Annonser

 

Körkortsdebatt på MC-mässan 2012

I januari 2013 blevdet stora förändringar för MC-körkorten med högre åldrar, fler prov och en ny körkortsklass. Frågan om framtidens körkort var het under MC-mässan 2012. Maria Nordqvist, SMC höll i en debatt där panelen bestod av Lars Lundin, Trafikverket, Olof Stenlund, Transportstyrelsen, Gunilla Carlsson (s) och Sten Bergheden (m), bägge riksdagsledamöter i Riksdagens Trafikutskott. Samtliga framhöll att körkortsutbildning och förarprov är viktigt för trafiksäkerheten.

Körkortsproven för MC är dyrare än för övriga behörigheter. Antalet MC-körkortstagare har minskat sedan 2004, samtidigt ökar andelen som saknar MC-körkort bland dödsolyckorna.

Avgift för körproven
En högaktuell fråga är avgiften för körprov. Avgiften är mer än dubbelt så hög för MC-körprov som för B, C, D och taxiförarleg. SMC har i ett remissvar till Näringsdepartementet föreslagit att avgiften ska jämställas med dessa och att den uteblivna intäkten ska fördelas genom att alla avgifter höjs med tio kronor. Trafikverket förklarade att avgiften motsvarar kostnaderna. Alla som gör MC-prov måste köra på en manöverbana där hyran är hög. Förarprövarna kräver speciell utbildning och fortbildning. Bägge politikerna var överens om att staten inte ska skjuta till pengar för verksamheten och att man bör försöka krympa kostnaderna eftersom det är viktigt att alla ska kunna ta körkort. Sten framhöll att man för en dialog och gör översyn av lagar och regler. SMC har kontaktat honom efter debatten med frågan om varje fordonsslag ska bära sina kostnader eller om hela verksamheten ska gå ihop. Tyvärr menar alla inblandade att den kraftigt minskade gruppen motorcyklister som tar körkort ska bära sina egna kostnader. Man ser alltså inte förarprovsverksamheten som en helhet.

Hur ska körproven se ut?
När de nya körkortsreglerna införs 2013 ställs krav på tre prov om man börjar med A1, fortsätter med A2 och sedan A. SMC efterlyste svar på frågan om vilka prov man tänkt sig. Ska körproven vara identiska?

Både Sten och Gunilla var positiva till förenkling av körprovet och tveksamma till tre identiska. Man refererade till en kommande remiss. Trafikverket och Transportstyrelsen menar att man inte kan veta om en person kört motorcykel tidigare, därför är det svårt att avgöra vem som ska göra vilket prov. Det handlar inte om identiska prov utan om individuella baserade på sin tidigare erfarenhet. För SMC:s del låter det alltså som om det blir samma typ av prov som idag, som inleds med bromsprov, manöverprov i låg och hög fart och sedan avslutas med körning i trafik, under förutsättning att man klarar av manöver- och bromsproven. Det tolkar SMC som ett resultat av att lagstiftaren förutsatt att motorcyklister tar körkort med lägre behörighet och sedan inte använder motorcykeln.

Har vi ett jämställt transportsystem?
Nej anser Gunilla men utgår från att man anser att de olika fordonstyperna ställer olika krav och kunskaper och därför ställs det väldigt olika krav och ges olika möjligheter för övningskörning. Den delen skulle man kunna titta vidare på menade Sten. SMC påpekade den stora skillnaden mellan A och B där man får övningsköra tung MC vid 23 år och bil vid 16 år. Transportstyrelsen påpekade att motorstarka motorcyklar som körs av unga förare är överrepresenterade i olycksstatistiken.

Varför underkänns kvinnor i högre grad än män vid körprov på motorcykel?
SMC påpekade att de samtidigt är underrepresenterade i olyckor. Trafikverket hade inget bra svar på detta och lyfte samtidigt att fler kvinnor godkänns jämfört med män i kunskapsprov. Transportstyrelsen anser att körprovet är jämställt eftersom det är likadant för kvinnor och män. Politikerna tyckte man skulle undersöka om körproven ska vara likadana utifrån könen men att proven kanske är utformade utifrån män och därför svårare att klara för kvinnor. Kanske kan skillnaden bero på att fler killar kört moped.

Moms på körkortsutbildning
SMC är positiv till körkortsutbildning men tyvärr handlar det om stora pengar. Idag kostar en obligatorisk riskutbildning cirka 4000 kronor i Dalarna och snittpriset per minut i trafikskola är 15,44 kronor. Skulle priset kunna sänkas genom slopande av moms?

Sten Bergheden har motionerat om slopad eller sänkt moms på körkortsutbildning i Sverige. Eftersom all annan utbildning är momsbefriad bör detta gälla även körkortsutbildning.
Gunilla Carlsson var tveksam till att sänka eller slopa moms och framhöll istället andra åtgärder, t ex körkortsutbildning i skolan eller att staten skulle kunna subventionera körkorten.

Extrema beteenden
25 procent av dem som omkom i motorcykelolycka mellan 2005-2010 hade överhuvudtaget inte MC-körkort. Vad kan vi göra åt denna grupp? Transportstyrelsen framhöll att 60 procent av dem var också påverkade – det handlar om att informera bättre, att polisen blir bättre att kontrollera kända personer, att erbjuda alkolås och eventuellt ett chip på körkortet som låser upp motorcykeln. Frågan är aktuell inom MC-strategin som ska ge förslag på åtgärder för att minska dödade och allvarligt skadade motorcyklister.

Politikerna tyckte det var viktigt med information och att med olika system omöjliggöra färd om man är berusad. Gunilla framhöll det egna ansvaret. Riskutbildningen ska betona vikten av att inte låna ut motorcykeln till någon som är berusad eller saknar körkort.

Förenkling för dem som tar både A och B?
Finns det anledning att förenkla körkortssystemet för att fler ska ta körkort frågade SMC med anledning av den höga andelen som saknar körkort? Till exempel att baka ihop delar av riskutbildningen för den som vill ta körkort för både motorcykel och bil. Transportstyrelsen ansåg inte att detta var en god idé och framhöll att det är viktigt med speciell utbildning för MC eftersom de utgör 20 procent av alla som dör men bara en procent av det totala trafikarbetet. Politikerna höll med om detta men framhöll att om det kommer fram idéer, utvärderingar och förslag om hur man kan skulle kunna genomföra detta var man villig att fundera på saken.

 

Vad händer i framtiden?
Då det gäller de kommande reglerna i körkortsdirektivet framhöll Trafikutskottet att man var helt överens om att det är ett bra regelverk. Man vill utvärdera effekterna av detta innan man börjar se på nästa direktiv. Självklart kommer man att ha kontakt med sina företrädare i Bryssel när nästa direktiv börjar bli aktuellt. Olof Stenlund, Transportstyrelsen, är den som företräder Sverige i olika expertgrupper som diskuterar körkort. SMC påpekade att i samband med att det tredje körkortsdirektivet för 6-7 år sedan skulle beslutas ville Sverige att den nuvarande gränsen för tung MC, 21 år, skulle behållas.

Frågor från publiken och SMC:s reflektion
Flera i publiken ställde frågor och hade synpunkter till panelen, till exempel att den som genomgått AM-utbildning skulle kunna tillgodoräkna sig detta vid utbildning för A1. SMC framförde till Trafikverket att det är mycket viktigt att det finns gott om tider för körprov i slutet av året. Den som fyller 18 eller 21 år vill givetvis köra upp så sent som möjligt eftersom åldersgränsen nästa år höjs till 24 år och ett nytt prov införs för A då A begränsad försvinner vid årsskiftet. Det lovade man att ta till sig. Det är också viktigt att hanteringen med körkortstillstånd fungerar friktionsfritt under året så att inte enskilda fastnar i systemet och går miste om alla dagar de kan göra sin körkortsutbildning.

SMC:s slutsats är att det krävs utvärderingar, statistik och fakta av det kommande körkortssystemet och därefter stark opinionsbildning inom MC-kollektivet för att kunna vända myndigheter och politiker i Sverige och EU. Det räcker tyvärr inte att visa statistik över sjunkande antal körkortstagare, den stora gruppen som dödas utan körkort, stora skillnader i körkortssystem mellan fordonslag, stora skillnader i kostnader och skillnader i godkännanden mellan kön.

Det är helt enkelt OK för en 18-åring att köra Ferrari, bli riksdagsman, rösta och köpa öl på krogen och så vidare men han/hon får inte köra en MC med mer än 48 hk innan 24-årsdagen (om man enbart vill eller har råd med en körkortsutbildning). SMC vill som en jämförelse påpeka att vid 23 år är man för gammal för att få börja köra JAS 39 Gripen. Samtidigt har man uppnått den mognad som krävs för att få börja övningsköra en motorcykel med mer än 48 hk.

Statistik över A-körkort 2000-2011.
SMC:s sida om MC-körkort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nya körkortsreglerna för MC införs 19 januari 2013. Det blir tre körkortsklasser för MC, A1, A2 och A. Läs mer om kraven här.