Fotpinnen

På denna sida kan du läsa om vårt stipendie FOTPINNEN.

SMC Västra Götaland har instiftat ett stipendium för att belöna någon i distriktet som gjort extra mycket för oss motorcyklister under året som gått?
Nu vill vi ha in förslag på kandidater till stipendiet. Har du någon i din närhet eller känner någon som har gjort sig förtjänt av att uppmärksammas?  

Vi vill ha in förslag senast den 15/12 2019. Därefter kommer en omröstning att ske och stipendiet kommer att delas ut på nästa årsmöte som är den 16/3 plats meddelas senare.

Stipendiet är en summa om 5000:- samt ett förtjänsttecken.
Länk att lämna förslag till finns längst ner på sidan.

 

Stadgar för stipendium till SMC Västra Götalands förstjänststipendium: ”Fotpinnen”
Fastställda av styrelsen i SMC Västra Götaland den 16 oktober 2018


§ 1 Stipendiets syfte

SMC Västra Götaland stipendium för förtjänster som gynnar Motorcyklism i Västra Götaland delas som stimulans, uppmuntran och erkänsla till den eller de som gjort betydelsefulla insatser för sin Motorcyklismens utveckling i Västra Götaland.


§ 2 Kompetens för stipendiet

Stipendiet tilldelas person, grupp eller organisation som har sin hemvist i Västra Götaland eller på annat sätt har anknytning till regionen och som delar SMC Västra Götalands stadgeenliga värdegrunder.

Stipendiet ska ses som ett erkännande av goda insatser som kommit många motorcyklister till del.


§ 3 Förslag till kandidater, utannonsering mm

Stipendiet utdelas på grundval av förslag som kan inges av enskild person, grupp eller organisation under förutsättning att förslagslämnare är medlem i SMC.

Styrelsen i SMC Västra Götaland utser sedan 4 kandidater som medlemmarna i SMC Västra Götaland röstar bland. Omröstningen är öppen för medlemmar. Omröstningen sker genom elektronisk undersökning.

Stipendiet utdelas en gång per år efter annonsering på lämpligt sätt vid ett tillfälle som styrelsen väljer.

§ 4 Formalia

Stipendiesumman är 5 000:- kr samt ett förtjänsttecken. 
Styrelsen äger rätt att när som helst, genom styrelsebeslut ändra dessa stadgar.

 Falköping den 16 oktober 2018

 

För att skicka införslag maila till: ordforande@smcvast.se