Annonser

 

Att bli Grundinstruktör (GI)

Det är SMC:s mål att genom likriktning av instruktörsutbildningen hålla en mycket hög och jämn kvalitet på våra kurser.

Har du vad som krävs för att bli instruktör?
1. Har behörighet för MC (körkort)?
2. Gott handlag med att hantera din motorcykel?
3. Har du genomgått en fortbildning så du vet vad det är frågan om?
4. Har du rätt attityd för att vara ett föredöme?
5. Tycker du det är kul att lära ut?
6. Är du utåtriktad och inte rädd att prata med okända människor?
7. Du är medlem i SMC

Har du svarat ja på alla frågorna är kanske SMC-instruktör något för dig!

Kontakta den som är MCT-ansvarig i ditt distrikt och anmäl ditt intresse. Du får sen vara med och hjälpa till på kurser och det görs efter hand en bedömning av dig om du är lämplig som instruktör. När du varit med och provat på kommer det att ges tillfälle att genomgå en utbildning där du förses med mer kunskap för att kunna bli en självgående instruktör!

Att bli Avancerad instruktör (AI)

SMC behöver en återväxt av AI för att täcka upp för det ökade kursutbudet.
SMC söker ett brett spektra av instruktörer med många olika personligheter och bakgrund. Det vanligaste sättet att värva nya AI är att befintliga AI tillfrågar en deltagare som de bedömer ha förutsättningarna att klara examinationskraven beskrivna nedan.

Grundkraven är att du gått alla fyra steg som vi erbjuder

I detta första steg i selektionen står instruktörsaspiranten AIA, själv för kostnaderna, efterföljande examinationssteg går aspiranten kostnadsfritt.

Instruktörsaspiranten får börja med att följa med en Avancerad instruktör för att praktisera och tilldelas uppgifter för att testa deras förmåga som instruktör. Om instruktören bedömer att aspiranten har förutsättningar att bli en bra instruktör tar han kontakt med en examinator.

Principen är dock att examinatorer inte examinerar i sitt eget distrikt.

Examinatorer är de som står sist på denna sida.

Examinationsförfarande

När instruktörsaspiranten har avklarat första delen som AIA och varit med tillräckligt mycket som AIA tar en examinator vid. Be din kontaktperson ute på kurserna anmäla dig för examination. Examinatorn bokas och aspiranten anmäler sig som vanligt som AIA till en vanlig kursdag, där instruktörsaspiranten får genomgå följande tre moment för att bedöma om de klarar dessa i linje med examinationskraven beskrivna nedan.

Vid examination kommer du som aspirant att ta hand om en egen grupp, under vägledning av en examinator.

1. Examinatorn följer gruppen på övningsområdet och åker med instruktörsaspiranten och bedömer dennes körtekniska kunskap.
Examinatorn ställer frågor angående körteknik och dennes sätt att hantera motorcykeln på övningsområdet

2. Den presumtiva instruktören får i uppgift att hålla övningarna i det steg denna har blivit tilldelad i kursen inför deltagare med allt från teori, instruktion och feedback.

3. Examinatorn ställer kontrollfrågor enligt Råd & Riktlinjer

Examinationskrav

För att bli godkänd som avancerad instruktör skall instruktörsaspiranten visa prov på att;

• har goda teoretiska kunskaper och körteknik samt ha en god
uppfattning om sin egen körning och kan motivera varför de hanterar sin motorcykel som de gör

• kan instruera deltagarna på övningsområdet i hastigheter som normalt
förekommer på SMC:s kurser

• har god självkännedom, riskmedvetenhet och attityd

• har nödvändiga kunskaper inom ledarskap och pedagogik för att kunna
leda och hålla i teorigenomgångar med deltagargrupper

• har förmåga att se vad deltagaren bör förändra för att förbättra sin
teknik

• har läst och har god förståelse för Råd & Riktlinjer

• har förståelse för att alla SMC:s instruktörer också har förpliktelse att vara aktiva med att skapa riskmedvetenhet och självinsikt på dom forum på Internet där motorcyklisterna finns - Detta är primärt SMC:s och andra MC-relaterade facebooksidor, sporthoj.com, bike.se och givetvis svmc.se

Den viktigaste punkten är att du är en god kamrat och hjälper och stöttar dina instruktörskompisar.

Checklista vad du ska vara klar med innan examination hittar du här


Instruktörer med examinationsrätt
Lars Hedlund, Niclas Östergren, Jesper Christensen, Björn Compier, Mats Finér, Stefan Bohman, Weronica ”Cruella” Ljungström och Per Gjers. 

Är du den vi letar efter? Fyll i frågorna i Frågeformulär Döp dokumentet till ditt för- och efternamn och skicka det i ett mail till info@svmc.se