Styrelsen 2020

 

Styrelsensmcstockholm.se ,  infosmcstockholm.se


Ordförande Mattias Boström
 ordforande smcstockholm.se
Vad gör en ordförande?
  
Ordförande ska fungera som lagledare och stimulera och inspirera övriga styrelsen.

* Representera distriktet Stockholm.
* Leda styrelsemöten på effektiv och korrekt sätt
* Leda och fördela styrelsensarbete så det fungerar och att övriga styrelsekandidater fullgör sina arbetsuppgifter
* Hålla kontakten mellan styrelsen och Riks (SMC centralt)
* Vara representant mot myndigheter, media och kontakten med distriktets medlemmar.
* Vara firmatecknare tillsammans med kassör.
* Vara opartisk, men har den fällande rösten i oenighet och ansvara att fattade beslut genomförs
* Sätta sig in i ärenden som behandlas och ansvara att beslut genomförs.
(1år, omval 2020) Ordförandeposten väljs alltid för 1år i taget.

Presentation; Klicka här!


Vice ordförande Olle Henriksson
 
olle.henrikssonsmcstockholm.se
Vad gör en vice ordförande?
 

*Ersättare till ordförande vid möten och stötta ordförande i sin roll samt avlasta ordförande.
*hålla kontakten mellan styrelsen och Riks (SMC centralt)
*vara representant mot myndigheter, media  och kontakten med distriktets medlemmar.
*leda och fördela styrelsensarbete så det fungerar och att övriga styrelsekandidater fullgör sina arbetsuppgifter
*leda styrelsemöten på effektiv och korrekt sätt
*vara opartisk, men har den fällande rösten i oenighet och ansvara att fattade beslut genomförs
*sätta sig in i ärenden som behandlas
* Ansvarig för vägmiljöfrågor i varje distrikt.
* SMC:s lokala kontakt mot Trafikverket och kommuner i vägfrågor.
* Peka på problem och möjligheter samt det viktigaste vägnätet för MC-förare.
* Besvara frågor och synpunkter om vägfrågor lokalt.
*Olle kommer ha hand om P-frågor, friktion, vajerräcken, grus på vägarna mm
*Klubbansvarig
(2år, omval 2021)

Sekreterare Haidi Lefvert sekreteraresmcstockholm.se
  Vad gör en Sekreterare?

*skall skicka kallelse till styrelsens möten.
*skall föra anteckningar på möten.(Om styrelseprotokoll önskas kontakta vår sekreterare.)
*skriva rent protokoll, helst inom 2 dagar efter mötet, samt förvara på säker plats.
*skicka ut protokoll till klubbarna och SMC Centralt.
*sköta distriktets korrespondans
*skriva verksamhetsberättelsen
*Ansvara för orginalprotokoll
*Ansvara att fattade beslut genomförs
(2år, omval 2021)  

Kassör  Jennifer Eserblom  kassorsmcstockholm.se
Vad gör en kassör?
  
Kassörens viktigaste uppgifter är att ansvara för inkomster, hålla ordning på ekonomin och söka bidrag.
 
* Föra kassabok, med inkomster och utgifter för distriktet
* sköta löpande ekonomiska frågor, göremål och redovisa vid styrelsemöten hur ekonomin ser ut.
* göra bokslut vid verksamhetets slut.
* tillsammans med revisorerna revidera kassan vid verksamårets slut.
* redovisa för Riks (SMCs kansli)
* göra ett budget förslag för nästkommande år.
* tillsammans med ordförande vara firmatecknare
* Ansvara att fattade beslut genomförs
(2år, omval 2020)  
           

MCT / School/ Ledamot

 

 

Björn Compier

Johan Lyngarth

 

 

mctsmcstockholm.se
bjorn.compier smcstockholm.se
johan.lyngarthsmcstockholm.se 

Vad gör en MCT?

I varje distrikt ska det finnas en ansvarig som planerar, samordnar utbildningar och genomför trafiksäkerhetsarbetet.

* Ansvara för trafiksäkerhetshöjande utbildning i distriktet. (Fokus av inriktning är grundkurser som avrostning, knix)
*
Utbilda instruktörer och funktionärer

*
vara förbindelselänk mellan kansli, distriktets kurser, instruktörer och resurser.
* talesman för distriktets kursverksamhet
* upprätta budget för utbildning och kursverksamheten.
* söka ekonomiskt stöd om så behövs
* upprätta ekonomisk redovisning för kursverksamheten och redovisa för kassören och styrelsen
* skriva verksamhetsberättelse för verksamhetsåret och löpande redovisa för styrelsen hur kursverksamheten går.

(2 år, omval 2020)

 


Informatör/ Redaktör/
Ledamot
 
infosmcstockholm.se 
Vad gör en informatör ?
I varje distrikt ska det finnas en distriktsinformatör som ansvarar för insamling, bearbetning och spridning av information inom och utom SMC.
* Inhämta information och sprida i distriktet, på websidan www.svmc.se/stockholm,
 Mc-folket, facebook,twitter, instagram,  nyhetsbrev, forum, sociala media, mässor och evenemang.
* Tillhandahålla information från styrelsen och sprida enligt ovan.
* Ansvara för (administrera) information till SMC-boken, SMC-appen.
* följa SMCs riktlinjer i sociala media och den grafiska profilen
* se till att distriktet syns och hörs
(Fyllnadsval 1år, omval 2020)    
 
                

 

IT-ansvarig/ Webmaster/ Intranät/ Ledamot  
itsmcstockholm.se
Vad gör en it-ansvarig?
 
* Se till att alla maillistor är uppdaterade till funktionärer, klubbar och styrelsen.
* Se till att intranätet till funktionärerna är uppdaterad.
*  Delat ansvar att hemsidan är uppdaterad
* följa SMCs riktlinjer i sociala media och den grafiska profilen
* föreslå it-teknik är uppdaterad och fungerar dels på kontoret och även på kurser.
(2år, omval 2020)  
 


Suppleant Peter Narbrink
 peter.narbrinksmcstockholm.se
Vad gör en suppleant?
 
* saknas en ledamot får suppleanten rösträtt som ersättare
* få arbetsuppgifter av ordförande som fördelas mellan styrelsen.
* kan vara delaktiga vid mässa eller informera vid möten av distriktetsevenemang.
* Bistå MCT-ansvarig och avlasta i rollen som utbildningsansvarig vid kursverksamhet och utbildning.
(1år, omval 2020)  
 

Suppleant Anneli Sönmez
 
Vad gör en suppleant?
 
*saknas en ledamot får suppleanten rösträtt som ersättare
*få arbetsuppgifter av ordförande som fördelas mellan styrelsen.
* kan vara delaktiga vid mässa eller informera vid möten av distriktetsevenemang.
(1år, omval 2020) 

 

  

Suppleant  Joel Olofsson
 
Vad gör en suppleant?
 
* saknas en ledamot får suppleanten rösträtt som ersättare
* få arbetsuppgifter av ordförande som fördelas mellan styrelsen.
* kan vara delaktiga vid mässa eller informera vid möten av distriktetsevenemang.

 
  

Revisorer

 

 

 

Vad gör revisorena?

 
*som valda kontrollanter se till att beslut har genomförts och att ekonomin har förvaltats väl.

 

*se till att styrelsen arbetar efter antagna stagar, beslut och arbetsuppgifter.    
       
 
 
 

Vice Sekreterare 

             Jess Brännström                          

 


 Valberedningen:                                 valberedningensmcstockholm.se

1 år (Omval 2020)

1) Fia Thaning
valberedningensmcstockholm.se

2)  Annika Franzen
valberedningensmcstockholm.se

3) Christian Paral
valberedningensmcstockholm.se

 

 Vad gör en valberedning?
* Styrelsen (Ordförande)  informerar valberedningen om styrelsenssammansättning
& avgångar för att kunna ersätta med nya kandidater.
* Valeredningen informerar styrelsen om nya kandidater senast 2 möte innan årsmöte.
* upprätta valberedingens arbetsplan under året
* Valberedningen bör bestå av minst två personer men Riks rekommenderar tre personer som delar arbetsuppgifterna


 

På grund av spamrisk så kan du inte klicka på våra mailadresser utan du får kopiera dem eller skriva av hälsar Stockholms styrelse.