Annonser

 

MC och miljö

SMC anser att motorcykeln är ett miljövänligt fordon. Motorcyklar fyller en viktig funktion i samhället och bör därför tas i beaktande i alla former av transportplanering.

Motorcykeln är ett fordon som tar liten plats, som minskar köbildning och som nästan aldrig skrotas. Numera är alla nya motorcyklar försedda med någon form av avgasrening vilket minskar utsläppen ytterligare.

Kraven skärptes  från och med 2016 genom nya EU-regler, se bild nedan.  


Klicka på bilden för större format. 
Förklaring: CO = kolmonoxid, HC= kolväten, NOX= kväveoxider, PM = partiklar

SMC:s miljöpolicy
Under 2013 antog SMC:s styrelse en ny miljöpolicy som lyder:

SMC ska ta ansvar för vår gemensamma miljö och kommande generationer genom ett aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete som ska leda motorcyklismen mot en långsiktig hållbar utveckling. SMC välkomnar därför en utveckling mot effektivare och mer bränslesnåla motorer. De viktigaste miljöaspekterna för SMC:s verksamhet är att begränsa ljud- och luftemissioner genom kunskapsspridning och dialog med medlemmar, tillverkare och andra intressenter.

Det innebär att:

• SMC ska bidra till miljömässiga, samhällsekonomiska och sociala förbättringar och anpassa framtidens motorcyklism som en del i en hållbar utveckling.

• SMC ska främja teknisk utveckling som bidrar till en positiv miljöpåverkan inom motorcyklismen som kan leda till förbättringar och en hållbar utveckling i samhället.

• SMC ska genom de beslut vi tar och den verksamhet vi bedriver sträva efter att minska vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar som verksamheten kan medföra.

• SMC ska utveckla och förbättra verksamheten kontinuerligt och eftersträva att lagar och regler efterlevs.

• SMC ska öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor. Anställda, förtroendevalda men på sikt även medlemmar, klubbar och andra som bidrar till SMC:s verksamhet, ska ha kunskap i miljöfrågor och medvetenhet om hur miljö och hälsa kan påverkas och skyddas.

• SMC ska arbeta för att transporter och resande med motorcykel ska ses som ett hållbart resande och därmed är en del i det framtida transportsystemet.

• SMC ska genom förebyggande arbete verka för att minska risken för skador som tar resurser i anspråk och ger upphov till avfall och utsläpp.

Hållbarhetsredovisning för SMC
Parallellt med att den nya miljöpolicyn togs fram skrevs också SMC:s första hållbarhetsredovisning. Den bygger så långt det är möjligt på Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G3 för relevant och trovärdig redovisning. Dokumentet har tagits fram i samarbete med HUAros AB. SMC har strävat efter att redovisningen ska uppfylla GRI:s applikationsnivå C så långt det är möjligt för en ideell organisation. Utgivningsåret är 2013 och redovisningen ska uppdateras med jämna mellanrum.

SMC:s hållbarhetsredovisning. 
SMC:s miljöpolicy 2013
Global reporting

 
Motorcykeln är ett perfekt fordon i staden. Foto: Fredrik Elfdahl


Motorcykeln funkar också på vinter. Foto: Anders Nordén