Så svarar partierna om MC-parkering i Malmö

2018-06-14
I början av juni 2018 har samtliga politiska partier i Malmö fått frågan om de nyligen införda ändringarna av parkeringstaxa för motorcyklar och mopeder klass 1 i Malmö stad. Vi förklarade att Malmö stad inte tagit till hänsyn den faktiska markyta en motorcykel eller moped klass 1 faktiskt ockuperar i relation till en bil och skickade med exempel att man kan rymmas 4-7 fordon på en yta lika stor som en vanliga ruta för bilar. Frågan till partierna var: "Hur kommer ni förhålla er till denna frågan om ni kommer till makten i september? Kommer ni låta nuvarande parkeringstaxa och regler gälla eller tänker ni genomföra någon ändring?"

Vi redovisar svaren i den ordning vi fått dem.

Sverigedemokraterna Pontus Andersson
Beslutet som pratar om fattades i Trafiknämnden där Sverigedemokraterna tyvärr inte är representerade så vi har tyvärr inte full insyn i ärendet. Om ärendet är som du beskriver och vi fått chansen att vara med och besluta i frågan skulle vi inte ställt upp på den föreslagna förändringen av taxan.Vi ställer inte upp på de styrande partiernas politik för Malmötrafiken. Ska vi ha en levande stadskärna kräver det att vi skapar möjligheter att röra sig i staden oavsett vilken typ av fordon man framför och vi ska inte prioritera det ena över det andra. De styrande partiernas vision är att successivt bli av med alla fordon med bränsleförbrukning från Malmös gator och som oppositionsparti kan vi bara beklaga detta. Vi hoppas kunna få till en förändring efter valet i september

Liberalerna  Håkan Linné
Vi kommer att se över alla parkeringstaxor i Malmö då det finns en hel del orättvisa i de taxor som gäller idag. Det gäller t.ex parkering i ytterområden och MC-parkeringar. 

Socialdemokraterna Andreas Schönström
Vi har träffat SMC Skåne. Tekniska nämnden har fattat beslut om att ta fram en särskild strategi för tvåhjuliga motorfordon. Inriktningen är i huvudsak att parkering på gatan kommer att ha samma kostnad för alla. På parkeringsplatser och parkeringshus där det finns målade rutor och därmed tydligt markerat hur stor yta man använder för parkering, kan man ha diffrentierade avgifter mellan bilar och t.ex. motorcyklar.

Moderaterna Håkan Fäldt
Från moderat sida menar vi att det borde gå att anordna MC-parkeringar i p-hus och på torg, i vissa fall kanske till och med på ytor som i dag inte används för parkering, i andra fall genom att p-rutor delas upp till i MC-rutor. Där detta är gjort ska självklart avgiften vara längre än för bil eftersom man belamrar en mindre yta.

Däremot kan det vara svårare vid kantstansparkering, ställer man en MC på en yta avsedd för en personbil måste man också rimligen betala för hela rutan eftersom det inte får plats någon bil tillsammans med en MC på en sådan plats, oaktat om MC:n står på längs eller tvärs.  Däremot skulle jag kunna tänka mig att 2 eller tre MC som kör tillsammans står på samma "bilruta" förutsatt att de står inom linjerna och endast erlägger en p-avgift, som då måste vara giltig så länge den siste MC:n står kvar.

Som sammanfattat svar på din fråga om hur vi kommer att agera om vi blir en del av majoriteten i september, så kommer vi att agera för att underlätta för MC-parkering och även erbjuda MC-rutor med billigare taxa där detta är praktiskt möjligt.

Centerpartiet
Vi anser att beslutet är orimligt och att parkeringsplats bör hyras utifrån den yta fordonet upptar. En motorcykel tar upp betydligt mycket  mindre yta än exempelvis en bil och parkeringsavgiften bör därför inte vara densamma. Vi anser alltså att det bör återgå till innan med en lägre taxa för fordon som är mindre till ytan exempelvis mopeder eller motorcyklar i likhet med det taxeringssystem som staden hade innan de införde höjningen. Vi vill alltså sänka parkeringsavgiften för mopeder och motorcyklar så att de är lägre än för bilar. Vi ser gärna att det är gratis i de rutor där det var gratis innan men att nyetablerade rutor av exempelvis privata aktörer ska kunna ta ut en avgift för hyra om de vill. 

Kristdemokraterna Torsten Elofsson
Generellt tycker vi att p-avgifterna i centrala Malmö är för höga. Vi är dock tveksamma till en differentiering av avgifterna, inte minst av praktiska skäl. En motorcykel kan ta upp en p-ruta och då är det rimligt att avgiften är densamma. Däremot anser vi att det för MC-parkeringar bör det gälla särkild taxa satt i proportion till den yta som tas i anspråk., något vi kan verka för i det fall vi tar plats i fullmäktige efter valet.


Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ
Dessa partier har fått frågorna och dessutom två påminnelser. Partierna har trots detta inte svarat. Vi utgår därför från att dessa partier är nöjda med befintliga regler och inte vill ändra taxorna för MC-parkering.

Fotnot: Varken Kd eller C har något mandat i någon nämnd eller styrelse i Malmö stad. 

Den här bilden har samtliga partier fått med i frågan från Kostas, SMC Skåne. 


Klicka på bilden för större format!