Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan 2022
Marknadsföring/Medlemsvärvning:
SMC Dalarna ska fortsätta att synas ute bland motorcyklisterna i Dalarna. Vi kommer att följa vår
kommunikationsplan.


MAS-Bladet/Hemsidan/Sociala Medier
Minst ett nummer av MAS-bladet ska komma ut.
MAS-bladet ska även i fortsättningen publiceras på hemsidan. På hemsida och Sociala medier
kommer medlemmarna informeras om vår verksamhet. På sociala medier ska vi uppmuntra till
samtal och diskussion i god ton.


Klubb kontakt
Under året ska ett ordförandemöte genomföras. SMC Dalarna ska ta initiativ till ett närmare
samarbete med klubbarna, samt undersöka vilka klubbar i Dalarna som kan vara intressanta för
att bli SMC-anslutna. SMC Dalarna ska informera om klubbarnas aktiviteter som finns inlagda i
SMC Boken och SMC Appen.


Medlemsförmåner
SMC Dalarna ska under året kontakta samtliga lokala rabattgivare i syfte att fortsätta och
utvärdera betydelsen av rabatterna. SMC Dalarna ska också verka för att fler företagare vill
erbjuda rabatter till SMCs medlemmar. Klistermärken ska delas ut till nya rabattgivare.


Uppskattning av ideellt aktiva
SMC Dalarnas styrelse ska knyta närmare kontakt med de ideellt aktiva i distriktet. Vid
säsongens slut ska ett uppskattningsarrangemang genomföras.


SMC Boken
SMC Dalarna ska verka för att fler arrangemang från SMC-anslutna klubbar ska publiceras i SMC
Boken och SMC Appen.


Instruktörer:
En fortsatt stor satsning på vidareutbildning av instruktörer, samt rekrytering av nya instruktörer
och aspiranter kommer att ske fortlöpande under 2022.


Utbildning och trafiksäkerhet:
- Att fortbilda distriktets MC-förare, kommer fortsatt att vara vår viktigaste uppgift.
- Grundkurs ”avrostning” kommer att genomföras under maj.
- En grundkurs för tjejer kommer att genomföras i Älvdalen under maj.
- Grundkurs för alla planeras i Älvdalen under juli.
- Löpande kommer knix att köras under sommaren på Amsbergs samt Hedmoras gokartsbanor.
Vår satsning på fortbildning leder till att höjd trafiksäkerhet bland MC-förarna i Dalarna samtidigt
som de får ökad körglädje på sina motorcyklar.


Folkrörelserådet:
Bidrag från Folkrörelserådet är en viktig förutsättning för vårt trafiksäkerhetsarbete. Vi skall
fortsätta att ha en bra kontakt med rådet.
Ansökan ska göras under hösten.