SMC Skåne träffar Tekniska nämnden i Malmö

2018-06-14
SMC Skåne har nu träffat ordförande i tekniska nämnden, Andreas Schönström (s) och talat om införandet av Sveriges högsta P-avgifter för MC och moped, om behov av parkeringar samt om det går att förändra beslutet. SMC Skåne har efter det också kontaktat samtliga partier och frågat om deras inställning i P-frågan för tvåhjuliga motorfordon. Kommunen vill inte ha några fordon parkerade längre än två timmar - det är grunden för avgifterna. Man kan tänka sig att inventera döda ytor i P-hus. Nu är det viktigt att alla hjälps åt inför valet. Uppvakta politikerna i Malmö, Lund och andra kommuner och begär svar på varför en moped kostar lika mycket att parkera som en Lexus i Malmö och Lund.

Per-Erik Lögdberg, ordförande i SMC Skåne, och Kostas Gialitakis träffade Andreas Schönström(s) som är ordförande i Tekniska nämnden i Malmö kommun.

Vid mötet framfördes SMC syn på i synnerhet P-frågor samt även hur trafiksäkerheten generellt kan öka i Malmö. SMC och Andreas var inte överens på flera punkter. Andréas bestämda uppfattning, som SMC Skåne tolkade det, är att parkering på gator och torg ska vara besöksparkering, det vill säga max 2 timmar. Där är man inte idag men det är dit man strävar. Det är grunden för de höga p-kostnaderna. Varken bil, MC eller moped ska parkera länge och ska därför betala en lika hög avgift. Längre parkeringstider ska ske i P-hus. Prioritet ett är boendeparkering. Allra sist på priolistan är behov av pendlarparkering. Bor man inte i Malmö får man ordna parkering efter förmåga och behov. 

SMC Skåne håller med om att det är viktigt att prioritera boendeparkering för medborgarna som betalar skatt i kommunen. Alla vill inte, kan inte eller har inte råd att bo centralt i Malmö, beroende på familj, livskvalitet, livsmönster, anhörigas jobb och/eller skolgång. Att hänvisa pendlare och besökare att till exempel parkera vid Hyllie och sedan ta tåg eller buss in till stan är inte rimligt för en fullt påklädd motorcyklist. Hur många skulle genomlida dessa resor under MC-säsongen och finns verkligen säkra parkeringar för MC och moped vid pendlarparkeringar? Motorcyklister som besöker Malmö kommer inte heller att förstå detta och inte heller hitta till Hyllie station. Detta är inte acceptabelt anser SMC Skåne. 

Malmö har en mängd kranskommuner vars innevånare jobbpendlar till Malmö. Som det är idag fungerar inte kollektivtrafiken i Skåne. Det är också en mycket stor belastning, på vägnätet, med dagliga trafikolyckor och tillbud. Att då inte underlätta trafikmiljön genom att lägga krokben för tvåhjuliga motordrivna fordon, är lite som att bita sig själv i svansen. Här kan risken finnas att kvalificerad arbetskraft söker sig någon annanstans, att företag väljer att lämna Malmö till förmån för andra orter. 

Det fanns några punkter som vi var överens om:
- en ambitionen att minska lastbils- och långtradartrafiken genom att föra över godset till tåg 
. att utreda möjligheter att parkera tvåhjulingar på s k Döda Ytor (i P-hus).  OBS! Detta gäller endast kommunala P-hus. Önskemål från SMC Skånes sida var att detta även skulle omfatta gatu- och torg-parkeringar (även andra ytor). Detta lovade Andreas att föra vidare till kommunens tjänstemän. Vad det leder till återstår att se.Då skulle även frågan om P-avgifters storlek kunna ses över.

MC i bussfiler
När det gäller tvåhjulingar i bussfiler, finns det större problem i Malmö än just tvåhjulingar. Malmö kommun "äger” gator och bussfiler medan Region Skåne disponerar bussfilerna. Detta medför att två gröna (stads-) bussar kan vara bredvid varandra i varsin fil, den ena i bussfil, den andra i ”vanlig gatfil”. Region Skåne vill nämligen ha betalt för att släppa in fler i bussfilerna.

Hur går vi vidare
I nuläget är det inte mycket mer att göra än att kontakta politiker och övriga ansvariga för trafikpolitik och trafik-, parkerings-situationerna i Malmö och försöka påverka. Det är valår och det ger oss en fördel. SMC Skåne har skrivit till de olika partierna för att höra hur de ställer sig till dessa frågor inför valen i höst. Dessa redovisas här. 

Fler kan göra likadant, inte bara i Malmö, utan i hela Skåne. Lund har motsvarande problem. 

Ta kontakt med de ansvariga i Din kommun och ställ frågor och kräv svar. Här är Helsingborg bra; där har man med i sin Trafikplan att man ”ska" ta hänsyn till tvåhjuliga motordrivna fordon”.

Läs mer om beslutet som ledde fram till P-avgifterna i Malmö. I högra spalten hittar du samtliga ledamöter i tekniska nämnden i Malmö.


Ett bra exempel på en död yta i ett P-hus som kan användas av MC och moped. 

Den fråga som SMC Skåne ställt till respektive parti är:

"Hur kommer ni förhålla er till denna frågan om ni kommer till makten i september? Kommer ni låta nuvarande parkeringstaxa och regler gälla eller tänker ni genomföra någon ändring?"