Annonser

 

Tips inför verkstadsbesök

Under MC-säsongen kan det vara svårt att få tid på verkstad. Ett tips är att lämna in hojen på vintern då verkstäderna ibland lämnar rabatt. SMC kontaktas av medlemmar som inte kommer överens med verkstaden. Här kommer några tips för att undvika tvist. Den lag som gäller är Konsumenttjänstlagen. Verkstäder med SMR-symbol (Sveriges Motorcykelhandlares Riksförbund) har SMR-garanti, de arbetar efter Verkstadens Reparationsvillkor och följer alltid Allmänna reklamationsnämndens beslut vid tvist. Får du problem, vänd dig till konsumentrådgivaren i din kommun eller någon av våra samarbetsjurister.

 Vid inlämnandet

 • Begär skriftlig beställning med uppgift om pris och reparationstid. SMR-handlarna rekommenderar alltid prisuppgift om kostnaden överstiger 1000 kronor. 
 • För vissa uppdrag är det svårt att veta exakt kostnad och tidsåtgång. Begär då prisuppgift för felsökning samt att ett kostnadsförslag lämnas då omfattningen av arbetet ät känt, innan själva reparationen påbörjas.
 • Verkstaden är skyldig att avråda en reparation som inte är till rimlig nytta för dig, till exempel när reparationskostnaden uppgår till mer än 50 procent av motorcykelns värde. Du avgör som beställare om du ändå vill ha en reparation trots avrådan.
 • Begär att bytta delar sparas.
 • Lämna alla dina kontaktuppgifter till verkstaden så att du kan nås om något händer under reparationen som kräver att du informeras.
 • Ta med alla värdesaker som finns på motorcykeln. 

Under reparationen

 • Uppstår behov av tilläggsarbete, ska verkstaden kontakta beställaren och få anvisningar. Får verkstaden inte kontakt med beställaren inom rimlig tid ska arbetet avbrytas om inte priset för tilläggsarbetet är obetydligt eller det är lågt i förhållande till priset för det avtalade arbetet, eller om det finns särskilda skäl att anta att beställaren önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med det avtalade arbetet. 

När motorcykeln är klar

 • Utgångspunkt är att reparationen eller servicen ska vara fackmässigt utförd. Det gäller till exempel tillvägagångssätt vid felsökning eller debiterad arbetskostnad. Är du tveksam, fråga annan MC-verkstad.  
 • Om inget fast pris är avtalat gäller att konsumenten ska betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning, utförande och gängse pris.  Om du känner dig osäker på det pris verkstaden begär, jämför med annan MC-verkstad.
 • Har verkstaden lämnat en ungefärlig prisuppgift får denna överstigas med maximalt 15 procent. 
 • SMR-anslutna företag lämnar alltid garanti på 12 månader eller 1 000 mil (det som först inträffar), på delar och utfört arbete. På vissa delar kan det vara kortare garantitid (kan gälla begagnade delar), i så fall ska du bli upplyst om detta i samband med beställningen av arbetet.

Reklamation

 • Är du inte nöjd med resultatet av reparationen eller servicen, ska du reklamera detta till verkstaden snarast möjligt. Om du dröjer för länge med reklamationen kan du förlora din rätt till avhjälpande eller ersättning. Du måste reklamera innan du på eget bevåg försöker få felet avhjälpt.
 • Verkstaden har rätt att försöka avhjälpa felet. Först om detta misslyckas eller verkstaden nekar att avhjälpa, kan du gå vidare och göra andra påföljder gällande. Verkstaden har, beroende på felets art, åtminstone två försök på sig att avhjälpa felet.
 • Om reparationen är felaktig, har du möjlighet att hålla inne med så mycket av betalningen som svarar mot felet. Å andra sidan har verkstaden rätt att inte lämna ut bilen förrän de fått betalt.
 • Om verkstadsarbetet är felaktigt kan du begära ett prisavdrag motsvarande kostnaden för att avhjälpa felet på en annan verkstad.
 • Om felet i verkstadsarbetet är så väsentligt att syftet med det har förfelats, kan du häva avtalet. Vid hävning ska parterna återbära sina prestationer, vilket när det gäller reparationer och liknande tjänster många gånger kan vara praktiskt svårt.
 • Verkstaden är skyldig att ersätta konsumenten för skada som hon eller han drabbas av till följd av fel i tjänsten. Sådant skadestånd kan till exempel omfatta ersättning för merkostnad för hyrbil om verkstaden inte ställer en lånebil till konsumentens förfogande, resor till och från verkstaden till följd av felet och förlorad arbetsinkomst till följd av felet. Du måste alltid i möjligaste mån begränsa din skada och du har endast rätt till skälig ersättning för nödvändiga merkostnader till följd av felet.
 • Verkstaden har en skyldighet att vårda din motorcykel så länge den står på verkstaden så att den inte kommer till skada. 

Konsumenttjänstlagen
Konsumentvägledare
SMR-verkstädernas hemsida
SMC:s samarbetsjurister