Stadgar

Stadgar för SMC Uppsala läns distrikt
Normalstadgarna ändrade 2009-01-17 samt 2011-10-22.

1. Ändamål

SMC Uppsala läns distrikt, organisationsnummer 802427-3040 i dessa stadgar kallad distriktsorganisationen, är en distriktsorganisation inom riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, i dessa stadgar kallad SMC eller riksorganisationen. Distriktsorganisationen är en på demokratisk grund byggd, allmännyttig, ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för alla som är beredda att stödja SMC:s stadgar.

SMC har till uppgift att verka för motorcyklismens sunda utveckling i samhället och i trafikmiljön, bl.a. genom aktiviteter riktade särskilt till ungdomar, samt aktiviteter som påvisar motorcyklisternas särskilda utsatthet i olika trafiksituationer.

Distriktsorganisationen är också kontakt- och serviceorgan för medlemmar och SMC-anslutna mc-klubbar i distriktet.

2. Organisation

2.1 Distriktsorganisationen
Distriktsorganisationen utgörs av de medlemmar som är anslutna till SMC-klubb med adress inom distriktsorganisationens gränser, samt direktanslutna SMC-medlemmar med adress inom distriktsorganisationens gränser.

Distriktsorganisationen omfattar som huvudregel ett län dock kan annan distriktsindelning beslutas av riksorganisationens styrelse efter samråd med berörda distriktsorganisationer.

2.2 Beslutande organ
Distriktsorganisationens högsta beslutande organ är årsmötet och när årsmötet inte är samlat, styrelsen.

Varje betalande SMC-medlem eller hedersmedlem, som tillhör distriktsorganisationen, äger rösträtt, förslagsrätt och yttranderätt vid årsmöte.

2.3 Lokalavdelningar/klubbar
Lokalklubb inom distriktsorganisationen är till riksorganisationen anslutna mc-klubbar, med adress inom distriktsorganisationens gränser, och som har minst åtta medlemmar anslutna till SMC.

2.4 Kommittéer, arbetsgrupper
För verksamhet som ej regleras av dessa stadgar gäller föreskrifter från distriktsorganisationens årsmöte eller styrelse.

3. Medlemskap

3.1 Medlem
Medlem i distriktsorganisationen är den vars medlemsavgift erlagts till riksorganisationen. Ett medlemskap upphör vid giltighetstidens slut, om det inte förnyats.

Medlem i distriktsorganisationen är, medlem i SMC-ansluten lokal klubb med adress inom distriktsorganisationens gränser, SMC-ansluten medlem i riksklubb, direktansluten medlem eller hedersmedlem, med adress inom distriktsorganisationens gränser.

Dock är det endast medlem som, genom lokal klubb, riksklubb eller som själv erlagt medlemsavgift till SMC och hedersmedlem, som erhåller medlemskort,

rösträtt, samt övriga rättigheter som tillkommer medlem enligt dessa stadgar.

Medlemsavgifterna för kommande räkenskapsår fastställs av SMC:s årsmöte.

3.2 Lokala klubbar
Varje svensk klubb, lokalt begränsad med adress inom distriktsorganisationens gränser, vars aktivitet faller inom distriktsorganisationens område och som valts in av riksorganisationens styrelse, tillhör distriktsorganisationen.

Klubb skall föra kassabok, protokoll samt medlemsförteckning. Av klubbs stadgar skall framgå att klubben är ansluten till SMC.

3.3 Klubbansluten medlem
Betalande medlem i lokal klubb tillhör också distriktsorganisationen. SMC-medlemskort och de fullständiga rättigheter och förmåner som SMC-medlemskapet medför enligt dessa stadgar, erhåller dock bara den klubbmedlem som erlagt fastställd medlemsavgift till SMC via lokala klubben eller via egen direkt inbetalning.

3.4 Riksklubb
Intresse-/märkesklubb med rikstäckande verksamhet inom mc-området, och som av riksorganisationens styrelse associerats till SMC, kallas riksklubb. Medlemmar anslutna genom riksklubb har samma status som direktanslutna SMC-medlemmar enligt §3.1, då riksklubb inte är att betrakta som lokal klubb.

4. Årsmöte

4.1 Tidpunkt
Ordinarie årsmöte äger årligen rum tidigast 1 augusti och senast 15 november, vid en tidpunkt som beslutas av styrelsen.

4.2 Plats
Plats för årsmötet beslutas av styrelsen.

4.3 Kallelse
Kallelse utsändes genom meddelande till varje betalande medlem/huvudmedlem i familj och hedersmedlem, senast fyra veckor före årsmötet.

4.4 Motioner, förslag
Förslag till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

Samtliga betalande medlemmar, hedersmedlemmar och klubbar som tillhör distriktsorganisationen, har rätt att lämna förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag föreläggs årsmötet tillsammans med styrelsens yttrande.

4.5 Röstning, rösträtt
Varje, vid årsmötet närvarande medlem som upptagits i röstlängden, äger en röst.

För att upptas i röstlängden krävs att medlemmen kan styrka sitt medlemskap genom att uppvisa ett giltigt SMC-medlemskort.

Alla frågor avgörs med enkel majoritet.

Omröstning genomförs med handuppräckning. Sluten omröstning kan endast begäras vid person- och/eller förtroendefrågor. Vid lika röstetal har årsmötesordföranden, om medlemskap finns, utslagsröst, utom vid personval

då lotten avgör. Lotten avgör även vid lika röstetal då årsmötesordföranden ej är medlem.

Till sekreterare för årsmötet kan endast medlem väljas.

4.6 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
10. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktsorganisationens medlemmar, klubbar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen
11. Fastställande av verksamhetsinriktning
12. Fastställande av budget
13. Val av ordförande till styrelsen för ett år
14. Val av halva antalet ordinarie ledamöter till styrelsen i enlighet med § 7.1
15. Val av minst två suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1
16. Val av två revisorer
17. Val av två ledamöter till valberedningen
18. Övriga ärenden. Inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan fattas under denna punkt

5. Extra årsmöte

Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen på eget initiativ, på begäran av revisorerna eller riksorganisationens styrelse.

Begäran från revisorerna eller riksorganisationens styrelse skall ske skriftligen med angivande av skäl.

Kallelse till extra årsmöte sker senast två veckor före mötet genom meddelande till varje betalande medlem/huvudmedlem i familj och hedersmedlem i distriktsorganisationen. Dagordning skall medfölja denna kallelse. Vid extra årsmöte får beslut endast fattas i ärenden som upptagits i utskickad dagordning.

Kallar inte styrelsen inom fyra veckor till begärt extra årsmöte, äger revisorerna eller riksorganisationens styrelse rätt att utfärda kallelse.

Röstning och rösträtt gäller enligt § 4.5.

6. Valberedning

Valberedning väljs av årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte. Den skall bestå av minst två medlemmar.

7. Styrelsen

7.1 Sammansättning, mandatperioder
Styrelsen, till vilken endast medlem är valbar, väljs av årsmötet och består av ordförande, samt sex ordinarie ledamöter. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten. Ordföranden väljs för ett arbetsår.

Ledamöter väljs för en tid av två år. Udda år väljs vice ordförande, sekreterare samt en ledamot och jämna år väljs kassör, vice sekreterare samt en ledamot. I den mån så erfordras för att uppnå den föreskrivna valordningen, skall, oavsett vad som stadgas om mandatperiodens längd, val ske för kortare tid än två år.

Dessutom väljs av årsmötet minst två suppleanter för ett arbetsår.

7.2 Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande vid styrelsemöte.

Ledamot får ej utöva sin rösträtt genom fullmakt. Ej närvarande ledamot ersättas av närvarande suppleant i den ordning som bestäms genom lottdragning vid mötet.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

7.3 Åligganden
Styrelsen handhar distriktsorganisationens verksamhet i enlighet med dessa stadgar samt årsmötesbeslut samt är ansvarig inför årsmötet och riksorganisationen.

Styrelsen avlägger till årsmötet och riksorganisationens styrelse förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret, omfattande verksamhetsberättelse och ekonomirapport samt framlägger för årsmötet förslag till verksamhetsinriktning och budget.

Det åligger distriktsorganisationens styrelse att genom protokoll och fortlöpande information hålla klubbar som tillhör distriktsorganisationen, samt riksorganisationens styrelse underrättad om verksamheten.

Styrelsen är ansvarig för distriktsorganisationens eventuella anställda.

7.4 Arbetsformer
Styrelsens arbete leds av ordföranden, som också är sammankallande.

Styrelsen sammanträder minst en gång i kvartalet. Till styrelsemöte kallas även suppleanterna.

Det första mötet under arbetsåret skall hållas inom två veckor efter årsmötet. Vid detta möte skall styrelsen konstituera sig och utse huvudansvariga för olika delar av distriktsorganisationens aktuella verksamhet, samt, om så anses erforderligt, ett arbetsutskott.

Styrelsen äger också rätt att utse kommittéer eller arbetsgrupper för särskilda uppgifter. Det åligger styrelsen att utfärda direktiv och instruktioner för dessa.

8. Representation vid riksorganisationens möten

Distriktsorganisationens styrelse utser minst två representanter att närvara vid riksorganisationens årsmöten.

Distriktsorganisationens styrelse utser minst en representant att närvara vid distriktsordförandemöte.

Distriktsorganisationen svarar för kostnaderna för dessa representanter.

9. Räkenskaper och förvaltning

9.1 Firmateckning
Distriktsorganisationens firma är SMC Uppsala Läns distrikt. Firmatecknare utses av styrelsen.

9.2 Verksamhets- och räkenskapsår
Distriktsorganisationens verksamhets- och räkenskapsår fastställs av årsmöte och startar tidigast 1 juli och senast 1 oktober och avslutas tidigast 30 juni och senast 30 september.

Distriktsorganisationens verksamhets- och räkenskapsår är från och med 1 oktober till och med 30 september.

9.3 Medlemsregister, mm
Riksorganisationen för medlemsregister över klubbar och medlemmar som tillhör distriktsorganisationen.

SMC:s och distriktsorganisationens namn, märke och medlemsregister får inte användas i kommersiell verksamhet utan skriftligt medgivande från riksorganisationens styrelse.

9.4 Egen kommersiell verksamhet
Distriktsorganisationen får ej bedriva skattepliktig kommersiell verksamhet utan skriftligt tillstånd från riksorganisationens styrelse.

9.5 Garantiförsäkring
Styrelsemedlemmar och anställda som handhar distriktsorganisationens medel skall garantiförsäkras.

10. Protokoll

Beslutsprotokoll skall föras vid årsmöte, extra årsmöte samt styrelsemöte. Protokoll skall vara justerat och tillgängligt för medlemmar som tillhör distriktsorganisationen, samt riksorganisationens styrelse senast tre månader efter mötet.

11. Revision

11.1 Val av revisorer
För granskning av styrelsens verksamhet och förvaltning väljer årsmötet två revisorer för tiden fram till nästa årsmöte.

Valbar till post som revisor är även icke medlem.

11.2 Tidpunkt för granskning
Distriktsorganisationens räkenskaper, kassa och handlingar skall hållas tillgängliga för granskning av revisorerna närhelst de så begär.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet och skall efter verkställd revision, tillsammans med revisionsberättelse, vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

11.3 Riksorganisationens granskning av distriktsorganisationen
Riksorganisationens styrelse kan begära revision av distriktsorganisationens förvaltning om särskild anledning uppkommer. Revision skall då utföras av distriktsorganisationens valda revisorer, eller av revisor utsedd av riksorganisationens styrelse.

12. Ändring av dessa stadgar

Dessa stadgar är fastställda av riksorganisationens årsmöte. Ändringar i enstaka paragrafer kan dock ske genom beslut av riksorganisationens styrelse. Innan ett sådant ändringsförslag kan fastställas av riksorganisationens styrelse, skall förslaget ha godkänts på distriktsorganisationens årsmöte eller extra årsmöte. Stadgeändring träder i kraft senast fyra veckor efter det riksorganisationens styrelse eller årsmöte fastställt densamma.

13. Om verksamheten upphör

Styrelsen i distriktet har ekonomiskt ansvar till dess årsmöte beviljat den ansvarsfrihet. Har årsmöte ej avhållits inom föreskriven tid (§4.1), skall riksorganisationens styrelse utlysa årsmötet. Innan detta hållits skall distriktsorganisationens samtliga tillgångar förvaltas av riksorganisationen. Samtliga av riksorganisationen tillvaratagna tillgångar återförs till distriktsorganisationen när ny styrelse tillträtt.

Om ny styrelse ej tillträder, eller om andra skäl uppkommer, kan riksorganisationens årsmöte besluta att en eller flera distriktsorganisationer sammanförs till ett större distrikt, varvid dessa stadgar upphör att gälla. Om så sker övergår distriktsorganisationens tillgångar till den nya distriktsorganisationen.