SMC Skånes svar på Trafikplan Helsingborg

2016-09-21
Helsingborgs stad har skickat ut ett förslag till Trafikplan. Tyvärr har man totalt bortsett från att det faktiskt finns både motorcyklar och mopeder i kommunen. Motorcyklar och mopeder har särskilda behov, vi som kör MC och moped vill också färdas i en trafiksäker miljö, vi vill ha tillgång till parkering till rimliga kostnader och vi vill finnas med i kommunernas trafikplaner. Läs SMC Skånes svar på Trafikplan för Helsingborgs stad här. Vi uppmanar alla som kan att besöka Dunkers Kulturhus torsdag 22 september 13:00-18:00, ställa frågor till kommunen om hur man ser på motorcyklar och mopeder samt parkera motorcykeln utanför huset.

Sveriges MotorCyklister, SMC och SMC Skåne, representerar alla som kör motorcyklar i länet. Vi talar även för de som färdas på moped klass I. 

Motorcyklar och mopeder saknas i stadens trafikplanering
Just nu arbetar Helsingborgs stad med att ta fram en trafikplan. På stadens hemsida kan man läsa: ”Vi blir fler och fler i Helsingborg och alla behöver vi ju komma fram! I Trafikplan 2016 föreslår vi hur vi kan bemöta ökat resande i en växande stad på ett hållbart sätt så att vi alla kommer fram – oavsett om vi går, cyklar, kör bil eller åker kollektivt.” Trafikplanen bygger på trafikprogrammet som antogs av kommunfullmäktige i maj 2014. Vi har läst både trafikprogrammet och förslaget på trafikplanen och ser att man har missat ett viktigt och miljövänligt trafikslag nämligen, tvåhjuliga motorfordon.

Det finns cirka 4 200 motorcyklar och moped klass I i Helsingborg.  Utöver detta får Helsingborgs stad årligen många besökare genom inpendling, färjetrafik, evenemang och turism. Utredningen ställer resande i personbil mot resor med cykel, kollektivtrafik och gång. Tyvärr saknas underlag helt för all trafikplanering, inklusive parkering av motorcyklar och moped klass I i Helsingborg. Motorcyklar och mopeder klass I ska ses som ett alternativ till personbil, inte jämställas med personbil.
I Europaparlamentets resolution av den 9 september 2015 om genomförandet av vitboken från 2011 om transporter: översyn och vägen mot hållbara transporter står följande:

31.  Europaparlamentet betonar att motordrivna tvåhjulingar (motorcyklar, skotrar och mopeder) och i allt större utsträckning eldrivna två- och trehjulingar spelar en viktig roll för ett hållbart transportsystem, särskilt i stadsområden där de bidrar till att minska trafikstocknings- och parkeringsproblemen och även är en lösning för kortare transportsträckor. Parlamentet anser därför att man måste ta lämplig hänsyn till dessa fordons specifika utformning och de fördelar som följer därav, och att detta bör återspeglas i EU:s lagstiftning och riktlinjer på transportområdet.”

Vi förutsätter att Helsingborgs stad föjer vad som beslutas i EU-parlamentet.

Hållbara transporter med motorcykel och moped


Motorcykeln och mopeden är ett miljövänligt fordon. Motorcyklar/mopeder fyller en viktig funktion i samhället och bör därför tas i beaktande i alla former av transportplanering, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.  Motorcyklar/mopeder sliter mindre på vägarna jämfört med alla andra fordon. Motorcyklar och mopeder är små fordon som vid trängsel kan köra mellan filerna vilket ger mindre avgasemissioner. Motorcyklar har en miljövänligare tillverkningsprocess eftersom de kräver mindre naturresurser. En standardbil väger minst ett ton medan en standard-MC väger omkring 200 kilo. Motorcyklar är undantagna från skrotningsdirektivet eftersom i stort sett alla delar av en skrotad MC återvinns. Man ser aldrig uttjänta motorcyklar som lämnats vind för våg av sin ägare vid vägkanten. Motorcyklar har en betydligt längre livscykel jämfört med personbilar, vilket sannolikt beror på att de inte körs året om och tas väl om hand av sina ägare. En längre livscykel bidrar också till en minskad förbrukning av naturresurserna och är därför positivt för klimatpåverkan. Numera är alla nya motorcyklar försedda med någon form av avgasrening vilket minskar utsläppen ytterligare. Kraven har skärpts ytterligare från och med 2016 genom nya EU-regler. Det säljs dessutom allt fler fossilfria motorcyklar och mopeder.

Parkering av motorcykel och moped klass I i Helsingborg

I centrala Helsingborg finns det sedan man stängde parkeringen på Ångfärjetomten endast en parkering avsedd för motorcykel och moped klass I. Samtidigt tog man bort 500 bilparkeringsplatser.  Idag parkerar motorcyklar och mopeder klass 1 på samma villkor som bilar. Avgiften är lika hög trots att det får plats fem motorcyklar/mopeder klass I i en ruta för bil. Prissättningen är orimlig.

Om flera motorcyklar parkerar i samma ruta är det inte rimligt att var och en betalar samma parkeringsavgift som för en bil. Det finns ingen differentiering av pris i rutor där massor av motorcyklar och mopeder kan parkeras. Det finns däremot flera parkeringar i staden med en bil på skylten där motorcyklar överhuvudtaget inte får parkera.

Enligt kommunallagen (1991:900) 2 § ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Helsingborgs stad har inte behandlat sina invånare lika då det gäller hur man utrett parkeringar och exkluderat motorcyklar och moped klass I i trafikplanen. Helsingborgs stad tar mer betalt för ytan där motorcyklar och moped klass I parkerar jämfört med personbil. Det strider mot principen att behandla sina medlemmar lika.

Att erbjuda avgiftsfri parkering är ett bra styrmedel för att få fler att köra MC och moped klass I istället för personbil. Det bör därför vara en självklar del för att nå en hållbar stadsmiljö. Det är ytterst ovanligt med avgiftsbelagda parkeringar för MC och moped i andra länder. Motorcyklar och mopeder kan parkeras på döda utrymmen som inte används av andra fordon vid parkering.  Det kan gälla både parkering i gaturummet eller i andra utrymmen. Denna möjlighet diskuteras inte i underlaget.

Det förs ingen diskussion i trafikprogrammet om varför inte motorcyklar och mopeder klass I ses om yteffektiva färdmedel i Helsingborg och därmed en lösning på köer och trängsel vilket görs i resten av EU. I Framkomlighetsstrategin för Stockholm ses både motorcykel och trampcykel som ytsnåla fordon. Två parkerade trampcyklar motsvarar en parkerad MC/moped klass I. En parkerad personbil tar lika stor plats som fem motorcyklar/mopeder klass I. Det är bra att Helsingborgs stad satsar på fler och säkrare cykelparkeringar men staden borde även satsa på fler och säkrare motorcykelparkeringar. Självklart ska motorcyklar och mopeder klass 1 ingå som en del av lösningen i både trafikprogrammet och i trafikplanen. Gratis MC-parkering är en del av detta. Varje parkerad motorcykel i en gratis MC-parkering betyder en bil mindre och plats till ytterligare en bil.

SMC Skåne vill gärna samarbeta med Helsingborgs stad för fler avgiftsfria parkeringar för MC och moped klass I på döda utrymmen där inga andra fordon kan parkera.

Motorcyklar och trafiksäkerhet

Nyligen lanserade regeringen en nystart på Nollvisionen. Fokus ska ligga på de oskyddade trafikanterna, där förare och passagerare på MC och moped klass I ingår. Trafiksäkerhet är den frågan vi i SMC Skåne arbetar främst med. Därför är vi mycket besvikna över att Helsingborgs stad inte på något sätt beaktar säkerheten hos MC- och mopedförare i Trafikplanen. Det finns inga planerade åtgärder vare sig då det gäller investeringar eller drift och underhåll för ökad MC- och mopedsäkerhet.

Det finns en mängd åtgärder som Helsingborgs stad skulle kunna vidta utan några större kostnader för att öka MC-säkerheten. Motorcyklister skadas i högre grad än de som färdas i personbil i tätort (1). Olyckorna sker ofta i korsningar, ofta beroende på att bilister inte uppmärksammar MC-förare. Att rensa korsningar, tillåta MC i bussfil, avancerade stopplinjer för MC och moped är åtgärder som vidtagits i andra länder med goda resultat.

Då det gäller underhåll sker många MC- och mopedolyckor på grund av bristande friktion. Här kan sopning efter snabellagning, förstärkta stödremsor, sanering av spill, satsa på vägmarkeringar och asfalt med god friktion göra att olyckor med allvarliga skador och i värsta fall dödlig utgång undviks (2).

Var tionde motorcyklist som dödas i Sverige dör i kollision med ett vägräcke. De flesta räckesolyckor sker på de statliga vägarna men en del i tätort. Här kan kommunen minska skaderisken betydligt genom val av släta räcken utan oskyddade stolpar samt genom att placera dem längre från vägbanan (3,4).

SMC Skåne vill avsluta detta remissvar på Trafikplanen i Helsingborg med att framföra att vi önskar ett samarbete i alla frågor som rör trafikplanering och trafiksäkerhet.

 Remissvaret som pdf-fil

1.Skadade motorcyklister - en analys av var i vägnätet som motorcyklisterna skadas och skadornas svårighetsgrad. Åsa Forsman VTI 2014.
2. Säkrare vägar och gator för motorcyklister, Trafikverket 2011
3. Definition av ett säkert räcke för motorcyklister, Nordqvist, Fredriksson och Wenäll 2015
4. Säkrare sidoområde ur ett MC-perspektiv, Rob Thomson VTI 2015

Läs förslag till Trafikplan Helsingborg.

Läs Arne Gunnarssons insändare i Helsingborgs dagblad

Läs mer på Facebook. 

 


Motorcyklar och mopeder är i yteffektiva fordon i allra högsta grad.