Kallelse till Årsmöte 2015-10-18

2015-09-01

Dags att välja in nya i styrelsen och höra hur året 2014-2015 har gått. Vi presenterar årsredovisningen. Glöm inte ditt medlemskort eller visa fram SMC appen med ditt medlemsnummer.

SMC Årsmöte den 18/10 2015 kl. 13.00

SMC Stockholm kallar till Årsmöte den 18/10 2015 kl. 13.00 hos FMCK, Järfälla.

Adress, Fanjunkargränd 4, bakom IKEA Barkarby
Efter årsmöte kaffe och kaka. Anmälan görs till info@smcstockholm.se

Motioner sänds till styrelsen@smcstockholm.se senast 4/10

Varmt Välkomna och glöm inte medlemskortet för rösträtt.

Dagordningsförslag;

Dagordning SMC Stockhoms distrikts årsmöte den 18 oktober 2015

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll

4. Fastställande av röstlängd

5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

6. Godkännande av dagordningen

7. Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret

8. Föredragning av revisorernas berättelse

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

10. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktsorganisationens medlemmar, klubbar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen

11. Fastställande av verksamhetsinriktning

12. Fastställande av budget

13. Val av ordförande till styrelsen för ett år

14. Val av halva antalet ordinarie ledamöter till styrelsen och eventuella fyllnadsval

15. Val av minst två suppleanter till styrelsen

16. Val av två revisorer och eventuella suppleanter
17. Val av minst två ledamöter till valberedningen

18. Övriga ärenden (Inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan fattas under denna punkt)

19. Mötets avslutande