Styrelsen 2021

Styrelsen smcstockholm.se ,  info smcstockholm.se


Ordförande

Nina Wallenberg

 ordforande @smcstockholm.se
Vad gör en ordförande?
Ordförande ska fungera som lagledare och stimulera och inspirera övriga styrelsen.

* Representera distriktet Stockholm.
* Leda styrelsemöten på effektiv och korrekt sätt
* Leda och fördela styrelsensarbete så det fungerar och att övriga styrelsekandidater fullgör sina arbetsuppgifter
* Hålla kontakten mellan styrelsen och Riks (SMC centralt)
* Vara representant mot myndigheter, media och kontakten med distriktets medlemmar.
* Vara firmatecknare tillsammans med kassör.
* Vara opartisk, men har den fällande rösten i oenighet och ansvara att fattade beslut genomförs
* Sätta sig in i ärenden som behandlas och ansvara att beslut genomförs. (1år, omval 2022)
Ordförandeposten väljs alltid för 1år i taget.

 


Vice ordförande/
IT-ansvarig
Mikael Lindén
 mikael.linden @smcstockholm.se 
Vad gör en vice ordförande?

*Ersättare till ordförande vid möten och stötta ordförande i sin roll samt avlasta ordförande.
*hålla kontakten mellan styrelsen och Riks (SMC centralt)
*vara representant mot myndigheter, media  och kontakten med distriktets medlemmar.
*leda och fördela styrelsensarbete så det fungerar och att övriga styrelsekandidater fullgör sina arbetsuppgifter
*leda styrelsemöten på effektiv och korrekt sätt
*vara opartisk, men har den fällande rösten i oenighet och ansvara att fattade beslut genomförs
(2år, omval 2023)


Sekreterare Haidi Lefvert sekreterare smcstockholm.se
  Vad gör en Sekreterare?

*skall skicka kallelse till styrelsens möten.
*skall föra anteckningar på möten.(Om styrelseprotokoll önskas kontakta vår sekreterare.)
*skriva rent protokoll, helst inom 2 dagar efter mötet, samt förvara på säker plats.
*skicka ut protokoll till klubbarna och SMC Centralt.
*sköta distriktets korrespondans
*skriva verksamhetsberättelsen
*Ansvara för orginalprotokoll
*Ansvara att fattade beslut genomförs
(2år, omval 2023)  

 Läs om Haidi här


Vice  Sekreterare / Politiska frågor Olle Henriksson      olle.henriksson smcstockholm.se
Vad gör en vice Sekreterare?  ( Olle sitter även i Riks Styrselse) 

(Göra sekreterarens arbete när denne inte kan närvara vid möten) 
* SMC:s lokala kontakt mot Trafikverket och kommuner i vägfrågor.
*sätta sig in i ärenden som behandlas
* Ansvarig för vägmiljöfrågor i varje distrikt.
* Peka på problem och möjligheter samt det viktigaste vägnätet för MC-förare.
* Besvara frågor och synpunkter om vägfrågor lokalt.
*Olle kommer ha hand om P-frågor, friktion, vajerräcken, grus på vägarna mm
(1år, omval 2022)
 

Kassör

 Anneli Sönmez

 kassor  smcstockholm.se
Vad gör en kassör?
Kassörens viktigaste uppgifter är att ansvara för inkomster, hålla ordning på ekonomin och söka bidrag.
 
* Föra kassabok, med inkomster och utgifter för distriktet
* sköta löpande ekonomiska frågor, göremål och redovisa vid styrelsemöten hur ekonomin ser ut.
* göra bokslut vid verksamhetets slut.
* tillsammans med revisorerna revidera kassan vid verksamårets slut.
* redovisa för Riks (SMCs kansli)
* göra ett budget förslag för nästkommande år.
* tillsammans med ordförande vara firmatecknare
* Ansvara att fattade beslut genomförs
(2år, omval 2020)  MCT / School/ Ledamot 
Utbildningsansvarig 
mct smcstockholm.se

Vad gör en MCT?I varje distrikt ska det finnas en ansvarig som planerar, samordnar utbildningar och genomför trafiksäkerhetsarbetet.

* Ansvara för trafiksäkerhetshöjande utbildning i distriktet. (Fokus av inriktning är grundkurser som avrostning, knix)
*
Utbilda instruktörer och funktionärer

*
vara förbindelselänk mellan kansli, distriktets kurser, instruktörer och resurser.
* talesman för distriktets kursverksamhet
* upprätta budget för utbildning och kursverksamheten.
* söka ekonomiskt stöd om så behövs
* upprätta ekonomisk redovisning för kursverksamheten och redovisa för kassören och styrelsen
* skriva verksamhetsberättelse för verksamhetsåret och löpande redovisa för styrelsen hur kursverksamheten går.

Björn (1 år, omval 2022) Mattias (2 år, omval 2023)

MCT; Björn Compier

bjorn.compier  smcstockholm.se

Bild på 
Björn Compier saknas

 

Vice MCT ;
Mattias Boström

Mattias.bostrom smcstockholm.se


Informatör/ Redaktör
Nina Wallenberg
info smcstockholm.se 
Vad gör en informatör ?
I varje distrikt ska det finnas en distriktsinformatör som ansvarar för insamling, bearbetning och spridning av information inom och utom SMC.
* Inhämta information och sprida i distriktet, på websidan www.svmc.se/stockholm,
 Mc-folket, facebook,twitter, instagram,  nyhetsbrev, forum, sociala media, mässor och evenemang.
* Tillhandahålla information från styrelsen och sprida enligt ovan.
* Ansvara för (administrera) information till SMC-boken, SMC-appen.
* följa SMCs riktlinjer i sociala media och den grafiska profilen
* se till att distriktet syns och hörs
(Fyllnadsval 1år, omval 2022)   

Vice informatör och under upplärning; Joel Olofsson


Suppleant - IT-ansvarig  Peter Narbrink
it smcstockholm.se 

Vad gör en it-ansvarig?
 
* Se till att alla maillistor är uppdaterade till funktionärer, klubbar och styrelsen.
* Se till att intranätet till funktionärerna är uppdaterad.
*  Delat ansvar att hemsidan är uppdaterad
* följa SMCs riktlinjer i sociala media och den grafiska profilen
* föreslå it-teknik är uppdaterad och fungerar dels på kontoret och även på kurser.
(1år, omval 2022)  

peter.narbrink smcstockholm.se

 Suppleant / Vägspan Tuija Paasila
Tuija.Paasila  smcstockholm.se 
vagspanare smcstockholm.se 

Vad gör en suppleant?

Peka på problem och möjligheter samt det viktigaste vägnätet för MC-förare.
* Besvara frågor och synpunkter om vägfrågor lokalt.

* saknas en ledamot får suppleanten rösträtt som ersättare
* få arbetsuppgifter av ordförande som fördelas mellan styrelsen.
* kan vara delaktiga vid mässa eller informera vid möten av distriktetsevenemang. (1år, omval 2022)  
Suppleant  Jennifer Eserblom
jennifer.eserblom  smcstockholm.se 

Vad gör en suppleant?

saknas en ledamot får suppleanten rösträtt som ersättare
* få arbetsuppgifter av ordförande som fördelas mellan styrelsen.
* kan vara delaktiga vid mässa eller informera vid möten av distriktetsevenemang.
(1år, omval 2022)  Suppleant / Klubbansvarig  Jess Brännström 
 jess.brannstrom smcstockholm.se 
Vad gör en suppleant?
 
* saknas en ledamot får suppleanten rösträtt som ersättare
* få arbetsuppgifter av ordförande som fördelas mellan styrelsen.
* kan vara delaktiga vid mässa eller informera vid möten av distriktetsevenemang.

 * Skicka kallelse för att informera klubbarna och göra genensamma aktiviteter. 
(1år, omval 2022)  
                      

 

Suppleant /
vice informatör
 Joel Olofsson
 joel.olofsson smcstockholm.se
Vad gör en suppleant?
 
* saknas en ledamot får suppleanten rösträtt som ersättare
* få arbetsuppgifter av ordförande som fördelas mellan styrelsen.
* kan vara delaktiga vid mässa eller informera vid möten av distriktetsevenemang.
(1år, omval 2022)  

 
  

Revisorer

 Malin Knutas

 Annika Wahlinder

 

(1år, omval 2022) 

Vad gör revisorena?

*som valda kontrollanter se till att beslut har genomförts och att ekonomin har förvaltats väl. 

*se till att styrelsen arbetar efter antagna stagar, beslut och arbetsuppgifter.
 
       

 


 

1) Gustav Eriksson

2) Christian Paral


3) Vakant

 

  Valberedningen:                                 valberedningen smcstockholm.se 


Vad gör en valberedning?
* Styrelsen (Ordförande)  informerar valberedningen om styrelsenssammansättning
& avgångar för att kunna ersätta med nya kandidater.
* Valeredningen informerar styrelsen om nya kandidater senast 2 möte innan årsmöte.
* upprätta valberedingens arbetsplan under året
* Valberedningen bör bestå av minst två personer men Riks rekommenderar tre personer som delar arbetsuppgifterna (1år, omval 2022)  

Vi söker gärna en tjej som vill vara med som nr 3 för jämlikhetens skull !