Extra årsmöte

2017-05-16
SMC Värmland inbjuder samtliga medlemmar till årsmöte i HIMCC:s lokaler i Skoghall.

Hammarö Islanders klubbstuga hittar ni här.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötets protokoll
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om nya stadgar för distriktet
8. Mötets avslutande

Väl mött!

Förslag ändring distriktsstadgar.