Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplanen styr vår verksamhet och beslutas av medlemmarna i distriktet vid varje ordinarie årsmöte.

Verksamhetsplan för 2019

SMC:s vision är att vara den världsledande ideella motorcykelorganisationen med målet att vara till största möjliga nytta för medlemmarna.

SMC:s mission är att verka för ett bekymmersfritt motorcykelåkande i ett

trafiksäkert samhälle. Under 2019 ska SMC Västra Götaland bidra till detta genom ett antal huvudsakliga aktiviteter vilket beskriv i den följande Verksamhetsplanen.                                                                                                                                         
Anordnande av grundkurser i form av Avrostningar, Knix och Gruskurser

En central del av vår verksamhet är förarutbildning för våra medlemmar för att på så sätt minska olycksrisker och inte minst ha roligt på hojen. Våra grundkurser delas upp i Avrostningar, Knix och Gruskurser. Avrostningar simulerar till stor del körning i stadsmiljö i låga farter, Knix simulerar körning på 50-70 vägar.

Grundkurser
Fyra stycken Avrostningar varav en är vikt åt Customhojar. Dessa sker med geografisk spridning för att nå medlemmar brett inom regionen. Två tillfällen på Stora Holm i Göteborg, ett tillfälle i Trestad samt ett i Skövde.

Sex stycken Knix med god geografisk spridning. Tre i Uddevalla, två i Borås (Viskafors) samt en i Skövde. En av dom (Uddevalla) är vikt för kvinnliga förare för att utveckla denna målgruppen.

Gruskurser

Gruskurser är en relativt ny företeelse baserad på det ökande intresset för s k äventyrsmotorcyklar och deras användningsområden. Under 2019 ökar vi utbudet genom:

Två stycken grundkurser på grus i Uddevallatrakten.

En tvådagars grus-grundkurs med övernattning på vandrarhem. Utgår från Uddevalla.

En avancerad gruskurs med utgångsort Götene.                              

Anordnande av förarkurser på storbana (avancerade kurser)

Den andra typen av förarutbildning för våra medlemmar görs på storbanor. Här ingår samma utbildningsmoment som på KNIX men med högre hastigheter vilket motsvarar körning på 70-110 vägar. 

SMC Västra Götaland kommer under 2019 att arrangera fyra kurshelger med sammanlagt nio kursdagar fördelade enligt följande:

Tre tvådagars kurshelger på Kinnekulle ring.

En tredagars kurshelg på Rudskogens motorbana i Norge. Där inbjuds också SMC Sport att belägga ett körpass. Max deltagarantal 72 personer per kursdag, vilket ger totalt 648 kursplatser.

Rekrytering, utbildning och fortbildning av instruktörer och instruktörs-aspiranter för såväl grundutbildningar som för utbildning på storbana

Då vår utbildningsverksamhet är en central och växande del av verksamheten finns ett ständigt behov av att vidareutbilda och utöka instruktörskadern. Under året planerar vi därför att genomföra:

En introduktionsdag för nya och gamla instruktörsaspiranter.

En utbildningsdag i nya Råd & Riktlinjer 3.0 vilket är en obligatorisk utbildning för att våra instruktörer skall vara certifierade. Detta är ett uppsamlingstillfälle för de som inte hade möjlighet att gå kursen under hösten 2018.

Två L-ABCDE-kurser. Detta genomgår varje aktiv instruktör minst vartannat år.

Tre praktiska fortbildningstillfällen för gamla och nya instruktörer samt aspiranter. Dessa tillfällen sker i samband med ordinarie kurshelger.

Ett till två examinationstillfällen för nya instruktörer (aspiranter). Detta är nytt för i år i och med vår nya certifierade utbildningsprocess.

Fortsatt spridning av utbildningsverksamheten inom vårt eget och andra distrikt

SMC Västra Götaland kommer under året att utse en marknadsgrupp som har som uppgift att sprida kunskap om SMC i allmänhet, samt våra medlemsaktiviteter och utbildningsverksamheten i synnerhet.                                                       

Dialog och samarbete med myndigheter och andra aktörer inom trafiksäkerhet och motorcyklism

Vi samarbetar med NTF vad gäller utbildning på Stora Holm, med Göteborgs trafikskolors MC-utbildare vad gäller vidareutbildningen av nya MC-förare. Bl.a. ska vi besöka trafikskolors Risk 1-kurser.  

Vi skall fortsätta att ha en nära kontakt och aktiv dialog med Trafikverket när det gäller politiska frågor om säkerhet, lagar och regler. Därutöver fortsätter vi arbetet med att få tillåtelse att pröva att köra MC i utvalda bussfiler i Göteborg. I detta arbete bistår även NTF. 

Representation och medlemsvärvning för att ytterligare öka antalet medlemmar i distriktet vid handlardagar, MC-dagar, MC-mässor, MC-träffar mm

Den nya markandsgruppen kommer att ha till uppgift att föreslå och organisera aktiviteter (med hjälp av andra inom SMC) i syfte att hitta nya medlemmar.

Breddning av verksamheten via rekrytering, utbildning och fortbildning av medarbetare i våra arbetsgrupper

Som alla ideella organisationer bygger vår verksamhet på engagerade medarbetare för att kunna genomföra planerade och nya aktiviteter. Det är styrelsens önskan att fler medlemmar engagerar sig, kommer med idéer och är behjälpliga med genomförandet av dessa. Allt för att genom en breddning av våra aktiviteter kunna ge största möjliga medlemsnytta.

Breddningen av verksamheten har som mål är att under trevliga förhållanden skapa olika aktiviteter som t.ex riktade speciella turer, kurser och föredrag m m om intressanta ämnen gällande allt som rör MC för alla kategorier av medlemmar.

Genom att vi under året aktivt kommer att fördjupa samarbetet med lokala och regionala SMC-anslutna klubbar, hoppas vi kunna få en bredare rekryteringsbas för nya funktionärer. Styrelsen kommer att utse en separat arbetsgrupp för detta med en egen sammankallande.

Deltagande i kurser och konferenser arrangerade av SMC Riks

Vi planerar att skicka representation till Riksårsmötet, Riksträffen samt till den s k Stormöteshelgen.                                                                                                           

Information till medlemmar via Gulingen, hemsidan, Facebook samt den nyligen relanserade SMC Appen

Hemsidan utgör basen för vår kommunikation med medlemmarna. Där hittar man kalendarium, information om organisationen och allt annat som är mer eller mindre statisk under verksamhetsåret. Hemsidan är därför mycket viktig i det löpande arbetet. 

 Vår Facebook-sida har under 2018 fått ca 500 nya följare och arbetet med att nå så många som möjligt av distriktets medlemmar fortsätter. Vår målsättning är att 50% skall vara följare senast år 2020.

SMC Riks har under 2018 lanserat en ny version av SMC-Appen med uppdaterad funktionalitet. Den innehåller numera i princip all information som SMC-boken och Gulingen kan förmedla. Vi rekommenderar medlemmarna att pröva denna.

Gulingen kommer därför förmodligen att omvärderas till nästa år.