Betalningsvillkor och avbokningsregler

Avbokning

Avbokningsavgift på 200 kronor tas ut vid avbokning mer än 30 dagar före kursens genomförande. Vid avbokning 15-30 dagar före genomförandet av kursen återbetalas halva kursavgiften. Vid avbokning 0-15 dagar före genomförandet görs ingen återbetalning. Vid återbetalning kontakta vår kassör: 

Bokning och betalning

För att boka kurs med SMC  fyller du i bokningsformulär på hemsidan samt betalar en anmälningsavgift inom anmodad tid.  Avgiften försäkrar dig om en bokad plats på den valda kursen. Är kursen fullbokad placeras den som vill på en väntelista.

Avtalets ingående

Avtalet blir bindande för parterna när SMC skriftligen har bekräftat deltagarens bokning och deltagaren inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela kursens pris enligt SMC:s anvisningar.

Erlägger deltagaren inte betalning i enlighet med avtalet, har SMC rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har SMC rätt till betalning av det belopp som deltagaren skulle ha betalat, om deltagaren hade avbeställt kursen i enlighet med SMC:s avbokningsvillkor.

Ändringar efter avtalets ingående

Om SMC  måste ställa in kursen eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska deltagaren snarast möjligt informeras härom. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för deltagaren. Om ändringen medför att kursens ekonomiska värde blir mindre, har deltagaren rätt till nedsättning av priset.

Är de av SMC gjorda ändringarna betydande eller om kursen ställs in utan att deltagaren är skuld till detta kan han/hon häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat eller delta i en annan kurs, om SMC kan erbjuda detta.

 Deltagaren ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att kursen ställts in, meddela SMC om sitt val. Har ersättningskurs ett mindre värde än den ursprungliga kursen, ska SMC betala tillbaka prisskillnaden till resenären.

 

SMC:s rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure

SMC har full rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller före kursen inträffar naturkatastrof, översvämning, strejk eller annan händelse som väsentligt påverkar förhållandena på kursplatsen vid den tidpunkt då kursen ska genomföras och därmed förhindrar kursens genomförande. Vid sådan oförutsedd, extraordinär händelse och då SMC:s utgifter för aktuellt arrangemang kvarstår, är SMC inte skyldig att återbetala erlagd kursavgift. 

 

Tvister

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av allmän domstol.