P-bot på MC i Solna? Överklaga!

2017-05-03
16 mars fattades ett delegationsbeslut i Tekniska nämnden i Solna som innebär att motorcyklar måste betala om de parkerar på gata, där parkering är tillåten, om motorcykeln är placerad vinkelrätt mot trottoarkanten. Motorcyklar får enligt medlemmar som kontaktat kommunens kundservice inte stå i bilruta. MC-och mopedparkering mellan bilar vinkelrätt mot trottoar har tidigare varit gratis och mycket uppskattat av MC- och mopedägare i Solna. Beslutet att kräva avgift togs inte av Kommunfullmäktige vilket betyder att beslutet om avgift för motorcyklar/moped klass 1 är olagligt. Därför uppmanar SMC Stockholm alla MC-och mopedägare som parkerat enligt beslutet och fått parkeringsanmärkning att överklaga. Får du rätt återbetalas pengarna.

Solna kommun har under ett antal år haft P-regler som uppskattats av många MC-och mopedägare. Man har fått parkera mellan bilar, vinkelrätt mot trottoar, där utrymme funnits utan att erlägga avgift. Plötsligt förändrades detta och avgift infördes för denna typ av parkering. Avgiften för MC och moped klass I motsvarar en personbil, 8-12 kronor per timme.

SMC  skickade ett antal frågor till Solna kommun 5 april sedan medlemmar hört av sig. Medlemmarna hade inte fått någon bakgrund till varför beslutet tagits. Det finns ingen information på hemsidan om varför man ändrat reglerna. Tre påminnelser har gjorts från SMC utan att något svar lämnats. SMC har bland annat efterlyst utredningen som ligger till grund för beslutet, regler för boendeparkering och var de avgiftsfria MC-parkeringarna finns.

Varför anser SMC Stockholm att du ska överklaga en P-bot på MC och moped klass I från Solna kommun?

Beslutet i Solna kommun

"1 § Med avvikelse från 3 kap 52 § andra stycket trafikförordningen får inom Solna kommun motorcyklar och mopeder klass 1 (mopeder och cyklar) på gata, väg, parkeringsplats, som markerats i gatans längdriktning eller på annan allmän plats parkerats vinkelrätt mot kantsten eller motsvarande avgränsning.

2 § Tillåtelsen gäller endast under förutsättning att avståndet mellan kantstenen eller motsvarande och fordonets yttersta del mot körbanan är högst 2.0 meter."

Observera att beslutet inte kräver att motorcykel och moped klass I måste parkeras vinkelrätt mot trottoarkant vilket dock är vad som står på kommunens hemsida. 

Kommunfullmäkte måste, enligt den kommunala avgiftslagen, besluta om grunderna för avgift för parkering. Dessa beslut får inte delegeras till kommunens tekniska nämnd.

SMC Stockholm anser därför att det beslut som Solna kommuns tekniska nämnd har tagit om avgift för motorcyklar/moped klass 1 är olagligt. Därför kan varje parkeringsanmärkning till MC och moped klass I som utdelas utifrån beslutet överklagas och återbetalas om den klagande får rätt.