklar och mopeder. Polisen vill undvika fler olyckor som den på Järvafältet där en kvinna i somras kördes ihjäl av en körkortslös ung man på en olaglig motorcykel på en GCM-väg. Liknande incidenter har förekommit runt om i staden.

Idéer om tillfälliga åtgärder för att göra stadsrummet mer attraktivt att vistas i?
Att polisen gör punktinsatser och prioriterar vissa områden så att medborgarna vågar vistas i det offentliga rummet. Inga åtgärder får genomföras som äventyrar säkerheten för trafikanterna.

SMC:s eget arbete som är bra för Trafikkontoret att känna till
SMC representerar 150 000 svenska MC-ägare. I Stockholmsområdet ökar antalet körkortstagare på MC, både bland kvinnor och män. I Stockholm ökar antalet motorcyklar och moped klass I i trafik. Här säljs många scooters och motorcyklar med s k dubbelhjul fram, helt enkelt för att de är mycket lämpliga som pendlarfordon. I Stockholm kör motorcyklisterna längst enligt Bilprovningens statistik över körsträckor. SMC Stockholm bedriver fortbildning för motorcyklister under hela MC-säsongen för att öka trafiksäkerheten. Även personer som övningskör på MC är välkomna med sin handledare till våra grundkurser. SMC Stockholm och SMC-klubbarna arrangerar mängder av aktiviteter under främst MC-säsongen men även vintertid som bidrar till en ökad livskvalité.

SMC har under ett antal år genomfört mobilitetstester och jämfört tidsåtgång och kostnader för olika trafikslag. Motorcykeln har vunnit varje gång och mopederna har också kommit fram långt före bilen. MC och moped är därmed bra komplement till cykel, gång och bil där kollektivtrafiken inte är ett alternativ. Resultat finns här: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/MC-vinnare-i-mobilitetstester-i-Europa/

 


klicka för att göra bilden större.  
Bild ur Framkomlighetsstrategin för Stockholms stad, sidan 9.

Remissvaret som pdf.