Kallelse till extra årsmöte

2010-01-15
<p>Kallelse till extra årsmöte</p> <p>Valberedningen har nu fått tag i fler personer som är villiga att åta sig styrelseuppdrag. Styrelsen kallar därför till extra årsmöte för val till vakanta styrelseplatser.&nbsp;</p>

Kallelse till extra årsmöte

Valberedningen har nu fått tag i fler personer som är villiga att åta sig styrelseuppdrag. Styrelsen kallar därför till extra årsmöte för val till vakanta styrelseplatser.

Tid: torsdagen den 25 februari 2010, kl. 19.00

Plats: MCK Dalton (för vägbeskrivning se karta hos Eniro, maila till styrelsen@smcstockholm.se eller ring ordföranden Karin Persson 070-528 78 58)


Dagordning för SMC Stockholms distrikts extra årsmöte den 25 februari 2010

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst (se punkt 5 i distriktets stadgar)
6. Godkännande av dagordningen
7. Val av ordinarie ledamöter; vice sekreterare 1 år, ledamot 1 år
8. Val av suppleanter
9. Övriga ärenden (inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan fattas under denna punkt)
10. Mötets avslutande

 

Välkomna!