Svar från Trafikverket om RV 63

2018-11-05
SMC Värmland har under hösten i ett remissvar om RV 63 bett Trafikverket att välja räcken som minskar skaderisken för motorcyklister, att installera dem minst 1,5 meter från vägen och att välja förlåtande sidoområden istället för sidoräcken. Trafikverket har nu svarat att detta inte har något att göra med vilken hastighet det är på vägen. SMC förvånas över att man inte är medvetna om att chanserna att överleva vid en krock mellan MC och räcke kan öka vid val och installation av räcken.

Här kan du läsa remissvaret som skickades 17 september till Trafikverket. 

SMC har fått svar från Trafikverket då det gäller vårt remissvar angående val av hastighet på RV 63.

"Vi sänder remissen för att få synpunkter på föreslagen hastighetsförändring eftersom hastigheten påverkar framkomligheten och trafiksäkerheten. Hastigheten har en avgörande betydelse för vilka skador som uppstår vid en eventuell olycka. Vilket räcke som väljs vid ny- och ombyggnationer av vägar har inget med denna remiss att göra.  Vid ny- och ombyggnationer är det regelverket VGU (Vägar och gators utformning) som anger kraven på räcken."

SMC svarade varför vi besvarar remissen och inkluderar val av räcken: 

"Tack för återkoppling. En motorcyklist dödas vid 60 km/h om räcket har oskyddade stolpar. Det visar tester. Studier och verkliga olyckor visar att chansen att överleva är högre om väghållaren dels väljer ett räcke utan oskyddade stolpar, dels installerar det längre från vägbanan.  Eftersom föreslagen hastighet kommer att vara högre ökar risken att dödas eller att få livslånga skador för MC-förare/passagerare som kolliderar med räcket att dödas även om han/hon i laglig hastighet. Det måste givetvis beaktas. 
För SMC är det viktigt att hastighet och vägutformning kopplas samman för alla trafikanter, även de oskyddade som färdas på vägarna."