Annonser

 

MC och moped bortglömda i Göteborgs P-strategi

2017-03-28
I förslag till mobilitets- och parkeringsplan för Göteborgs stad nämns överhuvudtaget inte MC och moped trots att det finns omkring 40 000 fordon inom en pendlingsradie. MC och moped är fordon som bidrar till mindre trängsel och ökad framkomlighet. Det rimmar illa med Göteborgs stad säger att man ska vara tillgänglig för alla. Det finns ingen vilja i underlaget att göra något för alla som äger och pendlar med MC och moped. SMC Väst föreslår att det tidigare goda samarbetet återupptas och att kommunen gör en P-strategi som inkluderar MC och moped.

En stad tillgänglig för alla - eller alla utom de som kör motorcykel och moped klass I?
Det undrade SMC och SMC Västra Götaland när vi tog del av förslag till riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg. MC och moped nämndes överhuvudtaget inte i underlaget trots att det finns cirka 40 000 MC och moped klass inom pendlingsavstånd till city.

Det är också förvånande eftersom SMC Västra Götaland haft ett mycket gott samarbete med Trafikkontoret, Göteborgs stad, när det gäller utveckling av P-platser för MC och moped klass I. Därför var det självklart att skicka in ett remissvar innan remisstiden går ut 31 mars. 

Remissvaret innehåller en rad förslag, framförallt att inkludera MC och moped klass I i alla led. Det innehåller även förslag till samarbete mellan SMC Västra Götaland och Göteborgs stad. Det säger följande: 

  •  att Göteborgs stad tillsammans med SMC Västra Götaland går igenom utredningen och kompletterar den med vad som saknas
  • vi tar gemensamt fram en strategi för parkering av MC och moped klass I
  • Vi inventerar gatumiljön och söker döda ytor där bilar inte kan stå men som kan vara lämpliga för MC och moped klass I
  •  Vi gör en liknande inventering av döda ytor i P-hus och inför avgiftsfrihet för MC och moped klass I att parkera på dessa döda ytor
  • SMC Väst åtar sig att kommunicera beslut som fattas i fråga om parkering och liknande utan kostnad för Göteborgs stad via MC-Folket(100 000 läsare), hemsida, Facebook, Twitter och nyhetsbrev.

Varför negligerar kommunerna MC- och moped klass I-ägarna?
De flesta är medvetna om att ingen utredning gjordes av vad införandet av P-avgift för MC och moped klass I i Stockholm. Det är märkligt att Sveriges två största kommuner, Stockholm och Göteborg, väljer bort vissa trafikanter i trafikplanering. De är tyvärr långt ifrån ensamma. SMC förutsätter att Sveriges kommuner i fortsättningen inkluderar alla trafikslag och inte planerar trafikmiljöer utifrån cykel, bil, fotgängare och buss.

SMC förutsätter att regeringen påtalar att MC och moped klass I ingår i begreppet oskyddade trafikanter och har ett behov av säkrare parkeringar för Sveriges kommuner. Detta har framförts av regeringen ett antal gånger det senaste året inom ramen för Nystart Nollvisionen.  Hittills har vi inte sett några åtgärder inom ramen för detta. 


Här får det plats ett antal MC och moped klass I - utan att inkräkta på andra trafikanters platser. 

Förslag från Göteborgs stad

Remissvar från SMC Västra Götaland och SMC. 

Nystart Nollvisionen - fokus på oskyddade trafikanter (MC, moped, trampcykel och fotgängare)

 


Många P-rutor för MC och moped klass I fylls av pendlare.